გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 07 Oct 2013, 15:44 ]
bethoveni daibada 1770 wlis 17 dekembers flamanduri warmoshobis karis musikosis (momgerlis) ojaxshi. adre iswavla klavesinze, organze, violinosa da sxva sakravebze dakvra da swored amitom mamamisma gadawyvita rom misgan meore mocarti gamoeyvana da amitom bethovens adzalebda dge da game urtulesi savarjishoebi sheesrulebina.1781-idan musikashi mecadineobda cnobili kompozitorisa da organistis k. nefes xelmdzgvanelobit. pirveli nawarmoebi sheqmna 1782 (variaciebi klavirisatvis e. dresleris marshis temebze). 1787 axalgazrda bethoveni ewvia venas, sadac cota xans mocarttan mecadineobda. 1789 ismenda filosofiis leqciebs bonis universitetshi. 1792-idan ki samudamod dasaxlda venashi. aq kompoziciis ostatobas srulyofda i. haidnis xelmdzgvanelobit. misi maswavleblebi iyvnen agretve i. albrexrsbergeri da a. salieri. bethovenma male moipova agiareba rogorc venis sauketeso pianistma da kompozitorma. 27 wlisas daetyo siyruis nishnebi, daavadeba swrafad vitardeboda, rac kompozitorisatvis mdzime sulier travmad iqca. bethovenis shemoqmedebiti mogvaweobis pirveli periodi mtavrdeba 1802 wels. am droisatvis sheqmnili hqonda I (do majori, 1800) da II (re majori, 1802) simfoniebi, 17 safortepiano sonata, m. sh.: "patetikuri" (№ 8, 1799), "samgloviaro marshit" (№ 12, 1801), "mtvaris" (№ 14, 1801), pirveli sami safortepiano koncerti (I - 1798, II - 1798, III - 1800), saviolino da saviolonchelo sonatebisa da simebiani kvartetebis nawili, baleti "prometes qmnilebani" (1801).miuxedavad imisa rom bethoveni adreuli asakidan dayruvda, man uamravi simfonia sheqmna.
metad nayofieri gamodga bethovenis mogvaweobis shua periodi (1803-1812). am wlebshi dawera iseti nawarmoebebi, rogoricaa me-3 ("gmiruli", mi bemol majori, 1803), me-4 ("romantikuli", si bemol majori, 1806), me-5 ("tragikuli", do minori, 1808), me-6 ("pastoraluri", 1808), me-7 (la majori, 1812) da me-8 (fa majori, 1812) simfoniebi, musika goetes tragediisatvis "egmonti" (1810), opera "fidelio" (1805); uvertiurebi: "koriolani" (1807), "leonora" - №1, №2, №3 (1805-1806), fantazia fortepianos, gundisa da orkestrisatvis (1808); safortepiano koncertebi: №4 (1806), №5 (1809) da sxva.
1813-1817 bethoveni shemoqmedebit depresias ganicdis. axali agmavloba iwyeba 1818-idan da grdzeldeba titqmis gardacvalebamde. am drosaa sheqmnili misi ukanaskneli 5 safortepiano sonata (1816-1822), 5 simebiani kvarteti (1823-1826), "sazeimo mesa" (1823) da misi shemoqmedebis mwvervali me-9 simfonia (1824). cxovrebis ukanaskneli wlebi bethovenma titqmis srul simartovesa da sigaribeshi gaatara.

cnobilia, rom bethovens uyvarda sma. sagamoobit xshirad dadioda duqnebshi da megobrebtan ertad svamda luds an iaf fasian gvinos. amas mashinac ar gadaechvia, rodesac cnobili kompozitori gaxda. inteligenciashi dzvirian gvinos dalevas amjobinebda ubralo duqanshi dalevas. misi sayvareli gvino iyo reinis gvino. am sasmels svamda mashinac, rodesac misi janmrteloba sagrdznoblad gauaresda da bolo dgeebshic ki itxovda wyalshi gazavebul gvinos.
shesadzloa gvinos siyvaruli bethovens shtamomavlobit gadmoedo. bebiamisi mkurnalobda saavadmyofoshi, asetive daavadeba hqonda bethovenis mamasac, tumca tvit kompozitori ufro zomierad svamda.

didi tradicia aqvs bethovenis nawarmoebata shesrulebas saqartveloshi. misi safortepiano koncertebi da sonatebi pirveli qartveli pianistis a. mizandaris repertuarshi shedioda. qartul sashemsruleblo xelovnebis istoriashi shevida 1927 wlis 4 aprili tbilisshi bethovenis gardacvalebis 100 wlistavze gamartuli koncerti: "axalgazrda qartvel musikosta sazogadoebis" simfoniurma orkestrma i. faliashvilis dirijorobit saqartveloshi pirvelad sheasrula bethovenis me-9 simfonia. anastasia virsaladzem 30-ian wlebshi sheasrula me-4 da me-5 safortepiano koncertebi. fartod aginishna saiubileo tarigebi 1950 (simfoniuri koncertebis cikli o. dimitriadis dirijorobit) da 1970, rodesac pianistma n. gabuniam pirvelad qartul sashemsruleblo xelovnebis istoriashi sheasrula bethovenis 32-ve sonata, xolo e. virsaladzem - kompozitoris xutive safortepiano koncerti.
http://youtu.be/4Tr0otuiQuU

http://youtu.be/_4IRMYuE1hI

http://youtu.be/t3217H8JppI

http://youtu.be/7MqrBauptrE
[Pasuxi][Cit]|
[ like 2 ]
2. ***MaLeNa*** (Off)
[ 07 Oct 2013, 15:50 ]
axla swored es mchirdeboda :)
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას