ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. The Maisuradze (Off)pm
[ 17 მაი 2010, 20:33 ]
Ukanaskneli dinozavrebi dedamiwaze daxloebit 65 milioni wlis winat gaqrnen, 160 milioni wlis batonobis shemdeg. Saidan movidnen es reptiliebi? Da ram gamoiwvia mati gadasheneba?
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 2 ]
2. The Maisuradze (Off)pm
[ 17 მაი 2010, 20:57 ]
Mecnieruli cnobebi dinozavrebis shesaxeb, dziritadad eyrdnoba namarxebis gamokvlevebis-mat nashtebze dakvirvebas. Paleontologebma(adamianebi,romlebic ikvleven udzveles namarxebshi agmochenil nashtebs) agadgines dinozavrebis detaluri saxe,mati anatomia, cxovrebis stili, sacxovrebeli adgili, mati gamravlebis procesebi udzveles samyaroshi. Dinozavrebis chonchxze dakvirvebis shedegad eqspertebma chamoayalibes garkveuli daskvnebi cxovelis kuntovani saparis shesaxeb. Dzvlebis gamokvleviti tanamedrove metodebi imasac gvachvenebs tu ra avantyofoba stanjavda dinozavrs. 200mw sidzvelis dinozavris tavis qalis shemowmebis shedegad, eqsqerts sheudzlia daskvnas,tu ra zomis tvini hqonda cxovels da rogor ikvebeboda igi.
[პასუხი][ციტირება]|
3. The Maisuradze (Off)pm
[ 17 მაი 2010, 21:34 ]
Adamianebi asobit wlis mandzilze poulobdnen dinozaurebis dzvlebis namarxebs, tumca yoveltvis rodi xvdebodnen, ra iyo es zogierti tvlida rom es giganturi adamianis dzvlebi iyo. Mxolod 1820 wlebshi gaanalizes, rom es gadashenebuli gigantturi reptilis nashtebi iyo. 1822 wels gideon mantelma suseqsshi, samxret inglishi,gatxrebis dros agmoachina ramdenime didi zomis kbili man sheamchnia rom es kbilebi samxret amerikuli xvlikis iguanas kbilebis msgavsi iyo. Amit mecnieri mixvda rom napovni eshvebi reptilias ekutvnoda da mas IGUANODONI uwoda, rac iguanas kbils nishnavs.
[პასუხი][ციტირება]|
4. The Maisuradze (Off)pm
[ 17 მაი 2010, 21:49 ]
Dinozavris namarxebs msoflios titqmis yvela nawilshi poulobdnen, yvela kontinentze, antarqtidis chatvlit. Ufro xshirad agmoachines dzvlebisa da kbilebis narchenebi,cxovelis magari nawilebi romlebic dashlas ewinagmdegeba. Mecnierebs xshirad xvdebodat reptiliebis nafexurebi, mati sashvalebit advilad dgindeba dinozavrebis gavcelebis adgilebi.
[პასუხი][ციტირება]|
5. The Maisuradze (Off)pm
[ 17 მაი 2010, 22:42 ]
Dinozavri VS avtomobili.:D.
[პასუხი][ციტირება]|
6. The Maisuradze (Off)pm
[ 18 მაი 2010, 17:44 ]
Dedamiwam warmoshobis dgidan ramdenime era ganvlo. Dinozavrebi umetesad mezozour erashi cxovrobdnen. Mezozouri era sheicavs sam periods, triasuls(256-208 mw winat) iuruls(208-146 mw winat) carculs(146-65 mw winat). Reptiliebi dedamiwaze dinozavrebis gamochenamdec arsebobdnen. Triasuli periodis dasawyishi bevri axali saxeoba agmocenda.
[პასუხი][ციტირება]|
7. The Maisuradze (Off)pm
[ 18 მაი 2010, 17:52 ]
Triseratopsi didi zomis martorqis msgavsi rqiani dinozavri iyo. Es mcenare chamia reptilia carculi periodis bolos cxovrobda da dedamiwis ert-erti ukanaskneli dinozavri iyo. Mas damcav farad kisris garshemo dzlovani sartyeli hqonda.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,4,5,6,7,8
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: *tako-tako* (31), koba (30), x.z. (29), xrusha (33), ~NU©IKO~ (26)განცხადებები

img

TOP.GE