ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
9. Nataly (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:06 ]
klara

(latinuri) "nateli". axali nasesxebia evropuli enebidan.


koba

(qartuli) michneulia iakobis shemoklebul formad, magram amgvari dakavshireba gviandeli ambavi unda iyos. yovel shemtxvevashi koba qartulshi damoukidebel saxelad aris qceuli. es saxeli hqvia aleqsandre yazbegis "mamis mkvlelis" ert-ert moqmed gmirs. koba ioseb jughashvilis (stalinis) fsevdonimi iyo. am saxelisagan warmoqmnilia gvarebi: kobaidze, kobidze, kobiashvili.

koki

(qartuli) misi kninobiti formebia: koka, kokinia, kokila. amatgan modis gvarebi: kokaia, kokashvili, kokilashvili.

konstantine

(latinuri) "mtkicesi", "uryevisa", "medgarisa" (iglisxmeba: shvili). misi shemoklebuli formebia: kote, kosta, kowia, kowo. amatganaa gvarebi: kotetishvili, kostava.


kote


konstantine-s shemoklebuli formaa qartulshi, aqvs damoukidebel saxelad qcevis tendencia (gavixsenot cnobili msaxiobi kote mesxi, rezhisori kote marjanishvili, kompozitori kote focxverashvili, msaxiobi kote maxaradze). misi kninobiti forma unda iyos kotia, kotua, koteti, romlebic daculia gvarebshi: kotashvili, kotiashvili, kotetishvili, kotua.kukuri (qartuli) "kokobi vardi", "vardis kokori". lado

momdinareobs vladimer-isagan,qartulshi qceulia damoukidebel saxelad(lado aghniashvili,lado mesxishvili,lado gudiashvili,lado grigolia,lado asatiani,lado avaliani).misi moferebiti formaa ladiko.


lali

warmoshobit dzveli induria, aghnishnavda witeli feris dzvirfas tvals – lals, aqedanaa ki saertod witel fers. rogorc erti, ise meore mnishvnelobit igi isesxa araertma aghmosavlurma enam. sxvadasxva gzit am sityvas ukavshirdeba saxelebi lali, lala, lale, lola. zogi matgani aghmosavletis xalxebshi gvxvdeba kacis saxeladac. aqedanaa gvarebi: lalashvili, laliashvili, lolashvili.lamara

axali warmoqmnili qartuli saxelia. svanetshi, ushgulis temshi, aris wminda mariamis saxelobis tadzari, romelsac lamara hqvia ( "mariamisa"). aqedan aris mighebuli lamara. pirvelad gvxvdeba gr. robaqidzis amave saxelwodebis piesashi.


lana

(slavuri) moferebiti formaa, mighebuli svetlana, ruslana da sxva msgavsi saxelebis shemoklebis gzit.latavra

(sparsuli) "ratis asuli". misi adrindeli formaa latavri, romelic mematianis cnobit, qalis saxelad gvxvdeba jer kidev VII sukuneshi: " xolo aman juansher sheirto coli, natesavi bagrationta, asuli adarnasesi, saxelit latavri " (qartlis cxovreba ", I, 251). es saxeli gvxvdeba X saukuneshic - " serapion zarzmelis cxovrebashi ". dzvelad gvxvdeboda agretve analogiurad nawarmoebi qalis saxelebi: gvaramavri da perozhavri. latavra hqvia sandro shanshiashvilis amave saxelwodebis dramisa da zaqaria faliashvilis operis mtavar moqmed gmirs.


lasha

(qartuli)"nateli","shuqi".lashari salocavia fshav-xevsuretshi,alashara afxazurad"sinatles"nishnavs.lasha kavshirshia am sityvebtan,igi momdinareobs warmartuli ghvtaebis saxelisagan.cnobilia saqartvelos mefe lasha-giorgi,tamar mefis vazhi(mefobda 1213-1222 wlebshi).


leila

(arabuli) "ghame", gadatanit - "shavi", "shavgvremani". sxvagvari etimologiit, arabulshi shesulia dzveli ebraulidan, sadac lilia, lili nishnavs "shroshans". ebraulidan es sityvac da sakutari saxelic nasesxebia agretve latinurshi da mtel rig evropul enebshi.


lena

(slavuri) moferebiti saxelia, mighebuli elena, eleonora, vilena, leonina da sxva msgavsi saxelebis shemoklebit gzit.


lia

(dzveli ebrauli) etimologia dauzustebelia, arsebobs ramdenimegvari varaudi, romelta mixedvit sheidzleba nishnavdes "dekeuls", an "antilopas", an kidev "daqanculs", "daghlils".lida, lidia (berdznuli) "lidieli" (lidia mcire aziis ert-erti qveynis saxelwodebaa).


liliana

axali nasesxebia evropuli enebidan, sadac mas ukavshireben yvavilis latinur saxels: lilia - "shroshani" (tavis mxriv es latinuri saxelwodeba dzveli ebraulidan modis).lomin

(qartuli)arakalendaruli saxelia,saeklesiio kalendris mixedvit mas sheefardeba leon,leonti,arsiane(mnishvnelobis mxriv sheadaret agretve ebrauli ariel,turquli arslan,aslan da sxvani).winat gvxvdeboda agretve lom-isagan nawarmoebi qartuli saxelebi:lomia,lomisa.matgan nawarmoebia mravali gvari:lomidze,lomadze,lomishvili,
lomashvili,lomiashvili,lomauri,lomaia,lomia,lomtadze,lomtatidze,lominadze,lominashvili,lomineishvili, lomsadze da sxvani.luarsab

es iranuli saxeli ori sityvisagan shedgeba:rudhr"witeli"da asp"cxeni".mashasadame rudhr-asp(saidanac mighebulia sparuli luhrasp),nishnavs"witel(qurana,wabla)cxens".aghsanishnavia,rom iranelebi cxens did pativs scemdnen da mastan dakavshirebul saxelebs xshirad arqmevdnen bavshvebs. amitomac iq bevria asp("cxeni")daboloebiani saxelebi,romeltagan zogi qartulshic dasturdeba:gulaspi,gorjaspi(?gojaspir), bevraspi,xazaraspi da sxva.luhraspi hqvia"shah-names" gmirs,legendarul mefes.saqartveloshi luarsabi erqva or mefesXVI-XVII saukuneebshi.luasrabis shemoklebuli formaa lua,fonetikuri variantia levarsi.am saxelisagan mighebulia gvarebi:luarsabishvili, luarsamidze,luashvili.


luka

latinuri luqs ( " sinatle ") sityva natesaobit brunvis formit (lukis - " sinatlisa ", " natlisa ") qceulia sakutar saxelad berdznulshi, sadac gvxvdeba lukas, aqedan ki igi sxvadasxvagvari fonetikuri saxecvlilebit shedis mravali qristiani xalxis antroponimiashi. imave latinuri sityvisagan momdinareobs agretve ramdenime sxva saxelic: lukiane, lukiliane, lukreciusi, lukiana, lukina, lukia, lukrecia. qartulshi luka-sagan nawarmoebia gvarebi madona

(italiuri) "chemo qalbatono". ase uwodeben katolikeebi ghvtismshobels. asetive iyo qalisadmi zrdilobiani mimartvis forma, romelic shemdgomshi pirovnul saxelad iqca.


mate

(dzveli ebrauli)"ghvtis kaci","ghvtis nachuqari".fartod gavrcelebuli bibliuri saxelia,erqva ert-ert maxarobels,qristes mociquls.mnishvnelobis mxriv mas sheidzleba shevadarot ebrauli natan,berdznuli tevdore da dorote,slavuri bogdan...mate-sagan nawarmoebia gvarebi:mateshvili,mateishvili,matiashvili, matikashvili


maia

dzveli induri ghvtaebis – budas dedis saxelia. aseve ewodeba merkuris anu hermesis dedas berdznul mitologiashi.maiko

maia-s, mariam-is an makrine-s saalerso formaa. am saxit mxolod qartulshi warmogvidgeba.


maka

evropul enebshi damkvidrebuli formaa, mighebuli iseti saxelebis shemoklebis gzit, rogoricaa makrine, maria, margarita da sxv.mamuka

(qartuli)winat gvxvdeboda agretve misi kninobiti forma mamukela.amatgan mighebulia gvarebi:mamukadze,mamukashvili,mamukishvili,mamukelashvili.manana

(dzveli ebrauli) bibliuri saxelia, nishnavs "mcires", "cit movlenils", gadatanit "zeciur purs" (romelsac ghmerti ugzavnida samshoblodan devnil ebraelebs). qalis saxelad gansakutrebit fartod gavrcelda saqartveloshi bolo dros.


