ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. medik! (Off)
[ 07 თებ 2011, 12:50 ]
Iyos lamazi-qalis tandayolili swrafvaa. Igi cdilobs ufro metad mimzidveli da amit kmayofilebas ganicdis. Tu qali kargad gamoiyureba,mashin misi xasiatic umjobesdeba,rac ketilismyofel gavlenas axdens nervul sistemaze da organizmis saerto mdgomareobaze. Aqedan gamomdireobs kargi saerto tvitshegrdzneba,sifxizle,tavdajereba,gawonasworebuli urtiertoba adamianebtan.qali lamazi sheidzleba iyos yvela asakshi im pirobit,rom aramarto saxe,aramed yvelaferi lamazi eqneba.
[Pasuxi][Cit]|
2. medik! (Off)
[ 07 თებ 2011, 13:02 ]
Amboben,tvali-sulis,xolo kani janmrtelobis sarkeao.es franguli gamonatqvami zustad axasiatebs da amtkicebs kansa da mteli organizmis saerto mdgomareobas shoris arsebul mchidro kavshirs. Sufta da nazi kani,saxis sasiamovno feri qalis yvelaze didi simdidrea. Mouvlelobit gafuchebuli saxis kanis mowesrigeba arctu ise advili saqmea,magram nu dagaviwydebat,rom kans tvitagdgenis saocari unaric aqvs. Tu sakutar garegnobas dgeshi sul ragac 15-20 wuts dautmobt,shedzlebt , elastikuri da nazi kani 80 wlamdec ki sheinarchunot.
[Pasuxi][Cit]|
3. medik! (Off)
[ 07 თებ 2011, 13:25 ]
RA ASAKIDAN UNDA DAVIWYOT KANIS MOVLA? Kanis sistematuri movla 14 wlidan unda daiwyot,vinaidan swored gardamaval arakshi hormonaluri cvlilebebis gamo xshirad kanze sxvadasxua saxis defeqti chndeba. Muwukebi da ferimchamelebi shemdgomshi forebis gagrmavebas iwvevs. 14-dan 20 wlamde gogonebistvis !D A U SH V E B E L I A ! hormonaluri kremebis xmareba. Yvela efeqturi preparati,hormonaluri krebi aqtiuri biologiuri danamatebit ufrosebistvisaa gankutvnili.am asakis gogonebisatvis srulad sakmarisia iseti msubuqi mkvebavi kremebis gamoyeneba,rogorebicaa kitris,marwyvis,sabavshvo da sxva. Forovani,chuchyiani kanisatvis rekomendirebulia cocxali xilis nigbebi.
[Pasuxi][Cit]|
4. medik! (Off)
[ 07 თებ 2011, 18:16 ]
MSHRALI KANI shedarebit nazia mosavlelad. Kargad iwmindeba mcenareuli matonizirebeli sashualebit. Dasabanad mxolod darbilebuli wyali unda gamoiyenot. Ar gamoiyenot spirtiani tualetis wyali. Gaiwmindet zeitunis zetit. Dasabanad gvirilis,chinchris,orkbilas nayeni shegidzliat gamoiyenot. Shemdeg kosmetikuri an cximiani kremi waisvit.
[Pasuxi][Cit]|
5. medik! (Off)
[ 09 თებ 2011, 20:22 ]
Cximian kans uxdeba limonis wvenit gawmenda da rdzit.
[Pasuxi][Cit]|
6. ქეთა ツ (Off)
[ 19 იან 2012, 20:44 ]
ar vkhmarob arafers....
[Pasuxi][Cit]|
7. მისს ვულფ [Mod] (Off)
[ 02 აპრ 2015, 3:36 ]
ამასწინათ წავილითხე,სახის ხშირი გაწმენდა კანს აზიანებს და მალე აბერებსო. წნევამ დამარტყა. 5 წელია ყოველ საღამოს ვიწმენდდი. ეხლა,კვირაში ორჯერ ვიწმენდ. იმედია,ტყუილო ეწერა.
[Pasuxi][Cit]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,4,5,6

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (24), SEY (22)განცხადებები

img

TOP.GE