ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 26 ოქტ 2010, 19:45 ]
ROGOR GAVISHROT TMA SWORAD?axlovdeba civi sezoni da tmis fenit gashrobis sakitxic ufro aqtualuri xdeba. fenis xshiri gamoyenebit tma rom ar daziandes, ramdenime rchevas shemogtavazebt.

tmis gashroba

tmis gashrobamde airchiet sasurveli varcxniloba. tmis xarisxianad davarcxna fenit kululebs ufro elastikurs xdis da afiqsirebs mat. tu winaswar shearchevt variants, ar mogiwevt dzvirfasi drois xarjva xelmeored tavis dasabanad. sanam tma jer isev nestiania, daivarcxnet da dayavit nawilebad: saqochre, zeda nawili, kefa da gverditi nawilebi. gashrobas viwyebt kefidan, vasworebt patar-patara monakvetebs tanmimdevrobit. haeris nakads vamodzravebt tmis dzirebidan boloebis mimartulebit.

fenit gashroba tmis tipis mixedvit

tu fens mxolod tmis gasashrobad iyenebt, sachiroa yvelaze dzlieri feni, magram tu tmis gasworebac gindat, sachiroa feni sami funqciit:
maghali temperaturit - winaswar shesashrobad.
sashualo temperaturit - gasasworeblad,
civi haerit - davarcxnili tmis gasagrileblad.
qimiurad daxveuli tmis gasashrobad gamoiyeneba feni difuziuri sacmit, saidanac haeris nakadi gamodis dashlili da tqveni kululebi inarchuneben sachiro formas. difuzori, es aris specialuri sacmi, romelic aghchurvilia momrgvalebuli "titebit". isini shesadzloa iyvnen sxvadasxva sigrdzis. rac mtavaria, imeoreben tavis konturs. es sashualebas idzleva, rom haerma tanabrad sheaghwios tmis dzirebshi.

talghovani tma

mokle da sashualo sigrdzis talghovani tmis gasashrobad gamoiyeneba difuziuri sacmi mokle "titebit". grdzeli da xshiri tmistvis - gluvi "titebit". difuzori ghruiani "titebit" dagexmarebat ufro moculobiti varcxnilobis sheqmnashi. xvrelebi sacmis "titebshi" ganlagebulia gverdebze: amgvarad, cxeli haeri pirdapir ar miemarteba, rac gamoricxavs kanis damwvrobas. tu aucilebelia tmis gasworeba, gamoiyenet sacmi-difuzori damvarcxni moqmedebit.

grdzeli tma

rogor daviyenot grdzeli, xveuli tma, rom lamazad gamoviyurebodet? rogor mivcet aset tmas maqsimaluri moculoba?
svel, davarcxnil tmaze sheizilet musi an qafi sashualo an dzlieri fiqsaciit, tmis mdgomareobis shesabamisad.
sheishret zedmeti sisvele: swori tma difuzoris gareshe, xveuli - difuzorit. amastan, sacmi mimartuli unda iyos zevit, xolo tavs am dros weven qvevit. miaqciet yuradgheba: am etapze tma cota nestiani unda darches.
swor tmas rom moucloba mivcet, fens miamagret difuzori. gaagrdzelet tmis gashroba sashualo sichqareze difuzoris gadaadgilebit. moculobiti kululebis sheqmna nawil-nawil ufro mosaxerxebelia: jer tmis erti nawili, shemdeg tanmimdevrobit miviwevt maghla.
kululis gashrobisas uketes shedegs miaghwevt, tuki monacvleobit ixmart difuzors da xelis guls (kululi moaqciet xelis gulze da shekumshet xelis tavtan mitanit).
gaisworet yoveli kululi difuzorit da xelis gulit. tmis boloebistvis saboloo formis misacemad, gamoiyenet feni-jagrisi. axla modashia, roca tmis boloebi garedan an shignidanaa shexveuli. shesadzlebelia shereuli variantic, ritac mivighebt mshvenier sazeimo variants. tmis samagri, romelic daamagrebs gverdita kululs, an kefastan shekrul tmas, iqneba saboloo shtrixi sadghesaswaulo garegnobashi.

mokle tma

gasashrobi tmis nawili mtlianad davaxviot jagrisze da mivmartot masze haeris nakadi. didi diametris jagrisi qmnis msxvil talghas, varcxniloba didxans dzlebs. varcxnilobebi msxvili talghebit advilad ketdeba da transformirdeba sazeimo variantebad.

sashualo sigrdzis grdzeli tma

nabiji 1. daxaret tavi. tma chamoushvit dabla.
nabiji 2. axla, haerit shebervastan ertad, ivarcxnet jagrisit tmis zrdis sawinaaghmdego mimartulebit - uknidan winisaken.
nabiji 3. rodesac tma naxevrad gashreba, aswiet tavi da miecit varcxnilobas dasrulebulio saxe.
tmis varcxnis dros, sanam sxva nawilze gadaxvalt, pirveli nawili kargad gaashret, winaaghmdeg shemtxvevashi varcxniloba dageshlebat.

mokle tma

nabiji 1. daivarcxnet tma sigrdzis shesabamisi sacmit.
nabiji 2. "gaiaret" jagrisit tmis zrdis sawinaaghmdegod: am dros tavi gadmoxaret win. feni ise gechirot, rom haeri mimartuli iyos tmis zrdis sawinaaghmdegod. am shemtxvevashi, tmis qerclovani zedapiri gluvi xdeba da tma bzinvarebas sheidzens. nu gamoashrobt tmas! gashromisa da davarcxnisas feni ar unda gechirot 20 sm-ze ufro axlos tmastan.

TQVEN ROGOR UVLIT TMEBS?
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 2 ]
2. Sandra (Off)pm
[ 26 ოქტ 2010, 20:04 ]
viban mshrali tmistvis gankutvnili shampunit da shemdeg "cholkas" da tmis zemo nacils tmis utoti vishrob+viscoreb, ori celia kovel dabanaze ase viqcevi, magram chem tmaze magal temperaturas cudad ar umoqmedia :) maqvs xveuli, dzalian xshiri da daumorchilebeli tma, amitom utos gareshe araferi gamomdis da idzulebuli var vixmaro. balzams, nigabs an sxva damxmare sashualebebs ar vikeneb, jansagi tma da tavis kani maqvs sakmaod :)
[პასუხი][ციტირება]|
3. medik! (Off)pm
[ 26 ოქტ 2010, 20:25 ]
Fens ver vitan da shesabamisad ar vxmarob, tmebze viketeb dabanamde kvercxis da taflis nigab,kvirashi ertxel ki-maionezs.
[პასუხი][ციტირება]|
4. Cherry (Off)pm
[ 26 ოქტ 2010, 22:41 ]
Vaime eseigi tmas viban ...eg unda naxot :D... Eseigi... Nigabi by peacefist: 1 kvercxi 1kovzi tafli 1kovzi zeti da naxevari chiqa dzmari... Cota iodic daumatet... Mere vichereb 1 saati... Viban... Mere balzams 5_10 wuti vichereb... Ho chemi receftia da sxvatashoqis mshvelis chem damwvar tmaze
[პასუხი][ციტირება]|
5. Cherry (Off)pm
[ 27 ოქტ 2010, 1:31 ]
P.s... Ui gerkulesit vigundavet da tma ra magra damirbilaaa :O
[პასუხი][ციტირება]|
6. medik! (Off)pm
[ 28 ოქტ 2010, 21:18 ]
Muxis qerqis da chinchris nayenic kargia.
[პასუხი][ციტირება]|
7. BaBaJaNa (Off)pm
[ 17 ნოემბ 2010, 20:53 ]
Fens aqtiurad vxmarob.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE