გზავნილი
1. A,N,R,I (Off)
[ 30 Sep 2013, 15:31 ]
2005 wlis 1 marts Sony Ericsson–ma waradgina K750i 2–megapiqseliani kameriT da avtofokusiT, agreTve misi mxardamWeri dedaplatforma W800i, pirveli sakmaod warmatebuli pleer–telefoni– Walkman–i, romliTac SesaZlo iyo 30 saaTis ganmavlobaSi musikis mosmena, agreTve ori iaffasiani telefoni.
2005 wlis 1 maiss Sony Ericsson–i daTanxmda WTA turis globaluri sponsoris tituls, 88 milioni a.S.S. dolaris 6 wliani kontraqtiT. qalTa profesionalur tenisis ligas gadaerqva saxeli Sony Ericsson WTA Tour–ad. erT Tveze cota meti xnis Semdeg – 7 ivniss gamocxadebuli iqna dasavleT indoeTis becmenebis (sport. beisboli, momgeriebeli) kris geilisa da ramnareSa sarvanis sponsorobis Sesaxeb.
2005 wlis oqtomberSi Sony Ericsson–ma waradgina pirveli mobiluri telefoni Symbian UIQ 3 bazaze - P990.
2007 wlis 2 ianvars, stokholmSi Sony Ericsson–ma ganacxada, rom misi zogierTi mobiluris warmoeba moxdeba indoeTSi. ganacxada, rom autsorsingSi ori misi partniori Flextronics–i da Foxconn–i gamouSveben 10 milion mobilur telefons weliwadSi, kerZod 2009 wlisaTvis. generalurma direqtorma mailz flintma da indoeTis komunikaciis ministrma daianiTxi maranma preskonferenciaze CenaiSi erTi azri gaaxmovanes, rom indoeTi iyo msoflioSi erT–erTi swrafmzardi da Sony Ericsson–sTvis prioritetuli bazari, misi 105 milioni GSM mobiluri telefonis momxmarebliT.
2007 wlis 2 Tebervals Sony Ericsson–ma SeiZina UIQ Technology, Sveduri kompania – programuli uzrunvelyofis Semqmneli Symbian Ltd–dan. mailz flintis gancxadebiT, UIQ damoukidebel kompaniad darCeba.
2007 wlis 15 oqtombers Sony Ericsson–ma ganacxada Symbia
Smartphone–s wardgenis Sesaxeb, rom miyidian UIQ–s TavianTi wilis naxevars Motorola–s, riTac UIQ Technology ori didi mobiluri telefonebis kompaniis kuTvnileba gaxda.
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას