გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 01 Oct 2013, 1:17 ]
aciveba da haeris temperaturis dacema mxolod diskomforts ki ara, gaciebasac iwvevs. swored am periodshi xshirdeba virusuli daavadebebi, gansakutrebit ki gripi, magali sicxit, saxsrebisa da tavis tkivilit, xvelebit vlindeba. gripis virusi sasuntq sistemashi moxvedristanave iwyebs moqmedebas, amitom aucilebelia, mkurnaloba simptomebis shemchnevidan pirveli 24 saatis ganmavlobashi daviwyot. risk-jgufshi shedian bavshvebi, orsulebi da xandazmulebi, agretve isinic, visac gul-sisxldzargvta problemebi awuxebs. steriluri nigabi xelmiswvdomia, magram gamokvlevam achvena, rom virusi masshic agwevs, amitom sjobs, nachvretebiani respiratori ixmarot. nigabi, pirvel rigshi, daavadebulma unda ataros, virusi rom ar gaavrcelos. rac sheexeba wamlebs, sicxis damwevis nacvlad, sjobs, virusis sawinaagmdego medikamentebi miigot.

axla ki ramdenime rcheva imis taobaze, rogor avicilot tavidan gripi pirvel rigshi, xshirad daibanet an antibaqteriuli xelsaxocit gaiwmindet xelebi. rekomendebulia antivirusuli vaqcinaciac, metadre – tu risk-jgufs ekutvnit. gripit daavadebultan saubrisas distancia daicavit (1 metri)
. rac sheexeba sakvebs, imunitetis asamagleblad sauketeso sashualebaa kowaxuri, romelic serotonins sheicavs. am nivtierebas sixarulis hormonsac uwodeben, radgan ganwyobas amaglebs. garda amisa, kowaxuris nayofi mdidaria barbarinit – nivtierebit, romelsac mikrobebis sawinaagmdego tvisebebi aqvs. es mcenare sheicavs C vitaminsac, romelic organizms toqsikuri nivtierebebis gamodevnashi exmareba. kowaxurshi Cvitamini gacilebit metia, vidre marwyvsa da limonshi.
kowaxuris sherchevisas gaxsovdet: nayofi rbili da muqi witeli unda iyos. kowaxuri didxans dzlebs – chayaret qilashi, daxufet da macivarshi shedgit. aset mdgomareobashi is mteli tvis ganmavlobashi ar dakargavs sasargeblo tvisebebs. shegidzliat miirtvat umic da sanelebladac gamoiyenot. sheidzleba misgan kompotis momzadebac, magram gaxsovdet, rom mxolod 5 wuts unda idugos, winaagmdeg shemtxvevashi margebel tvisebebs dakargavs.
wyaro: ambebi.ge
[Pasuxi][Cit]|
2. AC MILAN (Off)
[ 01 Oct 2013, 1:19 ]
xshirad maq es gripi da ra vqna ar vici.mgoni custi imunitetis bralia
[Pasuxi][Cit]|
3. angel of death (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:47 ]
Imuniteti ki kargi maqvs magram ori dgea logins ver movshordi .facepalm. Dgisit 38 - gamit 40 gradusi.
[Pasuxi][Cit]|
4. [GURULO] (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:50 ]
exla maciebs sastikad, ise vyavar kankals atanili ver vindzrevi, merxeva xom??
[Pasuxi][Cit]|
5. teona (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:52 ]
exla var zustad gaciebuli :)
[Pasuxi][Cit]|
6. angel of death (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:53 ]
ციტატა: [GURULO] savaraudod egrea :D mec ase damewyo da ki vtelav logins ori dgea :D
[Pasuxi][Cit]|
7. [GURULO] (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:55 ]
ციტატა: angel of death au xval gamocda maqvs, ra dros esaa :X
[Pasuxi][Cit]|
8. angel of death (Off)
[ 16 Oct 2013, 22:57 ]
Eqimis cnoba gaushvi shens magivrad.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას