ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:56 ]
chinetis didi kedeli ( vanli chan�chen; nishnavs: "10,000 lis sigrdzis kedeli") chinuri samxedro gamagrebaa; mshenebloba mimdinareobda dzv.w. me-3-dan ax.w. me-17 saukunebde, sxvadasxva dinastiebis mongholta, turqta da sxva momtabare tomtagan tavdasxmebisgan dasacavad. am periodshi ramdenime kedeli ashenda, tumca mat shoris yvelaze gantqmulia didi kedeli agebuli dzv.w 220-200 wlebshi pirveli imperatori qin shi huandis mier (is ufro chrdiloetit mdebareobda vidre minis dinastiis dros agebuli amzhamindeli didi kedeli da misgan titqmis araferi shemorcha).

msoflioshi yvelaze grdzeli da gansacvifrebeli nagebobis, chinetis didi kedlis garegnuli silamazisa da grandiozulobis mighma bevri amoucnobi saidumloeba imaleba. cocxlad chatanebuli meomrebi, dakarguli sagandzuri, miwisqvesha samalavebi, ucxoplanetelebtan kavshiri da a.sh. � es yvelaferi chinetis didi kedlis dghemde idumalebit moculi mxarea. 7 atas kilometramde sigrdzis kedeli shanxais gasasvlelidan boxais zghvamdea gadachimuli.

ismis kitxva, ra gaxda am didi nagebobis ashenebis mizezi? chinelebi umizezod da marto silamazis gulistvis arafers ashenebdnen, arc imistvis, rom vinme gaekvirvebinat da aghefrtovanebinat. yvelaze gavrcelebuli legendis mixedvit, rodesac chinetis didi imperia erti imperatoris mmartvelobis qvesh gaertianda da shida qishpobas bolo moegho, seriozuli zomebis migheba gaxda sachiro gare mtrebisgan tavis dasacavad.

aghmosavletit, samxretita da dasavletit chineti bunebrivad iyo daculi mtebita da udabnoebit, ertaderti ghia sivrce chrdiloetit rcheboda. uzarmazari kedlis ashenebis idea, romelic am chrdiloet mxares daicavda, pirvelad tavshi udides imperators, shinxuandis mouvida.


[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 15 თებ 2010, 18:00; სულ 1 -ჯერ
[ like 1 ]
2. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:57 ]
roca kedels ashenebdnen, albat aravis mouvidoda azrad, rom es nageboba odesme turistul centrad iqceoda da msoflios sxvadasxva wertilidan uamrav adamians miizidavda imis sanaxavad, tu rogori uzarmazari raghac aashena am udidesma qveyanam.

am kedlis shemxedvare, nebismieri adamiani imasac mixvdeba, rom ubralo mushaxeli amxela konstruqcias ver aashenebda. sachiro iyo kvalificiuri msheneblebisa da arqiteqtorebis mokreba. imperatorma tavidanve icoda, rom iseti kedeli unda agebuliyo, romelic saukuneebs tavisuflad gaudzlebda.

chinelebi mashinac sakmaod bevrni iyvnen da miznis sisruleshi moyvana ar gaschirvebiat. atasobit adamiani sruliad uangarod shromobda msheneblobaze da es mattvis didi pativic ki iyo. dzv.w.agh–it me–3 saukuneshi dawyebuli mshenebloba ax.w.agh–it me–17 saukuneshi dasrulda.

chinets dzalian bevri emtereboda, amitom, sanam chrdilo nawili jer kidev ghia iyo, tavdacvis miznit yovel saghamos koshkis tavze did kocons antebdnen. tu moaxloebul mters dainaxavdnen, kocons aqrobdnen imis nishnad, rom sabrdzolo mzadeba dawyebuliyo. albat yuradsaghebia is faqtic, rom sxva qveynebshi piriqit xdeboda, roca mters dainaxavdnen, swored mashin antebdnen kocons.
[პასუხი][ციტირება]|
3. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:57 ]
ra tqma unda, arsebobda adamiani, romelmac es yvelaferi dagegma da sxvebis daxmarebit ganaxorciela kidec. ismis kitxva, vin iyo is? samwuxarod, mis shesaxeb cnobebi ar mogvepoveba. tanamedrove mkvlevrebis mtkicebit, chinelebi mis vinaobas shegnebulad malaven da rogorc yoveltvis, tavianti istoriis detalebs ar axmaureben.

