ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 25 ოქტ 2010, 3:40 ]
AQ DAIWEREBA SAMXEDROS YOVELGIURI AXALI AMBEBI,SAMXEDROZE YOVELI AXALI DA VRCELI STATIIS AVTORI MIIGEBS 100-dan 200-s MONETAMDE,AN SHEIDZLEBA UFRO METIC

shrifti aucilebla latinur qartul enaze unda iyos winaamdeg shemtxvevashi siaxle waishleba
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 30 ოქტ 2012, 14:13; სულ 3 -ჯერ
[ like 1 ]
2. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 25 ოქტ 2010, 3:43 ]
Wikileaks - erayshi 66 081 mshvidobiani moqalaqe daighupainternetsait Wikileaks-ze erayshi amerikis sheiaraghebuli dzalebis danakargis shesaxeb axali saidumlo monacemebi gamoqveynda.

gamocemis mtkicebit, erayshi operaciis dawyebidan sul 109 032 atasi adamiani daighupa. mat shoris 66 081 mshvidobiani moqalaqea, 23 984 sheiaraghebuli dajgufebis wevri, 15 196 erayeli samxedro mosamsaxure, policiisa da specsamsaxuris tanamshromeli, koaliciuri dzalebis 3771 warmomadgeneli.

saitze gamoqveynebuli masalebi amerikeli samxedroebis mier xelmdzghvanelobisatvis sxvadasxva incidentebze miwodebuli raportebis safudzvelzea shedgenili. zogiert matganshi saubaria mshvidobiani mosaxleobis mxolod imis gamo ganadgurebaze, rom shesadzloa mat koaliciur dzalebze tavdasxmis ganzraxva hqonodat. aset vitarebashi daaxloebit ramodenime aseuli moqalaqea daghupuli.

garda amisa, rogorc Wikileaks-is masalebidan irkveva, rig shemtxvevashi amerikuli xelmdzghvaneloba reagirebis gareshe tovebda erayeli samxedro mosamsaxureebisa da specsamsaxurebis warmomadgenlebis mxridan usamartlo daxvretebsa da dzalauflebis borotad gamoyenebis iset faqtebs, romelsac tavis droze sadam huseinis rejhimi iyenebda. kerdzod, mxolod echvis safudzvelze, qveynis chrdiloetshi, qalaq talafershi mamakacebs xvretda, da sxadasxva metodebit awamebda.

manamde amerikuli mxare uaryofda, rom erayshi samoqalaqo pirebis danakargebis aghricxvas awarmoebda.

ashsh-is saxelmwifo mdivanma hilari klintonma, saxelmwifo saidumloebis gavrceleba dagmo da vashingtonshi gamosvlisas ganacxada - "kerdzo pirebis an organizaciebis mier nebismieri aseti informaciis gavrceleba, ashsh-s da misi mokavshireebis moqalaqeebs safrtxes uqmnis".
ivnisshi Wikileaks-am saitze gamoaqveyna atasobit dokumenti, romelic avghanetis oms exeba. mashin pentagonma ganacxada, rom gamoqveynebulma masalam, shesadzloa, safrtxe sheuqmnas amerikel samxedroebsa da avghanetis im mshvidobian moqalaqeebs, romlebic koaliciur dzalebtan tanamshromloben.

saitze gamoqveynebul masalebtan dakavshirebit, ashsh-is tavdacvis ministrma, rober geitsma senatis ert-erti komitetis xelmdzghvanelisadmi miweril werilshi aghnishna, rom informaciis "gajhonvis" miuxedavad, ar yofila gavrcelebuli arc erti gasaidumloebuli "strategiuli mnishvnelobis cnoba”.
[პასუხი][ციტირება]|
3. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 25 ოქტ 2010, 3:45 ]
azerbaijani samxedro biujets zrdis

azerbaijani samxedro biujets 1,5-jer zrdis. azerbaijanis parlamentma daamtkica 2011 wlis saxelmwifo biujeti, romelic samxedro sferos xarjebis gazrdas itvaliswinebs.

"roiteris" informaciit, dokumentis tanaxmad, 2011 wels azerbaijanis tavdacvis saminitros dafinanseba 2,5 miliardi manatit ganisazghvra, rac 3,1 miliard dolars sheadgens. uwyebis dafinanseba 1,6 miliard ashsh dolars sheadgenda.

aghsanishnavia, rom azerbaijani tavdacvis saminitro xarjebis gazrdas ar gegmavda. 2010 wlis 6 oqtombers gavrcelebul inforamaciashi saubari iyo samxedro xarjebis mxolod 10%-it gazrdaze, romlis shemtxvevashic azerbaijanis samxedro biujeti 1. 325 miliardi manati iqneboda. aqedan 1. 237 miliardi unda moxmareboda sheiaraghebuli dzalebis shenaxvas, xolo darchenili tanxa daixarjeboda erovnuli usafrtxoebisa da samecniero-sakonstruqtoro samushaoebis dafinansebaze.

"itar-tasis" cnobit, 2011 wels 1,1 miliardi manati azerbaijanis sheiaraghebuli zalebis modernizaciasa da axali samxedro teqnikis shedzenistvis daixarjeba. garda amisa, tanxis didi nawili tavdacvis sawarmoebis ganvitarebas moxmardeba.

azerbaijanis finansta ministris, samir sarifovis tqmit, tavdacvis saministros xarjebis zrda mtian yarabaghshi dadzabulobis zrdas ukavshirdeba. 2010 wlidan somxet-azerbaijanis sazghavrze somxetis gaaqtiurebis shedegad 18 jariskaci daighupa.

manamde gavrcelda informacia, rom azerbaijanma israelis kompania ELBIT SYSTEMS-tan gaaforma kontraqti t-72-is tankis modernizebis shesaxeb. 2009 wels daiwyo molaparakebebi turqul da israelur kompaniebtan t-54-isa da t-55 tankebistvis muxluxebis shecvlisa da tvitmartvadi xidebis damonatajhebis taobaze.
[პასუხი][ციტირება]|
4. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 25 ოქტ 2010, 3:48 ]
ES COTA UCNAURI AMBAVIA :D

amerikul jarshi geebs miigheben
amerikis armiashi homoseqsualebis migheba daiwyes. es gadawyvetileba mas shemdeg miighes, rac sasamartlom aghiara, rom amjhamad homoseqsualtatvis moqmedi principi: "ar gekitxebian, nu ityvi", - sityvis tavisuflebasa da kanonis winashe moqalaqeebis tanasworobas arghvevs. am principis mixedvit, jarshi mosamsaxures ufleba ar aqvs sakutari seqsualuri orientacia gaamjhghavnos.

amavdroulad, axalwveul homoseqsualebs afrtxileben, rom armiashi gawvevis wesebi, shesadzloa, isev sheicvalos.

pentagonma axali wesis dzalashi shesvlis gadavadeba moitxova, tumca mosamartlem es txovna usafudzvlobis gamo uaryo.

sarcheli, romelmac shesadzloa, amerikis armiashi masshtaburi cvlilebebi gamoiwvios, respublikurma partiam moamzada. is homoseqsualizmis gamo armiidan garicxuli pirebis saxelit momzadda.

"ar gekitxebian, nu ityvis" principis akrdzalvis gauqmebis winadadebit baraq obamac gamovida. tumca, mashin misma mrchevlebma ganacxades, rom prezidents kongresis, an sasamartlos mxardacheris gareshe ar sheudzlia akrdzalva gaauqmos.
[პასუხი][ციტირება]|
5. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 27 ოქტ 2010, 20:58 ]
ashsh-is samxedro-sahaero dzalebis bazaze raketebis kontrolis sistema mwyobridan gamovidaamerikis samxedro-sahaero dzalebis bazaze raketebis kontrolis sistema mwyobridan gamovida.

shemtxveva vaiomingis shtatshi, samxedro-sahaero baza "uorenze" moxda. 50 balistikuri raketis kontrolis sistema 45 wutit iyo gatishuli. amis shesaxeb Associated Press-i iuwyeba. shemtxveva shabats moxda, tumca prezidentis administracias incidentis shesaxeb samshabats sheatyobines.

anonim chinovnikta tqmit, ar arsebobs echvis safudzveli, rom sistema ganzrax daazianes. garda amisa, dazianebas raketebis shesadzlo gashveba ar gamouwvevia. specialistebi amtkiceben, rom incidenti mosaxleobistvis safrtxes ar wamoadgenda.

bazaze, mtlianobashi 150 kontinettashorisi balistikuri raketaa gantavsebuli.
[პასუხი][ციტირება]|
6. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 27 ოქტ 2010, 21:01 ]
safrangeti rusets "mistrals" sruli kompleqtit miyidisvertmfrenmzid "mistralis" mwarmoebeli rusetistvis teqnologiis gadacemashi shezghuduli araa da tendershi gamarjvebis shemtxvevashi, romlis shedegebi 4 noembris shemdeg gaxdeba cnobili, am teqnologiebs rusets gadascems.

sainformacio saagento "ria novostis" cnobit, garda amisa, ruseti shedzlebs sakutar gemtsashen obieqtebze, asetive klasis ara ori, aramed meti vertmfrenmzidi aashenos.

amis shesaxeb, safrangetis gemtmsheneblobis saxelmwifo kompaniis direqtorma pier legrom ganacxada.
zogierti rusuli mediasashualeba aqamde avrcelebda informacias, romlis tanaxmadac safrangeti rusetistvis "mistralis" miyidvas yovelgvari uaxlesi martvis sistemis gareshe apirebda.
legros gancxadebit, ruseti miighebs swored iseti saxis vertmfrenmzids, rogoric safrangetis samxedro sazghvao dzalebs gaachnia.

rogorc cnobilia, rusetis safrangetisgan mistralis tipis otxi vertmfrenmzidis shesyidvas gegmavs im pirobit, rom ori safrangetshi unda iyos ashenebuli, oric rusetshi.
[პასუხი][ციტირება]|
7. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 28 ოქტ 2010, 23:57 ]
rusuli samxedro sheiaraghebit vachrobam bolo 10 wlis ganmavlobashi 60 miliard dolars gadaacharbarusuli samxedro teqnikita da iaraghit vachrobam bolo 10 wlis ganmavlobashi 60 miliard dolars gadaacharba.

sainformacio saagento "interfaqsis" cnobit, "rasabaroneqsportis"generaluri direqtoris anatoli isaikinis tqmit, 2000-2010 wlebshi samxedro-sabrdzolo teqnikis sazghvargaret gayidulma tanxam 60 miliard ashsh dolars ukve gadaacharba. gayiduli iaraghis 80 procenti saxelmwifo sawarmoebis mier aris damzadebuli.

isaikinis tqmit, yovelwliurad iaraghis eqsporti 500-700 milioni dolarit izrdeba. mimdinare wels iaraghis eqsportma shesadzloa, 10 miliard dolars gadaacharbos.

misive informaciit, tu adre rusul samxedro-sabrdzolo teqnikas, dziritadad, indoeti da chineti yidulobda, dgheis mdgomareobit, rusul iaraghisa tu teqnikis eqsporti 70 qveyanashi xdeba.

msoflio bazarze rusul samxedro-sabrdzolo teqnikaze motxovnata shoris pirvel adgilze saaviacio teqnikaa, meoreze - haersawinaaghmdego tavdacvis teqnika, xolo mesame adgilze saxmeleto jarebistvis sachiro sheiaragheba saxeldeba.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...18,19,20
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE