• ავტორი
    შეტყობინება

DINOZAVREBI

წერილი The Maisuradze » 17 მაი 2010, 20:33

Ukanaskneli dinozavrebi dedamiwaze daxloebit 65 milioni wlis winat gaqrnen, 160 milioni wlis batonobis shemdeg. Saidan movidnen es reptiliebi? Da ram gamoiwvia mati gadasheneba?
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 17 მაი 2010, 20:57

Mecnieruli cnobebi dinozavrebis shesaxeb, dziritadad eyrdnoba namarxebis gamokvlevebis-mat nashtebze dakvirvebas. Paleontologebma(adamianebi,romlebic ikvleven udzveles namarxebshi agmochenil nashtebs) agadgines dinozavrebis detaluri saxe,mati anatomia, cxovrebis stili, sacxovrebeli adgili, mati gamravlebis procesebi udzveles samyaroshi. Dinozavrebis chonchxze dakvirvebis shedegad eqspertebma chamoayalibes garkveuli daskvnebi cxovelis kuntovani saparis shesaxeb. Dzvlebis gamokvleviti tanamedrove metodebi imasac gvachvenebs tu ra avantyofoba stanjavda dinozavrs. 200mw sidzvelis dinozavris tavis qalis shemowmebis shedegad, eqsqerts sheudzlia daskvnas,tu ra zomis tvini hqonda cxovels da rogor ikvebeboda igi.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 17 მაი 2010, 21:34

Adamianebi asobit wlis mandzilze poulobdnen dinozaurebis dzvlebis namarxebs, tumca yoveltvis rodi xvdebodnen, ra iyo es zogierti tvlida rom es giganturi adamianis dzvlebi iyo. Mxolod 1820 wlebshi gaanalizes, rom es gadashenebuli gigantturi reptilis nashtebi iyo. 1822 wels gideon mantelma suseqsshi, samxret inglishi,gatxrebis dros agmoachina ramdenime didi zomis kbili man sheamchnia rom es kbilebi samxret amerikuli xvlikis iguanas kbilebis msgavsi iyo. Amit mecnieri mixvda rom napovni eshvebi reptilias ekutvnoda da mas IGUANODONI uwoda, rac iguanas kbils nishnavs.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 17 მაი 2010, 21:49

Dinozavris namarxebs msoflios titqmis yvela nawilshi poulobdnen, yvela kontinentze, antarqtidis chatvlit. Ufro xshirad agmoachines dzvlebisa da kbilebis narchenebi,cxovelis magari nawilebi romlebic dashlas ewinagmdegeba. Mecnierebs xshirad xvdebodat reptiliebis nafexurebi, mati sashvalebit advilad dgindeba dinozavrebis gavcelebis adgilebi.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 17 მაი 2010, 22:42

Dinozavri VS avtomobili.:D.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 18 მაი 2010, 17:44

Dedamiwam warmoshobis dgidan ramdenime era ganvlo. Dinozavrebi umetesad mezozour erashi cxovrobdnen. Mezozouri era sheicavs sam periods, triasuls(256-208 mw winat) iuruls(208-146 mw winat) carculs(146-65 mw winat). Reptiliebi dedamiwaze dinozavrebis gamochenamdec arsebobdnen. Triasuli periodis dasawyishi bevri axali saxeoba agmocenda.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 18 მაი 2010, 17:52

Triseratopsi didi zomis martorqis msgavsi rqiani dinozavri iyo. Es mcenare chamia reptilia carculi periodis bolos cxovrobda da dedamiwis ert-erti ukanaskneli dinozavri iyo. Mas damcav farad kisris garshemo dzlovani sartyeli hqonda.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 18 მაი 2010, 22:00

Arsebobda yvela zomis dinozavri,magalitad mamlis sididis xorci chamia KOMPOGATUSEBI.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი The Maisuradze » 18 მაი 2010, 22:05

uzarmazari mcenarechamia SOROPODEBI eseni iyvnen didi zomis xvlikisfexa arsebebi,patara tavit da grdzeli kisrit, romlis meshveobitac magal xebze ugemrieles fotlebs swvdebodnen. Mat hqondat konusiseburi wina kbilebi da amitomac advilad wyvetdnen fotlebs totebidan, xolo ukana blagvi kbilebi dziritadat sagech aparats warmoadgenda.
The Maisuradze
Aqauri

ava
 
წერილები: 1025
დარეგისტრირებულია: 26 ნოემ 2009, 07:28
მდებარეობა: g2

წერილი PARTIZANKA » 22 მაი 2010, 16:24

Bravo :) kargia rom saqartveloshic aris nakrzali sataflia sadac damtvalierebels tavad sheuzliat am gigantebis shemonaxuli nafexurebis naxva
PARTIZANKA
IBERIELI

ava
 
წერილები: 5257
დარეგისტრირებულია: 14 მარ 2009, 17:37
მდებარეობა: qutaisi simon

შემდეგი.

დაბრუნება =>BUNEBIS SAMYARO

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0