ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Experti (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:17 ]
aq vwert qartvel wmindanebze da mat cxovrebaze
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 1 ]
2. Experti (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:19 ]
ubralod ver gadamiwyvetia wmindanebis shesaxeb anbanis mixedvit vwero tu kalendaruli xsenebis mixedvit? tqveni azri mainteresebs
[პასუხი][ციტირება]|
3. MB (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:20 ]
chemi azrit anbanit jobia, imitom rom kalendarit naklebma icis.
[პასუხი][ციტირება]|
4. ...... pm
[ 28 იან 2010, 0:24 ]
ise ar jobia kalendarit , anu romel tveshi romeli wmindanis xsenebis dgea? .mda.
[პასუხი][ციტირება]|
5. Experti (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:24 ]
kargit anbanis mixedvit davalageb, mozebna da informaciis migeba ase ufro gaadvildeba
[პასუხი][ციტირება]|
6. Experti (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:37 ]
Desert Rose...,egec kai azria, mivyvebi tarigis mixedvit da yvelas winaswar gvecodineba romel dges romeli wmindanis xsenebis dge modis da winaswar gaecnoba mis shesaxeb informacias
добавлено спустя 9 минут:
WMIDA AXALMOWAME GIORGI GURJI(IVERIELI) (+1770) 2(15)IANVARI

wmida axalmowame giorgi warmoSobiT iveriidan iyo. igi daaxloebiT 1700 wels daibada. bavSvobaSi igi moitaces da viRac Turqs mihyides, romelmac mas musulmanoba miaRebina da saxelad „sali“ daarqva. giorgi wynari, patiosani kaci iyo. mas yvela pativs scemda. muSaobda erT-erT duqanSi da ZvelmanebiT vaWrobda. ar daojaxebula.

70 wlis asakSi masSi gaiRviZa sindisma da gadawyvita qristes rwmenaze dabruneba. Tavisi nebiT ise, rom aravis dauZalebia. mivida Turq msajulTan da ganucxada: „davibade qristianTa ojaxSi, oboli biWi batonma maiZula gavmxdariyavi musulmani. axla vacxadeb, rom msurs movkvde, rogorc qristiani“.

msajuli da yvela masTan myofni icnobdnen salis, rogorc karg, patiosan adamians. rogor warmoidgendnen, rom es pativsacemi moxuci, Tavisi TeTri wveriT, „Wkuas dakargavda“ da moiTxovda qristesTvis sikvdils? Tvalcremlianma moxucma kvlav aRiara qristes sjuli da moiTxova mowameobrivi sikvdili, Tavisi codvebis aRsaxocad.

Wkuaze mosasvlelad erT odaSi Caketes, sadac mas lanZRavdnen, emuqrebodnen da awvalebdnen. meore dRes is miiyvanes sasamarTloSi. sami dRe grZeldeboda dakiTxva da wameba, giorgi ki piriqiT ufro Zlierdeboda rwmenaSi. bolos gadawyvites misi CamoxrCoba.

CamoxrCobis adgilamde mimavals umowyalod scemdnen, is ki wamebas usityvod itanda. kiserSi maryuJi wauWires da aZalebdnen, rom warmoeTqva sityva „salavati“, rac musulmanobis aRiarebas niSnavs, magram netari mTeli Zal-RoniT kumavda pirs, rom es sityva ar eTqva. cemiT da tanjviT mTeli bazari moatares. bolos miiyvanes CamosaxrCob adgilze, romelsac „parmak-kapu“ erqva. jer daniT dauwyes Cxvleta da aiZulebdnen TiTi gaeSala, riTac erT RmerTs aRiarebda (alahs), magram mas orive mtevani magrad hqonda mokumSuli. Semdeg bawarze Camokides da isev Camoxsnes, iqneb ase mainc SeSineboda. bolos, roca darwmundnen, rom Tavis azrs igi arafriT Seicvlida, CamoaxrCves. ase daimkvidra misma sulma sasufeveli da daidga mowamebrivi gvirgvini 1770 wels.
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 28 იან 2010, 0:52; სულ 1 -ჯერ
7. Experti (Off)pm
[ 28 იან 2010, 0:42 ]
RIrSI IOVANE WYONDIDELI (+1110) 3(16) IANVARI


Rirsi iovane Wyondideli daibada meaTe saukunis pirvel naxevarSi. mis Sesaxeb cnobebi gvxvdeba giorgi xuces-monazonis TxzulebaSi: „cxoreba? giorgi mTawmidelisa“.

rogorc Cans, wmida iovane dawinaurebul qarTvel TavadiSvilTa gvaridan iyo. iovane misi drois erT-erTi uganaTlebulesi RmrTismetyveli da udidesi patrioti iyo.

1050 wels, wmida iovane, jer kidev eriskacobaSi Tavis ZmasTan, petrikTan erTad Tan axlda saqarTvelos mefe bagrat VI-s (+1072) da dedofal mariams konstantinepolSi, bizantiis imperator konstantine monomaqosis karze. aq isini Sexvdnen aTonidan Camosul giorgi mTawmidels da didi Sesawiravi gaatanes aTonze, risTvisac iovanes da mis Zmas iveronSi aRapi dauweses.

iovane 1054 wels, jer kidev eriskaci, aqtiurad monawileobda saero da sasuliero cxovrebaSi. 1059 wels wmida iovanem mefe bagrat IV-is davalebiT saqarTveloSi Camoiyvana giorgi mTawmideli, romlis iniciativiTac iovanes Wyondidel episkoposad daasxes xeli.

iovane Wyondideli 1061-65 wlidan mTavarepiskoposis xarisxiT ganagebs im droisaTvis ukve sakmaod dawinaurebel Wyondidis kaTedras. igi aqtiurad amoudga mxarSi giorgi mTawmidels, saqarTveloSi im droisaTvis sakmaod darRveuli saeklesio saqmeebis gamarTva-mowesrigebaSi.

1065 wels wmida iovane, mis ZmasTan da bediel mTavarepiskopos iovanesTan erTad Tan axlda saqarTvelos mefis asul marTas konstantinepolSi. amis Semdeg, 1066-67 wlebSi, iovane Wyondideli kidev midis konstantinepolS? bizantiis imperatorTan, rogorc bagrat mefis warmomadgeneli da saqarTvelos eklesiis gamorCeuli mRvdelmTavari. am elCobis dros iovane Wyondidels giorgi xucesmonazonisTvis uTxovia daewera giorgi mTawmidelis cxovreba. giorgi xucesmonazoni wmida iovanes misi Txzulebis erT-erT SemkveTad asaxelebs: „RmrTismoyvarisacca mis mier mTavarepiskoposisa iovanes vityvi Wyondidelsa, Zmasa netarisa petre patrikisasa... didad iZulebul iqna uRirseba? Cueni... raTa yoveli saxe aRsrulebisa da gaslvisa wmidisa amis mamis Cuenisa? unaklod miuTxra“.

1085 wlidan iovane Wyondideli, saqarTvelos kaTolikos-patriarqis uwmidesi dimitris (1080-1090) TanaSemwea - igi svingelozis pativiTaa dajildoebuli.

giorgi mTawmidelis mier Sedgenili svinaqsaris gviandel minaweris mixedviT, daaxloebiT 1110 wlis 3 ianvars „gardaicvala sulkurTxeuli mTavarepiskoposi iovane Wyondideli“.
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 28 იან 2010, 0:51; სულ 1 -ჯერ

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,4,5,6,7
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: Is (23), Mr_justice (26)განცხადებები

img

TOP.GE