saertod, chinelebs bevri ramis gamogonebas da sheqmnas miaweren, romelta teqnologias shemdeg saukuneebis ganmavlobashi asaidumloebdnen, tan im doneze, rom am saidumloebebis argatqmas mati sicocxlec ki ewireboda.

rogorc nebismieri udzvelesi qveynisatvis, chinetistvisac ar iyo ucxo msxverplshewirvis tradicia. arsebobs cnoba, rom tiranma imperatorma natelmxilvelebis rchevit gadawyvita, msheneblobis dros kedlebshi cocxlad chaetanebina meomrebi.

shinxuandis azrit, rac ufro meti adamianis sisxli sheewireboda msheneblobas, mit ufro dzlieri da saxelgantqmuli iqneboda shenoba. meomrebma sakutari iniciativit sheswires tavi chinetis did kedels. cnobilia, rom msxverplad shewiruli meomrebis ojaxebma kedelic samudamod dawyevles da imperatoric.
[პასუხი][ციტირება]|
4. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:57 ]
tanamedrove mecnierebma bevristvis arc ise damajerebeli hipoteza warmoadgines, rom chinetis didi kedlis msheneblobashi shesadzloa adgilobrivebis garda sxva civilizaciebic, mat shoris ucxoplanetelebic monawileobdnen. am daskvnis ert–erti safudzveli isicaa, rom chinetis didi kedeli ertaderti nagebobaa dedamiwaze, romelic kosmosidanac chans.

gasuli saukunis 80–ian wlebshi amerikelebma shedzles kosmosshi gashvebuli xomaldidan dedamiwistvis fotoebis gadagheba, saidanac tetr zolad mochans chinetis didi kedeli. kidev erti sakvirveli faqti isaa, rom is dedamiwis atlasze 30–e paralels emtxveva.

tu chinetis did kedels 30–e paralelis mixedvit gavyvebit da bolomde chavalt, xeofsis piramidas mivadgebit. aseti damtxvevebi bevria, magram mati axsna dghemde ver xerxdeba. erti ram ki natelia – udzvelesi civilizaciebis erebi bevr iset sibrdznes flobdnen, romelsac dghes mecnierebi ver xsnian da arc aseti “damtxvevebi” unda chaitvalos mxolod uneblie damtxvevad.
[პასუხი][ციტირება]|
5. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:57 ]
rogorc vicit, dedamiwa mzis garshemo brunvisas eleqtronul talghebs warmoshobs. es ki sakmarisia imisatvis, rom kosmostan pirdapiri kavshiri damyardes. xolo kedeli am shemtxvevashi sheidzleba gamoviyenot, rogorc eleqtroenergiis giganturi veli.

arsebobs teoria, rom eleqtromagnituri signali dedamiwidan kosmosshi swored chinetis didi kedlidan adis. da tu asea, vin icis, iqneb sulac ar aris utopiuri im mecnierebis teoria, romlebic varaudoben, rom dzveli chinelebi kosmostan kavshiris damyarebas cdilobdnen da amitomacaa kedlis xazi aseti zusti.
[პასუხი][ციტირება]|
6. ??????? (Off)pm
[ 15 თებ 2010, 17:57 ]
chineli mkvlevrebi sxva versiebsac avitareben. mati mtkicebit, kedlis qvesh mravali gvirabia gatxrili, iqve mdebare daluquli sardafebi ki aravistvis ixsneba. es versia mas shemdeg wamoichra, rac gasuli saukunis 80–ian wlebshi chinelma mkvlevarma sardafshi sheghweva scada. dacvam igi daakava da ganzraxva sisruleshi ver moiyvana, magram mkvlevarma darwmunebit ganacxada, rom iq dzvirfaseuloba inaxeba. daluquli sardafebi dghemde bevri mkvlevrisa tu mecnieris saocnebo adgilad rcheba.
[პასუხი][ციტირება]|
7. IBERI (Off)pm
[ 13 აგვ 2010, 10:22 ]
uagresad saintereso da mimzidvelia.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE