• ავტორი
    შეტყობინება

Longos metodi - buasilis mkurnaloba swrafad da umtkivneulod

წერილი Ravic » 02 ოქტ 2010, 12:26

Longos meTodi buasilis operaciuli mkurnalobis swrafi (15-20wT) da umtkivneulo meTodi, romelsac axasiaTebs Sromisunarianobis swrafad aRdgena (2-3 dReSi).

operacia 15-20 wuTs grZeldeba, operaciis Semdgom ki pacienti mxolod erT dRes rCeba klinikaSi.

buasili sakmaod mtkivneuli da uxerxuli problemaa, romlis gankurnebac mxolod qirurgiuli CareviTaa SesaZlebeli, rasac xangrZlivi sareabilitacio periodic mosdevs da arc recidivia gamoricxuli. msoflioSi cnobili firma jonsoni da jonsoni pacientebs, romlebsac buasili awuxebT, saSualebas aZlevs, rom erTxel da samudamod ganikurnon am mtanjveli senisgan, rac mTavaria, yovelgvari tkivilisa da xangrZlivi sareabilitacio periodis gareSe. operaciis am meTods longos wesi hqvia da am wesiT operaciebs ukve TbilisSic akeTeben – eqimi-proqtologi beqa kevliSvili aversis klinikasa da Tbilisis onkologiur dispanserSi (bavSvTa infeqciuri saavadmyofos teritoriaze) warmatebiT akeTebs longos wesiT buasilis operacias. beqa kevliSvili

ixilet es temac >> [t]7992[/t]
Last edited by Ravic on 04 ოქტ 2010, 16:13, edited 1 time in total.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი G a M e_O v E r » 02 ოქტ 2010, 12:35

imhotep, yochag .tashi.
Last edited by G a M e_O v E r on 04 ოქტ 2010, 14:25, edited 1 time in total.
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი PARTIZANKA » 02 ოქტ 2010, 12:37

.tashi. Yochag sota eqimo bevrs daexmareba es informasia
PARTIZANKA
IBERIELI

ava
 
წერილები: 5257
დარეგისტრირებულია: 14 მარ 2009, 17:37
მდებარეობა: qutaisi simon

წერილი G a M e_O v E r » 04 ოქტ 2010, 14:33

imhotep, gaixsna da shegidzlia gaagrdzelo
G a M e_O v E r
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3967
დარეგისტრირებულია: 01 აპრ 2010, 19:14
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი AttilA » 04 ოქტ 2010, 14:35

buasili ra aris saertod? gamigonia rom skamze dajdoma uchirto
AttilA
IBERIELI

ava
 
წერილები: 5068
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 22:00

წერილი human » 04 ოქტ 2010, 15:50

Tu damemarta aucileblad am metodit vimkurnaleb .kiki. :D :D
human
IBERIELI

ava
 
წერილები: 8941
დარეგისტრირებულია: 27 სექ 2009, 23:33

წერილი Ravic » 04 ოქტ 2010, 15:55

uaxloes momavalshi buasilze gaixsneba tema da gaicvleba linkebi.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი PARTIZANKA » 04 ოქტ 2010, 16:05

imhotep, Sotaaa da operaciis gaketeba bevrs ar sheuzlia. Rogor unda imkurnalon avadmyofebma saxlis pirobebshi?
PARTIZANKA
IBERIELI

ava
 
წერილები: 5257
დარეგისტრირებულია: 14 მარ 2009, 17:37
მდებარეობა: qutaisi simon

წერილი Ravic » 04 ოქტ 2010, 16:14

PARTIZANKA, [t]7992[/t] < am temashi gipasuxeb.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი machostar » 24 მაი 2012, 11:04

balaxebitac sheizleba mkurnaloba.
machostar
User

ava
 
წერილები: 209
დარეგისტრირებულია: 10 სექ 2010, 18:40
მდებარეობა: qobuleti/alambari

შემდეგი.

დაბრუნება =>MEDICINA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0