გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 21 Sep 2013, 21:32 ]
sisxlis ert-erti dziritadi danishnuleba imashi mdgomareobs, rom filtvebshi shetvisebuli jangbadi organizmis yovel ujredamde miitanos da iqidan filtvebshi daibrunos nivtierebata cvlis shedegad warmoshobili naxshirorjangi. jangbadis gadatana xdeba eritrocitebis meshveobit. eritrociti, anu sisxlis witeli burtula mrgvali formis, brtyeli ubirtvo ujredia. igi gamotenilia rkinis shemcveli witeli nivtierebit, romelsac hemoglobini ewodeba. hemoglobins unari aqvs sheiertos jangbadi da shemdeg gadasces igi sxvadasxva qsovils.
hemoglobinis raodenoba sisxlshi 14-16% sheadgens. tu eritrocitebis da hemoglobinis raodenoba shemcirda, aset mdgomareobas anemia ewodeba.
bevrnairi anemia arsebobs, romelic sxvadasxva mizezebtan aris dakavshirebuli da sxvadasxva meqanizmit vitardeba. anemia yoveltvis aris romelime sxva dziritadi daavadebis gartuleba, amitom upirvelesi amocanaa am pirveladi daavadebis gamocnoba, xolo mkurnaloba schirdeba rogorc dziritad daavadebas, ise tvit anemias.
xshirad gvxvdeba e.w. posthemoragiuli anemia (hemoragia sisxldenas nishnavs). es anemia vitardeba imis shedegad, rom adamiani xangrdzlivi drois ganmavlobashi sistematurad cot-cota sisxls kargavs. ase xdeba, magalitad, sashvilosnodan sisxldenis dros, gadzlierebuli da gaxangrdzlivebuli tviuris, fibromis, cudad gaketebuli abortis niadagze. faruli sisxldenis mizezi sheidzleba iyos kuchisa da tormetgoja nawlavis wyluli, saidanac cot-cota sisxli ikargeba; zogjer ganmeorebit sisxldenebs idzleva buasili. sisxldenastan da organizmis moshxamvastan aris dakavshirebuli parazituli chiebit - ankilostomidebit gamowveuli anemia. es daavadeba warsulshi fartod iyo gavrcelebuli dasavlet saqartveloshi, magram erteul shemtxvevashi dgesac sheidzleba shegvxvdes.
anemiis ganvitarebas xels uwyobs kuchis marilmjavas gamoyofis shewyveta, radgan aset pirobebshi daqveitebulia nawlavebidan rkinis shewova. zogjer anemia vitardeba fexmdzimobis dros da dzudzuti bavshvis kvebis periodshi.
anemia sheidzleba ganvitardes mteli rigi daavadebebis dros, imis gamo, rom dzvlis tvinshi datrgunulia eritrocitebis da hemoglobinis warmoshoba. ase xdeba sxvadasxva qronikuli infeqciuri daavadebis, tuberkulozis dros, qronikuli nefritis da tirkmlebis ukmarisobis shemtxvevebshi, gvidzlis qronikuli daavadebebis, elentis gadidebis niadagze. dzvlis tvinis datrgunvastan aris dakavshirebuli anemia simsivnuri daavadebebis dros.
shedarebit ishviatad gvxvdeba anemia, romelic vitardeba eritrocitebis gadzlierebuli da naadrevi dashlis shedegad. es aris e.w. hemolizuri anemiis jgufi. igi sheidzleba iyos tandayolili, sheidzleba ganvitardes organizmshi zogierti nivtierebis moxvedris shedegad an organizmis damcveli sistemis - imunitetis gaukugmartebis gamo.

anemiis mkurnaloba xalxuri medicinis receptebit
* yoveldgiurad, dila-sagamos svamen 2-2 sufris kovz charxlis, stafilosa da bolokis axali wvenebis narevs shefardebit 1:1:1
* yovel dilas uzmoze chamen 100 g gaxexil stafilos arajnit an zetit.

* 150 gr aloes axal wvens ureven 250 gr taflsa da 350 ml gvinos. gebuloben 1 sufris kovzs 3-jer dgeshi.
* ertmanetshi tanabari raodenobit (200 gr) ureven nigozs, gargaris chirs, qishmishs, limons kanianad (yvelafers gatarebuls), tafls. gebuloben dgeshi ramdenjerme chais kovzit.
* rkinis naklebobit gamowveuli anemiis dros gamoiyeneba xurtkmelis nayofi, atami, legvi, broweuli, kartofili, gogra, xaxvi, niori, kama, wiwibura, salata, marwyvi, yurdzeni.
* anemiis dros karg sashualebad itvleba broweulis wveni shaqrit.
* askorbinis mjava (C vitamini) zrdis rkinis shetvisebas organizmshi. am vitamins sheicavs: shavi mocxari, askili, atami, qacvi, yabayi, msxali, badrijani, nesvi da sxva.


wyaro http://www.mlk.ge/293.html
[Pasuxi][Cit]|
2. bZzziki (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:16 ]
Cudi ragacaa. Chems axlobels hqonda fexmdzi.obisas Da gaitanja.
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას