გზავნილი
1. A,N,R,I (Off)
[ 30 Sep 2013, 15:30 ]
didi warmateba hqonda Sony Ericsson–is brends Cyber-shot–s. es brendi Seiqmna 2005 wels K750i–s gamoSvebasTan erTad, romelic Sony Ericsson–is erT–erTi yvelaze popularuli telefoni iyo. amis mizezs misi mexsierebis baraTi warmoadgenda Tavisi SesaZleblobebiT, rac Zalian moTxovnadi iyo imdroisaTvis. Cyber-shot–i Zalian maleve gaxda popularuli, radganac Walkman–pleerisgan gansxvavebiT, romelsac hqonda Zalian kargi media paketi da Raribi kamera, Cyber-shot–i Rirseul media mkiTxvelebTan erTad kargi kameriTac iyo aRWurvili.
2006 wlis ivnisSi kompaniam gamouSva K800i, romelic aRWurvili iyo 3,15 megapiqseli kameriTa da qsenonis ganaTebiT, rac im droisTvis saukeTeso xarisxis suraTis gadaRebis saSualebas iZleod. igi did xans rCeboda lideri am sferoSi.
2007 wels pirveli 5 megapiqselkameriani telefoni Sony Ericsson K850i gamovida aseve qsenonis ganaTebiT.
2008 wlisaTvis anonsirebuli iyo msoflioSi pirveli 8–megapiqselkameriani telefoni Sony Ericsson C905.
2009 wels mobiluri telefonebis msoflio kongresze Sony Ericsson–ma waradgina pirveli 12 megapiqselkameriani telefoni, dasaxelebiT – Satio.
dReisaTvis Sony Ericsson–i koncentrirdeba Semdeg kategoriebze: musika, kamera, biznesi (interneti da eleqtronuli fosta), proeqtireba, all-rounder (mravalmxriv.), da telefonis fokusis resursebi. es xuTi misi yvelaze didi kategoriaa.
Sony Ericsson–is W seriis musikaluri telefonebi imiTaa aRsaniSnavi, rom es iyo pirveli mobiluri apratebis seria, romelSidac centraluri adgili musikas ekava da ramac gamoiwvia mTeli axali bazari portatuli musikisaTvis, rac im dros viTardeboda. mTavari gamomarCeveli, romelic SeiZleba davinaxoT Walkman-is yvela telefonze, es vercxlisferi Rilaki W–a, masze daWeriT ixsneba media–centri.
Sony Ericsson–ma Cyber-shot telefonebisaTvis globaluri marketinguli kampania wamoiwyo ,,Never Miss a Shot“–is saxelwodebiT. am kampaniis saxeebi iyvnen gamoCenili top–CogburTeli qalebi ana ivanoviCi da daniela hantuxova. 2008 wlis 10 Tebervals seria gaamdidra C702 da C902 telefonebis anonsirebam. da ai kidev erTi sruliad axali ram – Sony Ericsson C905–i.
mobiluri telefonebis XPERIA xazi saTaves iRebs, 2008 wlis TebervalSi, espaneTSi, kerZod barselonaSi gamarTul mobiluri telefonebis msoflio kongresze warmodgenili Sony Ericsson XPERIA X1–T, riTac gaixsna kari Windows–is mobiluri operatiuli sistemis Sony Ericsson–is smartfonebis samyarosTan integraciisaTvis. XPERIA iyo Sony Ericsson–is mier pirveli dawinaurebuli sakuTari savaWro marka, romelic mowodebuli iyo ZiriTad mizanTan – momxmarebelTan teqnologiuri konvergaciis (daaxloebis) uzrunvelsayofad
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას