გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 05 Sep 2013, 7:18 ]
albaT ginaxavT aziur filmebSi ra saswaulebs akeTeben samurais xmliT, igive kataniT (Katana) , erTi xmlis moqneviT mowinaaRmdege mTlianad likvidirebulia. gagikvirdebaT da araferi ar aris gadametebuli. erTi xmlis moqneviT namdvilad SesaZlebelia adamiani Tavis gareSe davtovoT da ufro metic, sul Tavisuflad Wris Suaze sxva danarCen foladis xmlebs.

katana iaponiaSi sakmaod Zviri nivTi da erT – erT saSiS civ iaraRad iTvleba , amitom mis SeZenis ufleba specialuri licenziis mopovebis Semdeg aris SesaZlebeli , raTqmaunda es exeba namdvil samurais xmals da ara gayalbebul suvenirebs .

katanis istoria daaxloebiT XII-XIII saukunidan modis da maTi ZiriTadi momxmareblebi iyvnen samuraebi , damzadebis meTodi uZvelesia da dRemde amave wesiT amzadeben . katanis damzadeba rTuli teqnologuri procesia. igi iWedeba sxvadasxva simtkicis foladis naWrebisgan , gadis sxvadaxva gamowrTobis safexurebs, iZens basr pirs da odnav rkalisebur formas , rac iwvevs mis saocar elastiurobas da amave dros sitkices. Zveli wyaroebis Tanaxmad samuraebi katanis gamocdas iaponiis dabali fenis mosaxleobaze atarebdnen , xmali Semdgari da darsulebuli maSin iqneboda Tu ki erTi moqneviT adamians Suaze gaapobda. dResdReobiT specialur katanis skolebSi mimdinareobs xmlis damzadeba da gamocda , oRond yovelgvari msxverplis gareSe.

katanis garda iaponiaSi arsebobs momcro zomis xmali wakizashi da sul patara xmali tanto , romlic amave principiT mzaddeba da igive Tvisebebi aqvs rac katanas . vakizaSi katanis rezervad iTvleba mas gamoiyenebdnen samuraebi brZolebis dros is bevrad ufro msubuqi da mosaxerxebelia , xolo tanto ufro metad ritualuri TviTmkvlelobebis dros gamoiyeneboda.

katanis damzadebas mxolod gamocdil ostats andoben , iaponiaSi arsebobs specialuri skolebi sadac mis gakeTebas da moxmarebas aswavlian. xmali sakmaod Zviri siamovnebaa , amitom iaponiaSi uamravi gayalbebuli iaffasiani xmali mzaddeba da sazRvrebs gareT gaaqvt.
[Pasuxi][Cit]|
2. AC MILAN (Off)
[ 05 Sep 2013, 7:22 ]
TvalsaCinoebisTvis katanas uamravi dokumenturi video devs internet sivrceSi , Cemi rCeviT yvelaze kargi magaliTi filmi Kill Bill – ia sadac marTla saswaulebs akeTeben am iaponuri xmliT.

wyaro: icode.ge
[Pasuxi][Cit]|
3. AC MILAN (Off)
[ 20 Sep 2013, 13:11 ]
martla magari xmalia.iaponelebi cnobilni arian amit
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას