ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:43 ]
mokled, es tema ar caikitxos iman, visac 18 celi jer ar shesrulebia, torem ak dacerilma sheidzleba arajansaghad imoqmedos tqvens fsiqikaze :) saubaria qartul internet web sivrceze.
[პასუხი][ციტირება]|
2. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:43 ]
mokled, dghes rogorc arasdros ise advilia shekmna saiti :) dghitidghe izrdeba qartuli internet sivrce, magram rac ar unda samcuxaro ikos, koveli shekmnili 1000 saitidan, shesadzloa erti gamodges raghac azriani. dghes dzalian modashia PORNO saitebis shekmna.mizezi advilad asaxsneli: rogorc mtels msoflioshi iseve sakartveloshi dzalian popularulia pornografiuli produkcia. nu, qartuli porno produqcia rogorc aseti - aR aRsebobs. xoda kvelaperi shemodis ucxoetidan, rogorc profesionalur doneze gadaghebuli, aseve samokvarulo. rac kvelaze amazrzenia momravlda ojaxuri, incestis porno kadrebi. nebismieri bavshvi, romelsac xeli miucvdeba (kompiuteramde vgulisxmob) internetze, sheudzlia ukuros tu rogor aupatiurebs shvili dedas, dzma das, shvilishvili bebias da mama shvils.
[პასუხი][ციტირება]|
3. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:44 ]
da visac surs rom saiti gaaketos, upirveles kovlisa porno failebs edzaleba, da sul raghac ramdenime dgheshi reitingit sakmaod maghal adgilebze dganan. .com domenur sivrceze gadaireva adamiani iseti saxelcodebis qartuli saitebia sheqmnili, magalitad : gaatave / sheatave / sheude / gamoughe / sheeci / mieci / Caartvi / dachagre / daandzrie / gajime / daakargvine / ikaife / ixelcqvite / … certili-com! da kvelaze mtavari, am saitebis adminebi umravlse shemtxvevashi arian an teenager-uli asakis bavshvebi, anac kopila ramdenime shemtxveva - 40 cels gadacilebuli kaci. da ra aris axla kvelaze magari ak, porno failis atvirtva saitze didi araperi problemaa, ubralod mas unda miuceros adminma kvemot komentari, tu rogoria es faili, mokle aghcera ra, rom carmodgena sheekmnas imas vinc icers. da axla me davakopireb ak zogierti am adminis TOP aghcerebs, rasac uketeben am porno failebs
[პასუხი][ციტირება]|
4. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:45 ]
axla davcer ak, da mere tviton imsjelet qartuli internetis doneze: mash davicke: "ai es aris magari rusi dama kali, magari kalebi yavt ra am rusebs. da axalgazrda tipi shemosvlistanave miatynavs" _ daakvirdit rogor ecodeba qali am admins, romelmac es komentari gauketa am fails :) rogori gamotkmit sheamko boloshi arseba, romelic ecodeba - "miatynavs" :) "klaudias magari parnuxa egec, axalgazrdaa 18 clamde magram ar etyoba saxeze da magars ukakuneben pirshi" _ ak daakvirdit gamotkmas "ukakuneben pirshi" :) ras ar iscavli da ar gaigeb ra :) did sexologiur ganatlebas miigheb. "Natasha - ase qvia da es saqoneli magars gaxexavs" _ Ak ukve natlad chans avtoris faruli zizghi mamrobiti sqesis porno msaxiobis mimart, romlis safudzveli savaraudod - shuria :D "vaa ra lamazi gogoa nu, isev kastingi. martla lamazi gogoa, kai parnuxaa gadaiceret all, sheidzleba dagenanos amis motyvna" _ nu ak axla daakvirdit ra axali movlenaa qartul enashi, qartuli enis epitetebis moqnilobis mcvervali ra - "iseti lamazia, rom sheidzleba motyvna dagenanos" mshvenialuria ra, sityvebi ar mkopnis :D
[პასუხი][ციტირება]|
5. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:46 ]
"magari dama qali ofisshi, aseti qali rom geyoleba tanamshromeli magas ra jobia, jer sakme gaaketes da mere magaric itynaures, ai mesmis samsaxuri" ... _ ESMIS! "rusis nasha romelic ndzrevit ikmakopilebs tavs, arada kaci magistvis ra madlia" _ nu es axalgazrda admin bijs, ebraleba filmis gmiri da daxmarebis survils gamotkvams. mezareba axla torem kide gavagrdzelebdi am genialuri frazebis kopirebas. vici tema uxeshi gamomivida da ubralod amit minda avghnishno chveni internet sivrcis dabali done! me zogierti naceris cakitxvisas gamecina, magram es sicili mcare grdznobam shecvala. dzalian cudia, roca qartvel momxmarebels naklebad ainteresebt azriani da shemokmedebiti saitebi, da martla cudia, rodes "paroli arqivze - xashura" bevristvis tkivilia.
[პასუხი][ციტირება]|
6. Mateus (Off)pm
[ 03 დეკ 2008, 20:46 ]
P.S. tu vinmes ak chamotvlil komentartagan romelime gecnot da mixvdit rom es akamdec cakitxuli gkondat, guli ar dagckdet, vis ar mosvlia ;) mizezi akvs am temis gaxsnas, magram ai shedegi rom ar ekneba, amashi sruliad darcmunebuli var. tu vinme amas caikitxavs da gulshi chaixedavs, ikneb esec sakmarisi ikos... ra vici... me ubralod guli mckdeba qartveli bavshvebis dazianebuli fsiqikis gamo
[პასუხი][ციტირება]|
7. Mon Ami (Off)pm
[ 02 იან 2009, 2:01 ]
.bee. matem dacere rogorc aseti qartuli pornografia ar arsebobs,arada ramdeni qartvelis suratebi da videoebia .bee. saitebze rom ceria qartuli xXx eg qartuli porno ar aris? dzaan sashinelebaa,mag garkvnilebebma incestis faqtebi moamravla... unda daichiron maseti damplebi da afxricon
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...14,15,16
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: Is (23), Mr_justice (26)განცხადებები

img

TOP.GE