ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 25 ოქტ 2010, 1:19 ]


egzema kanis alergiuli daavadebaa, romelsac nervuli sistemis funqciis darghveva, qronikuli morecidive mimdinareoba da mravalferovani gamonayari axasiatebs. saxelwodeba warmodgeba berdznuli sityvidan eczeo, rac dughils nishnavs - mwvave egzemis ert-erti mtavari simptomi, mravalricxovani, gamchvirvale sitxis shemcveli gamonayari, martlac waagavs mdughare sitxis bushtukebs.
egzemis mizezi ucnobia. daavadebis warmoqmnis meqanizms safudzvlad udevs organizmis reaqtiulobis cvlileba, romelic ganpirobebulia sxvadasxva organosa da sistemis (upiratesad - centraluri da vegetaciuri nervuli sistemis) funqciuri darghvevebit. am darghvevebis mizezi sheidzleba iyos alergiuli mdgomareoba, romelic egzemit daavadebulebshi ertob tvalsachinod aris gamoxatuli.
endogenuri faqtorebis arsebobisas (nervuli da endokrinuli sistemebis, ghvidzlis, nawlavebis funqciis moshlis, nivtierebata cvlis darghvevis shemtxvevashi) egzemis ganvitarebas xels uwyobs egzogenuri gamghizianeblebi, romlebsac or jgufad - chveulebriv anu banalur gamghizianeblebad da alergenebad yofen.
banaluri gamghizianebelia sxvadasxva fizikuri, qimiuri tu biologiuri agenti, romelic ama tu im xarisxit zemoqmedebs adamianis organizmze sayofacxovrebo tu profesiul pirobebshi. mat shoris - meteorologiuri faqtorebi (sicive, sicxe, qari, mzis sxivebi), wyali, saponi, mjhavebi, tuteebi.
endogenuri darghvevebisa da egzogenuri gamghizianeblebis kompleqsi ganapirobebs organizmis mgrdznobelobis momatebas (sensibilizacias) gare gamghizianeblebis mimart.
alergenebi iseti gamghizianeblebis mravalricxovani jgufia, romlebic organizmze ertjeradi moqmedebisas shesamchnev cvlilebebs ar iwvevs, magram xangrdzlivi, mravaljeradi zemoqmedebisas organizmis reaqtiulobis shecvlas - sensibilizacias ganapirobebs. alergenebis magalitad gamodgeba organuli nivtierebebi: skipidari, saghebavebi, nikelis, qromis marilebi da sxva.
sensibilizaciis dasawyisshi shesadzloa organizmi romelime ert gamghizianebelze reagirebdes. daavadebis progresirebis kvaldakval organizmis reaqtiuloba icvleba da iwyeba reagireba mraval sxvadasxva, mat shoris - banalur gamghizianeblebzec ki.
endogenuri faqtorebidan aghsanishnavia nervuli sistemis funqciis darghveva, romlis mnishvnelobazec miutitebs qavilisa da wvis shegrdznebebi da termoregulaciis darghveva.
daavadebulta alergiul mdgomareobas shesadzloa xeli sheuwyos qronikuli infeqciis kerebma (tonzilitma, sinusitma, qolecistitma, apendicitma, prostatitma, kolitma). agretve - sokovani daavadebis gamwvavebam, nawlavta parazitebis cxovelmyofelobis produqtebma da a.sh. gasatvaliswinebelia memkvidreobiti ganwyoba daavadebis mimart.

simptomebi da mimdinareoba.ganasxvaveben daavadebis otx klinikur formas: cheshmarits, seboreuls, mikrobulsa da profesiuls. cheshmariti egzemis klinikuri surati iwyeba kanis met-naklebad gamoxatuli sheshupebit da antebit (eritemuli stadia), rasac tan sdevs intensiuri qavili. am fonze chndeba mravalricxovani wvrili, wertilovani, ishviatad - msxvili kvandzi (kvandzovani stadia) da gamchvirvale sitxit savse bushtukebi (bushtukovani stadia), tumca aris shemtxvevebi, rodesac egzema mxolod sheshupebit da antebiti siwitlit mimdinareobs. bushtukebi skdeba da shishvldeba kanis sveli zedapiri. sitxe gamoijhoneba wvrili elementebidan da vrclad faravs kerebs. am stadiaze daavadebas svel egzemas uwodeben. sitxe tandatan shreba da tavdapirvelad - naxevrad gamchvirvale-moyvitalo, shemdeg ki sqel moruxo an moyavisfro laqebad gardaiqmneba (qerqovani stadia). ramdenime dghis shemdeg qerqi kanis zedapirs scildeba da mis qvesh chndeba ghia vardisferi sada, nazi, odnav priala epidermisit dafaruli kani, romelic iwyebs aqercvlas (aqercvlisa da epitelizaciis stadia). antebiti procesi tandatan sustdeba da kani bunebriv elfers ighebs. zogjer kerashi muqi sheferilobis laqa rcheba. shesadzloa, procesi ganvitarebis romelime (nebismier) stadiaze shecherdes, ukuganvitardes da ramdenime xanshi gankurnebit dasruldes. shesadzloa, kerashi ertdroulad sxvadasxva nishanma ichinos tavi. aset shemtxvevashi amboben, rom gamonayari polimorfulia.

cheshmariti egzemis kera sxvadasxva zomisaa, aqvs arctu mkvetrad gamoxatuli sazghvrebi, axasiatebs upiratesad simetriuloba da chndeba xelis zurgze, winamxrebze, terfebis zemota zedapirze, bavshvebshi - saxeze, tanze, gulmkerdze da nebismier sxva midamoshi. cheshmariti egzemis lokalizacia daavadebis morfologiur suratze gavlenas ar axdens. gamonaklisia xelisgulebi da fexisgulebi, sadac kanis agebulebis taviseburebebis (rqovanas sisqis) gamo daavadeba sxvagvari formit vlindeba. mas dishidrozul egzemas uwodeben. am dros xelisgulebisa da fexisgulebis, titebis gverdita zedapirebze chndeba mravali wvrili bushtuki. epidermisis sisqis gamo antebiti foni am adgilebshi dzlier sustad aris gamoxatuli. bushtukebi an ixsneba, an xmeba da brtyel moyvitalo fufxad iqceva. dishidrozuli egzemis kera mkvetrad aris shemosazghvruli janmrteli kanisgan. dazianebis kera shesadzloa gafartovdes da gadavides xelis mtevnebsa da terfebis zemota zedapirze, sadac procesi cheshmariti egzemis tipur klinikur surats sheqmnis.
saxelwodeba `dishidrozuli~ oflis gamoyofis darghvevit mimdinares nishnavs, tumca saofle jirkvlebi am dros normalurad funqcionirebs.
gaxangrdzlivebis shemtxvevashi mwvave egzemam shesadzloa qvemwvave an qronikuli xasiati miighos.
qronikuli egzema gaxangrdzlivebuli morecidive egzemis shedegadac sheidzleba ganvitardes da damoukidebladac. qronikuli egzemis shemtxvevashi sisvele sustad aris gamoxatuli an srulebit ar aghinishneba. qronikuli egzemis mtavari nishnebia kanis infiltracia, liqenifikacia da aqercvla. bushtukovani elementebi mxolod procesis gamwvavebisas chndeba.seboreuli egzema,romlis winare mdgomareoba seboreaa, umtavresad lokalizebulia cximovani jirkvlebit mdidar ubnebze: tavis tmian nawilze, yuris nijharebze, saxeze, shublis, safetqlebis, cxvir-loyis naochebshi, gulmkerdsa da bechtashua areebshi, ighliisqvesha fososhi, sazardulis, chipis midamoebshi, zemo da qvemo kidurebis momxrel da gverdit zedapirebze. procesi tavis tmiani nawilidan iwyeba. am ubanze sisvelis shedegad didi raodenobis qatosebr, monacrisfro-motetro qercltan ertad grovdeba uxvi qerqi, romelic zogjer mtel tavs faravs. yuris nijharebis ukan kani sheshupebuli, witeli da svelia, dafarulia qerqit. yurebs ukana naochebshi mtkivneuli napralebia, sisvelis periodebs cvlis kanis metismeti simshralis periodebi. seboreuli egzemis mdzime shemtxvevashi iq, sadac dazianeba ufro intensiuria, tma cviva. process tan sdevs qavili, wva, zogjer - tkivili, tumca shesadzloa, seboreuli egzema titqmis subieqturi shegrdznebebis gareshe mimdinareobdes.

mikrobuli egzema,vitardeba piodermiis, sokovani daavadebis (mikozuri egzema), inficirebuli travmis, chrilobis, damwvrobis (paratravmuli egzema), qvemo kidurebis sisxlis mimoqcevis moshlis, trofikuli wylulis (varikozuli egzema) meoreuli egzematizaciis shedegad. cheshmariti egzemisgan gansxvavebit, daavadeba gamoircheva asimetriuli ganlagebit (antebiti sheshupebuli kani dafarulia wvrili bushtukebit an chirqovani elementebit), mkafiod gamoxatuli sazghvrebit, chveulebriv, iolad eqvemdebareba madezinficirebeli sashualebebit mkurnalobas, romelta gamoyeneba cheshmariti egzemis dros gaghizianebas iwvevs. dazianeba lokalizebulia wvivebisa da chipis garshemo, sardzeve jirkvlebis qvesh.

varikozuli egzemis ganvitarebas xels uwyobs qveda kidurebis venebis varikozuli daavadeba. xelshemwyob faqtorebs miekutvneba travmebi da sensibilizacia varikozuli daavadebis samkurnalo preparatebis mimart.profesiuli egzema cheshmaritisgan klinikurad ar gansxvavdeba. igi vitardeba sawarmoo alergenebtan mravaljeradi kontaqtis shedegad, romelic wlobit grdzeldeba. tavdapirvelad kanis antebit reaqcias alergenis zemoqmedebis adgilebze alergiuli dermatitis xasiati aqvs da alergenis zemoqmedebis shewyvetis shemdeg maleve ukuvitardeba. alergentan kontaqtis gaxangrdzlivebis shemtxvevashi daavadeba ufro mdgradi xdeba. am dros mosalodnelia gamwvaveba aramarto sawarmoo gamghizianebelze.
profesiuli egzemis gaxangrdzlivebisas shesadzloa gamovlindes organizmis sensibilizacia ara marto sawarmoo, aramed sayofacxovrebo gamghizianeblebzec.

bavshvebshi egzema vlindeba cheshmariti, seboreuli da mikrobuli formebit. shesadzloa kombinirebuli ganvitarebac - sxvadasxva adgilas daavadeba sxvadasxva formit aris warmodgenili.
mkurnaloba kompleqsuria da gulisxmobs nervuli, endokrinuli darghvevebis likvidacias, qronikuli infeqciis kerebis sanacias, hipoalergenul dietas. gatvaliswinebul unda iqnes asaki da tanmxlebi daavadebani shinagani organoebis mdgomareoba, profesia, cxovrebisa da kvebis rejhimi, mavne chvevebi.
nervuli sistemis mosawesrigeblad inishneba sedaciuri sashualebebi, antidepresantebi, ganglioblokatorebi (valerianis eqstraqti, seduqseni, aminazini). hiposensibilizaciistvis anu organizmis momatebuli mgrdznobelobis shesamcireblad inishneba kalciumis qloridisa da natriumis tiosulfatis xsnarebi. fartod gamoiyeneba antihistaminuri preparatebi (rogorc saineqciod, ise shinaganad) da vitaminebi (upiratesad - B jgufisa).
daavadebis myari da mdzime formebis shemtxvevashi sistemuri danishnulebis kortikosteroidul terapiasac mimartaven.
gansazghvruli mnishvneloba enicheba racionalur dietas. rekomendebulia mariliani, cxare, shebolili sakvebis, shokoladis, kakaos, kvercxis, nigvzisa da citrusebis shezghudva. ukunachvenebia alkoholi da tambaqo.

adgilobrivi mkurnaloba damokidebulia daavadebis stadiaze, klinikur formaze, ama tu im samkurnalo sashualebis mimart individualur mgrdznobelobaze. sisvelis stadiashi antebiti movlenebisa da sheshupebis shesamcireblad inishneba gamagrilebeli (rezorcinis, boris mjhavas, rivanolis) safenebi, zedapiris sheshrobis shemdeg - gogirdisa da kupris malamoebi, kortikosteroiduli malamoebi. mikrobuli egzemis shemtxvevashi inishneba igive malamoebi antibaqteriul sashualebebtan ertad. adgilobrivi mkurnalobistvis iyeneben fizioterapiul sashualebebsac: ultraiisfer sxivebs, eleqtroforezs, parafinis aplikaciebs da sxva. remisiis periodshi rekomendebulia kurortuli mkurnaloba (wyaltubo, ureki)
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 1 ]
2. Vesi (Off)pm
[ 23 მაი 2011, 0:31 ]
Profilaqtikuri saSHualeba dagewera barem:(
[პასუხი][ციტირება]|
3. medik! (Off)pm
[ 26 მაი 2011, 14:42 ]
egzemas ar gaachnia etiologia da ganpirobebulia sxvadasxva egzo da endogenuri faqtorebit, ufro metad savaraudoa nevrogenuli da alergiuli meqanizmrbis roli.
[პასუხი][ციტირება]|
4. sis tema (Off)pm
[ 23 სექტ 2011, 22:42 ]
daweret vinc kargad icit, tu inkurneba da ra medikamentebia amistvis sachiro... gamigia, arsebobs mshrali da sveli egzemao, mshral egzemaze mainteresebs dzalian yvelaferi... ra gamoiyeneba mkurnalobisatvis?
[პასუხი][ციტირება]|
5. sis tema (Off)pm
[ 09 ოქტ 2012, 13:10 ]
medik!, dawere rame mkurnalobis shesaxeb raaaa
[პასუხი][ციტირება]|
6. medik! (Off)pm
[ 09 ოქტ 2012, 22:17 ]
sis tema, egzemis dros aucilebelia hipoalergiuli dieta, medikamenturi terapia antihistaminuri(alergiis sawinaagmdego) da sedaciuri saSualebebit, xolo mikrobuli egzemis shemtxvevashi -antimikrobuli preparatebit.adgilobrivi mkurnaloba klinikur suratzea damokidebuli. tu pacients egzemis sveli forma aqvs iniSneba gamshrobi terapia safenebit, emulsiebit da misafrqvevebit, xolo mshrali formis dros kremebsa da malamoebs iyeneben.
[პასუხი][ციტირება]|
7. NK (Off)pm
[ 09 ოქტ 2012, 22:22 ]
medik!, fsoriazze mainteresebs -gankurnebadia ? Da sad mkurnaloben kargad - axloblis bavshvs aqvs :(
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE