გზავნილი
1. professor (Off)
[ 21 Sep 2013, 20:38 ]
pirvel rigshi yvelas gtxovt bolomde waikitxot posti. :)
forumshi bevri vap/veb masteri vart, chveni aq yofnis mizania, rom ufro meti viswavlot, meti adamiani dagvexmaros programirebis swavlashi.

adre iyvnen am forumshi iseti programistebi, romlebisganac bevrs iswavlidit, me am forumma chemi codnis 50% mainc maswavla, exla aseti adamianebi ufro cota shemorcha forums, magram darwmunebuli var yvela tqvenganis interesebshia is, rom chveni ganyofileba dzlieri iyos da martivad shegvedzlos chventvis saintereso sakitxebis modzieba.

chven gadavedit axal forumze. misamarti da skripti ki igivea, magram es ganaxleba gadawyda imitom, rom wina forumshi dashvebuli shecdomebi aq agar gagvemeorebina da sadzirkvelic iseti xarisxiani qonoda forums rogoric bolo sartuli. amas mxolod me ver movaxerxeb da minda yvela vap/veb masteri chavertot am saqmeshi, chveni ganyofileba sauketeso unda iyos. :)

am forumshi agar minda arsebobdes "vap master saubrebi". es tema aris oftopi vap masterebistvis da bevrs arc ainteresebs shesabamisi temis modzebna an gaxsna, radgan mand yvela sakitxze shegidzliat saubari, rac vap masterul sakitxs exeba. ase win ver wavalt.

roca yvelaferi dalagebuli iqneba da didi sainformacio baza eqneba am ganyofilebas, martivad iswavlis 10 wlis bavshvic yvelafers.exla am temis arsi minda gitxrat.
aq minda rom davwerot postebi, mxolod im temebze, romlebic gvainteresebs da chven ar gvaqvs magdeni codna rom gavxsnat. sxva visac sheudzlia daexmareba da gauxsnis, shemdeg iq dasvavs dainteresebuli momxmarebeli tavis shekitxvas da iqve vupasuxebt. memgoni gaugebrad ar damiweria da ar gavaoftopot.
temebis gaxsnis dros gtxovt gadaxedot am temas. pirveli posti daweret amomwuravad da gasagebad, winaagmdeg shemtxvevashi an davxurav da wavshli an davaredaqtireb. gaitvaliswinet isic, rom tqveni tema forumis istoriashi darcheba da sheidzleba romelime adamians google-shic amougdos, amitom icodet chvenzea damokidebuli forumis xarisxis sheqmna.

tu damexmarebit, mec dagexmarebit tqven da visac swavla unda yvelas sheudzlia momweros nebismier sakitxze, tu shemedzleba gipasuxebt aucileblad da gaswavlit rasac shevdzleb, magram "skripti damiyene" "moduli damiwere" da aset werilebs ar mivigeb.

tqveni imedi maqvs. :)
[Pasuxi][Cit]|
[ like 2 ]
2. professor (Off)
[ 22 Sep 2013, 14:57 ]
tema gasuftavda da satauric daredaqtirda.
agar ioftopot.
[Pasuxi][Cit]|
3. siamski (Off)
[ 29 Sep 2013, 22:09 ]
moderi sadaa gadaiwva wap master ganyofileba :D :D :D


googles statiebis temas gaxsnit? vinc icit rame gansakutrebuli informacia googles shesaxeb gtxovt gaxsenit tema :)
[Pasuxi][Cit]|
4. professor (Off)
[ 30 Sep 2013, 14:26 ]
citata: siamski konkretulad gainteresebs rame? tu zogadad ra aris google ginda? :D
[Pasuxi][Cit]|
5. EDO (Off)
[ 05 Oct 2013, 0:55 ]
saintereso statiaa girchevt caikitxot http://intsystem.org/768/le...about-csrf-intro/
[Pasuxi][Cit]|
6. Sergi (Off)
[ 06 Oct 2013, 19:17 ]
wapmaster saitebtan dakavshirebit gaxsenit ra tema
[Pasuxi][Cit]|
7. Bing (Off)
[ 06 Oct 2013, 19:31 ]
citata: SaNta xX rashia sajiro?tu gaqvs proeqti,gaxseni shens proeqtze
[Pasuxi][Cit]|
8. Sergi (Off)
[ 06 Oct 2013, 19:33 ]
Bing, aramaqvs proeqti magram exa mchirdeba wapmaster saotebi da versad vpoulob arc vici da tema roiyos vnaxavdi
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას