ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. imhotep (Off)pm
[ 20 მაი 2010, 16:31 ]
zogadad dzvlebis motexilobebi iyofa or jgufad:

1) travmul da
2) patologiur motexilobebad.

travmuli motexilobis dros dzvlis mtlianoba irgveva raime dzlieri travmuli agentis zemoqmedebis shedegad, xolo

patologiuri motexilobas ganapirobebs dzvlis qsovilis simtkicis shemcireba masshi raime pat. procesis arsebobis gamo (mag. osteoporozi, osteomieliti, dzvlis simsivne da sxv).

imis mixedvit aris tu ara motexilobis dros dazianebuli kanis safarveli, archeven:

1) ghia da
2) daxurul
motexilobebs.

ghia motexilobebi kanisa da kanqvesha rbili qsovilebis dazianebis SIMDZIMIS MIXEDVIT iyofa 4 xarisxad:
1. kanis mtlianobis dargveva xdeba dzvlis fragmentis wvetit da igi chveulebriv ar aris didi zomis.
2. dazianebulia kani da zerele kanqvesha qsovilebi.
3. dazianebulia kuntebic.
4. dazianebulia msxvili sisxldzargvebi, nervebi, saxsrebis iogovani aparati da myesebi.

yvela grdzeli lulovani dzvali iyofa segmentebad:
proqsimaluri bolo,
diafizi da
distaluri boko.

proqsimaluri da distaluri bolos motexiloba, imis mixedvit motexilobis xazi gadis tu ara ushualod sasaxsre zedapirze, sheidzleba iyos:

saxsarshiga da
saxsargareta
.

grdzeli lulovani dzvlis diafizi (sxeuli) tavis mxriv iyofa 3 nawilad:
1. zeda,
2. shua da
3. qveda mesamedebi.

segmentebad dayofa mnishvnelovania, radgan motexilobis lokalizacia ert-erti mtavari faqtoria dazianebis prognozisa da mkurnalobis taqtikis gansazgvrisas.
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 2 ]
2. imhotep (Off)pm
[ 20 მაი 2010, 16:33 ]
motexilobis xazis formis mixedvit archeven:
1. ganiv,
2. irib da
3. spinalur motexilobebs.

am faqtorsac didi mnishvneloba aqvs dazianebis prognozisa da mkurnalobis tvalsazrisit. radgan rac metia motexili dzvlis fragmentebis saadaptacio zedapiri, mit uketeria shexorcebis pirobebi.

fragmentebis ricxvis mixedvit motexilobebi iyofa:
1. martiv (anu orfragmentian)
2. mravalfragmentovan (anu sami da meti fragmenti)
3. msxvrevad an dachechqvil (fragmentebis ricxvis gansazgvra mati simravlis da mcire zomis gamo sheudzlebelia) motexilobebad.

archeven
1. shecilebul da
2. sheucilebel
motexilobebs.

fragmentebis cdoma sheidzleba iyos:
1. ganivi
2. sigrdzivi
3. kutxit da
4. rotaciuli.

motexilobis gansakutrebuli formaa chachedili motexiloba, rodesac erti fragmenti ichedeba meoreshi da qmnis dzvlovani struqturis daurgvevlobis shtabechdilebas.

amgvarad grdzeli lulovani dzvlebis motexilobebis diagnozis srulyofili chamoyalibebisas aucileblad tanmimdevrobit unda iyos gatvaliswinebuli yvela zemochamotvlili faqtori.
[პასუხი][ციტირება]|
3. imhotep (Off)pm
[ 20 მაი 2010, 16:34 ]
Mkurnalobis dziritadi principebi

archeven mkurnalobis k o n s e r v a t i u l da o p e r a c i u l metodebs.

mkurnalobis metodis archeva xdeba pacientis maximalurad srulyofili da swrafi gamokvlevis shemdeg da damokidebulia mraval faqtorze: dazianebis lokalizaciaze, saxesa da xarisxze, pacientis asaksa da zogad mdgomareobaze, dazianebidan gasul droze da a.sh.

konservatiuli mkurnaloba
konservatiuli mkurnalobis metodebia:
. imobilizacia
. repozicia
. mudmivi dachimva
. samkurnalo tanvarjishi
. masaji
. lazeroterapia
. fizioterapia
. mkurnaloba aparatebit
. sxivuri terapia

agnishnuli metodebi gamoiyeneba rogorc cal-calke anu damoukideblad (ishviatad) ise ertmanettan kombinaciashi (umetesad).
[პასუხი][ციტირება]|
4. imhotep (Off)pm
[ 22 ივნ 2010, 18:20 ]
??imobilizacia warmodgeba latinuri sityvidan Imobilis-udzravi da gulisxmobs pacientis sxeulis dazianebuli nawilisatvis udzravi mdgomareobis uzrunvelyofas.

archeven
. satransporto da
. samkurnalo
imobilizacias.

satransporto imobilizacia
droebiti, xanmokle manipulaciaa da xorcieldeba travmis migebis adgilidan pacientis stacionarshi miyvanamde. mis swor chatarebas didi mnishvneloba aqvs travmirebuli pacientis shemdgomi bedisatvis.

sheidzleba gamoyenebuli iyos:
. mza stantartuli artashnebi
. saxeldaxelo sashualebebi da sagnebi
. safiqsacio naxvevebi
. tabashiris naxvevi

simartivisa da moxerxebulobis gamo mavtulis kibiseburi, anu k r a m e r i s artashani dgemde gansakutrebuli popularobit sargeblobs. dadebiti tvisebebi: simsubuqe, sakmaod magali simyare da praqtikuloba. sashualebas idzleva mivcet mas sachiro forma da ganvaxorchdgdlot kiduris nebismieri segmentis satransporto imobilizacia.

saswrafo daxmarebis brigadebi agchurvilni arian standartuli kibiseburi, firfitiseburi an pnevmaturi (gasaberi artashnebit.

tu shemtxvevis adgilze ar mogvepoveba standartuli artashani, shesadzlebelia imobilizacia gavaketot saxeldaxelo sashualebebit: ficari, faneri, plastikadi da sxv. roca amgvar sagnebzec ar migviwvdeba xeli unda gamoviyenot safiqsacio naxvevi. mag. dazianebuli qveda kiduri rbili bandit mivamagrot janmrtels, xolo zeda kiduri-sxeuls.

pacientis transportirebis dros myari imobilizaciis pirobebshi naklebia motexili zvlis fragmentebis modzraoba, rac amcirebs rbili qsovilebis meorad dazianebas, tkivils, sisxldenas. aqedan gamomdinare srulyofili da kargad gaketebuli si travmis adgilobrivi da zogadi gartulebebis profilaqtikis ert-erti mnishvnelovani pirobaa.
Daamata 3 cutshi:
samkurnalo imobilizacia xangrdzlivi proceduraa da moicavs travmuli pacientis mkurnalobis mtel periods an mis romelime mnishvnelovan nawils (magalitad postoperaciul). igi xorcieldeba
. tabashiris naxvevis
. ortezis an
. rbili safiqsacio naxvevis sashualebit.

tabashiris naxvevi dgemde rcheba samkurnalo imobilizaciis yvelaze gavrcelebul da popularul metodad.

tabashiri aris magal temperaturaze gamomshrali kalciumis sulfatis wvrilad dafquli fxvnili, romelic wylis molekulis miertebis shedegad ramdenime wutiani egzotermuli reaqciis shemdeg magrdeba da inarchunebs im formas, romelic reaqciis dasrulebamde mivanichet.

archeven tabashiris naxvevis or dziritad saxes:
. ghariseburs da
. cirkularuls

tabashiris gariseburi naxvevi faravs kiduris garshemowerilobis mxolod nawils (1/2 an 2/3), xolo cirkularuli naxvevi mtels garshemowerilobas. orive matgans aqvs tavisi upiratesobac da naklic, romlebic gansazgvraven kidec mati gamoyenebis chvenebas.
Daamata 5 cutshi:
repoziciis detalebze, tabashiris naxvevis dadebis teqnikaze da amdagvar sakitxebs jer-jerobit ar davwer, mere vnaxot.

davwer sxvadasxva motexilobebze, gansakutrebit yuradgebas gavamaxvileb im motexilobebze romlebic xshirad xdeba. magalitad, winamxris dzvlebi, mxris dzvali, wvivis dzvlebi, bardzayis dzvali, gojebi, terfis da mtevnis dzvlebi, neknebis motexiloba.

tu rame kitxva geqnebat daweret da shedzlebisdagvardad gipasuxebt da dagexmarebit.

...
Daamata 33 cutshi:
operaciuli mkurnalobis dziritadi metodebia:

. osteosintezi
. osteotomia
. dzvlis transplantacia
. dzvlis rezeqcia
. trepanacia
. endoprotezireb

da a.sh.

osteosintezi firfitita da chanchikebit, litonis chxirebit, mavtulis serkliajit an mati kombinaciit.
[პასუხი][ციტირება]|
5. medik! (Off)pm
[ 21 სექტ 2010, 20:31 ]
Ilizarovis aparatze mchirdeba srusi informacia.DDaamata 1 cutshi:[/size]
im lovin it, ilizarovis aparati (kurganidan) magaze mchirdeba sruli informacia.
[პასუხი][ციტირება]|
6. medik! (Off)pm
[ 06 მაი 2016, 18:35 ]
ციტატა: medik! :D სტუდენტობის ხანა გამახსენა ამ პოსტმა, ეს ის პერიოდია,როცა სხეულის დისმორფული აშლილობით ( აგრავანტი ვარ ახლა)გახლდით შეპყრობილი ,სიმაღლეში გაზრდა მინდოდა ილიზაროვის აპარატით:D
[პასუხი][ციტირება]|
7. NK (Off)pm
[ 06 მაი 2016, 18:55 ]
DAJEJILOBEBS RA MALAMO SHVELIS? (CXVIRPIRIS ARA :D ) TERFEBISAS KONKRETULAD - VARJISHIS SHEDEGIA
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE