გზავნილი
1. Minimum 1 (Off)
[ 05 Sep 2013, 20:26 ]
Daweret saqartvelos sazgvrebs garet, sad yofilxart? Ra miznit? Shexedulebebi da a.sh.
[Pasuxi][Cit]|
2. Minimum 1 (Off)
[ 05 Sep 2013, 20:53 ]
8 qveyanashi var namyofi: turqeti, ruseti, somxeti, ukraina, shvedeti, azerbaijani, litva, avstria...
Turqeti chemi meore samshobloa da agar visaubreb...
Ruseti bavshvobashi viyavi bizastan ertad, bevri araferi maxsovs, albat imitom rom saxlshi viyavi sul, mwyins rom peterburgshi viyavi da ermitraji ar minaxavs.
Somxeti kargi qveyanaa, nu ase davinaxe me, skolidan wavedi gacvliti programit, karg ojaxshi movxvdi namdvilad, dgesac maqvs kontaqti.
Ukrainaze verafers vityvi 1xel da 2 dgit viyavi.
Shvedetshi martla umagresia, gansakutrebit Stockholmi, tanamedrove qalaqia, martla ulamazesia, mixaria rom aq momiwevs wlebis gatareba.
Azerbaijani ar miwyinot da 3jer yofnac ki sakmarisi agmoxhnda rom mombezrebuliyo.
Litva ar vici mizezi, magram imaze kargi dro arsad mitarebia, rogoric aq. Tavisufali qveyanaa zaan.
Austria kargi qveyanaa, tumca yvela iseti dakavebulia didad verafrit dakavdebi...
[Pasuxi][Cit]|
3. AC MILAN (Off)
[ 05 Sep 2013, 21:46 ]
rusetshi viyavi.saqartveloshi paqtiorad.sochshi viyavi 20 dgit.martla magaria,qartuli soplebshi viyavi!
[Pasuxi][Cit]|
4. Minimum 1 (Off)
[ 11 Sep 2013, 22:14 ]
Vau shvedetshi gasaocaria, es martoobaa cota mosawyeni...
Tan aq ro miwevs wlebis ganmavlobashi uofna es texavs cotas, saqartvelos mainc araferi sjobs
[Pasuxi][Cit]|
5. angel of death (Off)
[ 11 Sep 2013, 22:39 ]
Yvelas aqcs "ragac sakutari". Yvelaze wera mezareba ufro yofili iugoslaviis qveynebi da ungreti momewona.
[Pasuxi][Cit]|
6. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 11 Sep 2013, 22:57 ]
უკრაიანში ვიყავი 2 თვე. ზამთარში მომიწია ყოფნა და ძალიან ციოდა იმ წელს და უმეტასად სახლში ვიყავი.
ძალიანაც არ მოვხიბლულვარ , თუმცა კარგი დრო გავატარე და ხშირად მომიწევს ალბათ წასვლა.

საბერძნეთში მაქვს წასვლის შანსი, მაგრამ მეზარება და არ მივდივარ :D

ჩემი სურვილით საქართველოს საზღვრებს გარეთ მხოლოდ იაპონიაში ვიცხოვრებდი დიდი ხნით.

იაპონიაში რომ მოვხვდები აი მერე გავავსებ შთაბეჭდილებებით ამ თემას, არ დავიღლები იაპონიაზე საუბრით.
[Pasuxi][Cit]|
7. Dstori (Off)
[ 11 Sep 2013, 23:42 ]
თურქეთში ვიყავი და ესეც საკმარისი იყო იმისთვის რომ დავრწმუნებულიყავი მოგზაურობას არაფერი სჯობია
[Pasuxi][Cit]|
8. remember me (Off)
[ 11 Sep 2013, 23:42 ]
6 wlamde ukrainashi vcxovrobdi magram patara viyavi da bevri araperi maxsovs ) ramdenime dgis win ki turqetshi viyavi egec sazgvartan axlos )
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას