გზავნილი
1. nucii (Off)
[ 03 Sep 2013, 22:42 ]
qvemot chamotvlili mcenareebis narevi amshvidebs nervul
sistemas, awesrigebs kuch-nawlavis moqmedebas,
sasargebloa gul-sisxldzargvta
daavadebisas:

sheuriet ertmanets
3-3 ch/k krazana da viristerfa,
2,5 ch/k tavshava,
2 s/k pitna,
2 ch/k gvirila,
1,5-1,5 ch/k simindis ulvashi da askili,
1-1 ch/k kuneli
da katabalaxa,
2-3 ch/k namdvili chai.
1 ch/k narevs daasxit 1 ch/ch mdugare wyali,
daayenet da svit chaivit.


magali mjavianobis dros
sheuriet ertmanets
2-2 s/k bagis pitna, farsmanduki, krazana,
1/4s/k kamis tesli,
2 s/k narevs daasxit 1 chiqa adugebuli wyali,
20 wutit gaacheret, gawuret da miiget chamamde naxevari saatit adre, svit 2-3 tvis ganmavlobashi.


dabali mjavianobis dros
sheuriet ertmanets tanabari raodenobis bagis pitna, gvirila, kamis tesli, kvliavi, katabalaxa
(naxevari wili), svia. 1 s/k narevs daasxit 1 chiqa adugebuli wyali,
gaacheret 10 wuti da daliet uzmoze 2-3 tvis ganmavlobashi.


fexis sokos dros
gauzavebel vashlis dzmarshi daasvelet bambis qsovili,
gauwuravad daifinet. safenebi cvalet dgeshi 6-jer. fexsacmelebi
dzmrit daasvelet da gaashret.

enurezis dros
yovelgame, dzilis win (4 wlis zemot) bavshvs miecit 1 ch/k tafli, aucileblad naturaluri
(shedegi gansacvifrebelia).


magali wnevis dros
1 tav gafcqvnil xaxvs daasxit 100g mdugare wyali, datovet erti
game da nayeni uzmoze daliet. mkurnalobis kursia 2 kvira.

daglilobis dros
ertmanets sheuriet 1-1 ch/ch xaxvis wveni da tafli. gaacheret 3 dge otaxis temperaturaze,
shemdeg 10 dge shedgit
macivarshi. miiget 1 s/k dgeshi 3-jer, chamamde naxevari saatit adre.

wyaro:kvirispalitra.
[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. nucii (Off)
[ 03 Sep 2013, 23:45 ]
fexis sokos dros
naxevarlitrian minis qilashi chadet 2 cali umi qatmis kvercxi, ogond ara
inkubatorisa, daasxit imdeni
70%-iani dzmarmjava, rom
daifaros, dadgit sibneleshi 10
dge. rogorc ki nachuchi gadneba, kvercxebi amoiget qilidan xelit, chadet jamshi, daamatet 200 g darbilebuli karaqi, changlit sheuriet ertmanets, miigebt
ertgvarovan arajanisebr
malamos, daamatet 3-4 s/k
qilashi darchenili dzmarmjava (es mjava shegidzliat
sachiroebisamebr ramdenjerme gamoiyenot).
tu fexebi sokoti dzalian
dazianebulia, erti tvis
ganmavlobashi, yoveldge, dzilis win daibanet, kargad
gaimshralet da waisvit malamo
dazianebul adgilebze. is dzalian swrafad shreba, chaicvit windebi
da daidzinet. sheigrdznobt
sasiamovno sitbos. malamo
sheinaxet macivarshi.
tu yoveldge daicavt am wess,
gaqreba soko, qavili, titebs shua gamoyelili kani gaxdeba gluvi da sufta, shvelis daxetqil,
gauxeshebul quslebs.
[Pasuxi][Cit]|
3. nucii (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:00 ]
qronikuli kolitis dros
tu mistvis damaxasiatebelia muclis tkivili, meteorizmi, yabzoba:
1) 1 s/k dzaxvelis nayofs daasxit 1 ch/ch mdugare wyali, gaacheret 40 wuti, gawuret da miiget 1/4 ch
dgeshi 3-jer, chamamde 30 wutit adre.
2) 1 ch/ch kefirs daamatet 1 s/k mcenareuli zeti da dzilis win
daliet auchqareblad, patara
ylupobit.
3) 1 s/k gvirilis yvavils daasxit 1 ch/ch mdugare wyali, gaagrilet, daamatet 1 ch/k tafli da dzilis win gaiketet oyna. kursi erti kviraa. sachiroebis
shemtxvevashi erti kviris mere
gaimeoret.
[Pasuxi][Cit]|
4. nucii (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:09 ]
guldzmarvis dros

rekomendebulia chamamde
10-15 wutit adre daliot 1 chiqa wyali (an ugazo mineraluri wyali), dgeshi ertxel mainc chamet wvniani auchqareblad, kargad
dagechet. ararekomendebulia
axali pur-funtusheuli, yava,
shemwvari, tomati, shebolili,
mwnilebi, mware, cxare, cximiani sakvebi...
1. dila-sagamos, sami kviris
ganmavlobashi miiget tito s/k
anadugar wyalshi gaxsnili 0,2 g mumio.
2. sheuriet ertmanets tanabari
raodenobis krazana,
farsmanduki da berula. 1,5 s/k
narevs daasxit 0,5 l mdugare
wyali, gaacheret 2 saati, gawuret da miiget 1/2 ch/ch nayeni dgeshi 4-5-jer.
[Pasuxi][Cit]|
5. nucii (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:15 ]
gtavazobt nagvelmden,
shardmden,
antebsawinaagmdego da
baqteriociduli moqmedebis recepts:
tanabari raodenobis aryis xis fotlebis, gviis nayofis,
farsmandukis da abzindas 1 s/k narevs daasxit 1 ch/ch mdugare da xarshet 5 wuti tavdaxurul churchelshi nel cecxlze. gaacheret 1 saati, gawuret da tito s/k naxarshi miiget dgeshi 5-6-jer chamamde 30 wutit adre.
[Pasuxi][Cit]|
6. angel of death (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:15 ]
nucii, jer botanikit xom ar dagvewyo? - aq mcenareta iseti saxelebia ,rom kargad tu ar erkveva adamiani sheizleba shecdomit sxva ram miirtvas. :D
[Pasuxi][Cit]|
7. nucii (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:19 ]
angel of death, xalxur medicinashi vinc erkveva imas ar sheeshleba. Tanac aq dasaxelebuli balaxebi iyideba aftiaqebshi dafasoebuli saxit ;) tu ara da svi analgini...
[Pasuxi][Cit]|
8. nucii (Off)
[ 04 Sep 2013, 0:47 ]
tu cxviridan sisxli wagskdat,
cxviris fudzeze daidet civi
kompresi (paketi yinulit an civ
wyalshi dasvelebuli qagaldi an
qsovilis cxvirsaxoci), sisxli
shecherdeba. zogjer sakmarisia cxviris nestoze, im mxares, saidanac sisxli mogdit, daichirot titi. sheidzleba sisxli sheacherot 3%-iani wyalbadis zejangshi dasvelebuli bambis tamponit. cxviris sisxldzargvebis gasamagreblad:
- cxviri gamoirecxet zgvis
mariliani wylis 1/2 ch/k zgvis
marili: 1 ch/k tbili anadugari
wyali.
- drodadro cxviris nestoebshi
gamoisvit mcenareuli zeti an
vazelini.
- miiget ch vitaminit mdidari
produqti: limoni, fortoxali, askilis naxarshi, shavi mocxari.
- regularulad miiget kontrastuli
shxapi.
- 10 g dzaxvelis qerqs daasxit
200 ml mdugare wyali da miiget 1 s/k nayeni dgeshi 3-jer.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას