ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. imhotep (Off)pm
[ 02 ოქტ 2010, 12:26 ]
Longos meTodi buasilis operaciuli mkurnalobis swrafi (15-20wT) da umtkivneulo meTodi, romelsac axasiaTebs Sromisunarianobis swrafad aRdgena (2-3 dReSi).

operacia 15-20 wuTs grZeldeba, operaciis Semdgom ki pacienti mxolod erT dRes rCeba klinikaSi.

buasili sakmaod mtkivneuli da uxerxuli problemaa, romlis gankurnebac mxolod qirurgiuli CareviTaa SesaZlebeli, rasac xangrZlivi sareabilitacio periodic mosdevs da arc recidivia gamoricxuli. msoflioSi cnobili firma jonsoni da jonsoni pacientebs, romlebsac buasili awuxebT, saSualebas aZlevs, rom erTxel da samudamod ganikurnon am mtanjveli senisgan, rac mTavaria, yovelgvari tkivilisa da xangrZlivi sareabilitacio periodis gareSe. operaciis am meTods longos wesi hqvia da am wesiT operaciebs ukve TbilisSic akeTeben – eqimi-proqtologi beqa kevliSvili aversis klinikasa da Tbilisis onkologiur dispanserSi (bavSvTa infeqciuri saavadmyofos teritoriaze) warmatebiT akeTebs longos wesiT buasilis operacias. beqa kevliSvili

ixilet es temac >> ბუასილი/ჰემოროი
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 04 ოქტ 2010, 16:13; სულ 1 -ჯერ
[ like 1 ]
2. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 02 ოქტ 2010, 12:35 ]
imhotep, yochag .tashi.
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 04 ოქტ 2010, 14:25; სულ 1 -ჯერ
3. PARTIZANKA (Off)pm
[ 02 ოქტ 2010, 12:37 ]
.tashi. Yochag sota eqimo bevrs daexmareba es informasia
[პასუხი][ციტირება]|
4. G a M e_O v E r (Off)pm
[ 04 ოქტ 2010, 14:33 ]
imhotep, gaixsna da shegidzlia gaagrdzelo
[პასუხი][ციტირება]|
5. AttilA (Off)pm
[ 04 ოქტ 2010, 14:35 ]
buasili ra aris saertod? gamigonia rom skamze dajdoma uchirto
[პასუხი][ციტირება]|
6. Fear (Off)pm
[ 04 ოქტ 2010, 15:50 ]
Tu damemarta aucileblad am metodit vimkurnaleb .kiki. :D :D
[პასუხი][ციტირება]|
7. imhotep (Off)pm
[ 04 ოქტ 2010, 15:55 ]
uaxloes momavalshi buasilze gaixsneba tema da gaicvleba linkebi.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: - CraZY !! (20), anastasia (29), Assembly (29), C H E G O (20)განცხადებები

img

TOP.GE