ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. ??????? (Off)pm
[ 07 აპრ 2010, 19:55 ]
albat bevr chvengans ezareba xolme klaviaturaze "gilakebis wkapuni". chven ara magram sxvebs eshvelat mgoni .kavalla. (momavlashi iqneb chvenamdec moagwios .ocneba. )

sanam davwerde dawvrilebit, razea laparaki
jer naxet ES (vinc kompit xart)

kvarteti, musikas, musikaluri instrumentebis gareshe ukravs. musikosebis tavze mimagrebuli encefalograma sheertebulia specialur aparattan, romelic tavis mxriv sintezatortan aris dakavshirebuli da musikosebi fiqrit axmianeben bgerebs.
[პასუხი][ციტირება]|
2. ??????? (Off)pm
[ 07 აპრ 2010, 19:55 ]
aparatis sheerteba aseve shesadzlebelia kompiutertan da shemdeg titebis gareshe asoebis akrefa fiqris sashualebit. sakmarisia tavze encefalograma moirgo, xelsawyo kompiutertan sheaerto, specialuri programit monitorze gamochenil klaviaturaze mocimcime asoebze moaxdino koncetracia, fiqritve ”daachiro titi” klavishs da ekranze mashinve gamochndeba sasurveli aso, sityva, winadadeba. tumca jer teqnologia dasaxvewia, ris gamoc varjishis gareshe asoebis akrefa sakmaod dzneli da damghleli procesia. gavarjishebul adamians ki sheudzlia igive siswrafit akrifos teqsti, ra droshic ori titit mbechdavi akrefs, daaxloebit 0.8 wamshi erti simbolo. magram Guger Technologies-is (swored am kompaniis qmnilebaa axali teqnologia) xelmdzghvanelebi gvpirdebian rom xelsawyos gaaumjobeseben
[პასუხი][ციტირება]|
3. ??????? (Off)pm
[ 07 აპრ 2010, 19:56 ]
axali gamogoneba, romelic ukve iyideba da 10 000 ? ghirs, dziritadad unarshezghudul adamianebs daexmarebat. tumca kompania momavalshi teqnologiis ufro fartod gavrcelebas gegmavs. ukve arsebobs iseti xelsawyoebi, romlitac erti gafiqrebit shesadzlebeli iqneba televizoris pultis gamoyeneba arxebis gadasartavad, vintilatoris chartva-gamosartavad, stumari tu mova karebis gasaghebad da a.sh. ubralod am yvelafers daxvewa schirdeba, rac mxolod drois ambavia.

wyaro: ucnauri.com

P.S "vifiqrot meti" am aparatis saxeli ar gegonot .user.
[პასუხი][ციტირება]|
4. Lineage (Off)pm
[ 07 აპრ 2010, 20:01 ]
Mshvenieri temaa:) da vtqvat,vifiqre,karebi gaigos.Da am kars vin gamoagebs?Spec.teqnelogia?
[პასუხი][ციტირება]|
5. ??????? (Off)pm
[ 07 აპრ 2010, 20:02 ]
Lineage, albat karebze montajdeba da kari gaigeba .mda. ravici aba, tan jer dasaxvewiao
[პასუხი][ციტირება]|
6. *Amiga de Lynx* (Off)pm
[ 26 თებ 2011, 6:09 ]
Sachemo ragacaa :D xan ise mezareba laparaki da wera da magis gamo ramdeni ram mrcheba utqmeli da daucereli .hmm.

Eg mgoni me risi gamogonebac minda magasac shesdzlebr .mda.
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: *tako-tako* (31), koba (30), x.z. (29), xrusha (33), ~NU©IKO~ (26)განცხადებები

img

TOP.GE