manuchar

(iranuli)"ciuri(samotxiseburi)saxis mqone".misi fonetikuri variantia nanucha.manucharis dzveli formaa manushchitra,rac"manushis mtaze dabadebuls"nishnavs,magram jer kidev firdousis dros(X s.)am saxels dakarguli hqonia dzveli mnishvneloba da nishnavda"samotxiseburi saxis mqones".manuchari"shah-names"ert-erti gmiria.is shvilishvilia iranis taxtis memkvidris irejisa,romelic dzmebma mokles.mamamisi feriduni amis gamo dabrmavda.roca irejis shvilishvili daibada,feridunma ghmerts shestxova,wutit daebrunebina mistvis mxedveloba,rom axaldabadebuli daenaxa,ghmertma txovna sheusrula da feridunma bavshvs manuchari("samotxis saxisa")daarqva.


mari (dzveli ebrauli) "mware".


maria berdznuli formaa dzveli ebrauli saxelisa mariam (ix. aqve, qvemot). es forma qartulisatvis nakleb damaxasiatebelia, tumca gvxvdeba jer kidev XI s-shi: "brdzanebisa mier maradis saxsenebelisa dedoflisa ufala mariamisi" (A 52, iovanes tavis targmanebis sataurshi). rogorc akademikosi elene metreveli fiqrobs, es forma utuod berdznuli dednidanaa gadmosuli (narkvevebi, gv. 232).marina, marine


(latinuri) "zghvisa". latinurad zghvas ewodeba mare, romelic safudzvlad udzevs vazhis saxelebs: marian, marin, mari, xolo amatgan shemdeg warmoqmnilia qalis saxelebi: marina||marine, mariana da sxvani (sheadaret rusuli море - "zghva" , marinisti hqvia mwerals an mxatvars, romlis shemoqmedebis mtavari temaa zghva). xsenebul paralelur formatagan qartulshi amzhamad yvelaze popularulia marina (nasesxebi slavuridan), tumca istoriulad ufro dzveli da latinurtan axlos mdgomi formaa marine.
mayvala

(qartuli) aghnishnavs "shavtuxas", "shavgvremans". mnishvnelobis mxriv sheadaret mavra, melania.


megi magdas inglisuri formaa.


medea

dzveli qartuli saxelia, gaurkveveli mnishvnelobisa. gamotqmulia varaudi, rom es saxeli sheidzleba ukavshirdebodes zmnas ???minda’ (shdr. vazhis saxeli mindia) e.i. nishnavdes " sasurvels ", tavdapirvelad ki - " grdzneuls " (g. rogava). misi moferebiti formaa mediko. cnobili berdznuli mitis mixedvit, medea erqva kolxetis mefis asuls, argonavtebis winamdzghol iazonis meughles (dzv. w. VIII s.). arsebobs safudzvliani varaudi, rom am saxelisagan momdinareobdes mecnierebis dargis saxelwodeba – medicina.meri

mariam-is inglisuri formaa, romelic qartulshi axali shemosulia. es saxeli hqvia galaktion tabidzis poeturi ocnebis qalishvils, romelsac poetma miudzghvna ramdenime shesanishnavi leqsi.


mirza

kompozitia,shedgenili arabul-sparsuli sityvebisagan: amir-zade-"amiris shvili".amiri shua aziashi arabta mosvlis droidan ewodeboda mxedartmtavars,mmartvels.amirobit adiwyo tavisi kariera temur-lengma,romelmac shemdgom titqmis naxevari azia daipyro,magram mainc sheinarchuna amiris tituli da ar gacvala igi ufro sapatio wodebaze–xanze(am tituls atarebdnen mongholta beladis chingiz-xanis shtamomavlebi,temuri ki mat ar ekutvnoda),xolo temuris shvilebma miighes wodeba amir(emir)-zade.aqedan tavbolos mokvecit mighebulia mirza,romelic gvxvdeba rogorc titulad,ise sakutar saxelad.mashasadame,misi tavdapirveli mnishvnelobaa"ufliswuli ","batonishvili".mogviano xanebshi ase mimartavdnen agretve mdivan-mwignobrebs,mwerlebs,oghond am shemtxvevashi mirza saxelis win daismis,mashin roca"ufliswulis"mnishvnelobit is saxels mosdevs.chvenshi am saxelis gavrcelebas mowmobs gvari mirzashvili da geografiuli saxeli mirzaani.cnobili qartveli poeti iyo mirza gelovani.mixeil

(ix.aqve zemot miqela).misi kninobiti formebia:mixa, mixo,mixako.


murman

aghmosavluri saxelis murvan-is fonetikuri varianti unda iyos.aqedanaa gvarebi murmanishvili,murvanishvili,murvanidze.murmani hqvia qartuli legendis"abesalom da eteris"ert-ert personazhs
[პასუხი][ციტირება]|
10. Nataly (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:06 ]
muxran

(qartuli)"muxiani","muxisa"(mnishvnelobis mxriv sheadaret besarion,silovan,silibistro,silva,silvina) nazi

(iranuli) "koxta". dzvel iranulshi am saxels atarebdnen kacebi, axal sparsulshi daukavshirda qals. qartulshi mxolod qalis saxelad gvxvdeba. misi moferebiti formebia: nazia, nazo, naziko.


natela


(qartuli) ert-erti dzalze gavrcelebuli saxelia qalisa, winat kacis saxeladac gvxvdeboda (mnishvnelobis mxriv sheadaret: luka, lukina, fotine, roqsana, klara, lucia, luchia, svetlana da sxvani) aqedanaa gvarebi: natelashvili, nateladze, natelauri. natela hqvia akaki weretlis amave saxelwodebis poemis mtavar gmirs.


natia

(qartuli) natelas paraleluri formaa. gvxvdeba jer kidev XV s. damdegs: rogorc "qartlis cxovreba" gvauwyebs, mefe giorgi VII-s colad esva qucna amirejibis asuli natia. natelas msgavsad natia (natai) gvxvdeba kacis saxeladac (ixsenieba, magalitad, svanetis krebis matianeshi, romelsac XIII s. meore naxevrit atarigheben). misgan chans mighebuli gvarebi: natadze, natidze, natishvili.


naili

(arabuli) "sachuqari". arabulshi kacis saxelia. qalis saxelad qceulia azerbaijanulshi nailia-s formit.


nana

(berdznuli) "pawawina". es saxeli erqva qartlis dedofals, mirianis meughles, mociqulta swors, romlis drosac qristianoba damkvidrda saqartveloshi (IV s.). arsebobs varaudi, rom nana shesadzloa ukavshirdebodes dzveli xeturi ghvtaebis saxelwodebas. mastan kavshirshia momdevno ramdenime saxelic.nani

(qartuli) gvxvdeba svanetis krebis matianeshi (XIII s.). nanasa da nanis moferebiti formebia: nania, nano, naniko, nanuka.


nanuli


(qartuli) esec nanis saalerso formaa, qceuli damoukidebel saxelad.


nargiza

(berdznuli) paraleluri formaa nargizi. antikuri mitis mixedvit, narkisi anu narcisi erqva tavis tavze sheyvarebul lamaz chabuks, romelic tavisi silamazis sachvretad sul erttavad wyalshi iyureboda da ghmertebma yvavilad aqcies. am yvavilis saxeli qartulad gadmoicema nargizis formit da igi qalis saxelad gamoiyeneba. igi saertod aghmosavletshi gavrcelebulia qalis saxelad, tvit berdznulshi ki narkisi anu narcisi vazhis saxelia, narkisa – qalisa. saxelis fudzea berdznuli zmna narkao - "vashesheb" (sheadaret sityva narkozi).


natalia

(latinuri) "bunebrivi", "mshobliuri". dies natalis latinurad "dabadebis dghes" nishnavs. natali kacis saxelia, romlisganac chveulebriv sufiqsis dartvit nawarmoebia qalis saxeli natalia. misi shemoklebuli formebia nata, nato. rusuli moferebiti formaa natasha.nato

natalias shemoklebuli forma – qartulshi qceulia damoukidebel saxelad. gaixsenet, magalitad, gamochenili msaxiobi qalebi – nato gabunia da nato vachnadze.


neli

elene-s (an kidev madlena-s) moferebiti formaa. axali nasesxebia evropuli enebidan.


nestan

nestan-darejan-is pirveli nawilia, qceuli calke saxelad. nestan-darejan momdinareobs sparsuli gamotqmisagan: nest andare jahan - " sworupovari ", ufro zustad: " ar aris qveynad (misi toli) ". es saxeli hqvia " vefxistyaosnis " mtavar gmir qals. sruli (kompozitiuri) forma, garda " vefxistyaosnisa ", dadasturebulia istoriul dzeglebshi (ix.saqartvelos sidzveleni, III, 140). amzhamad rogorc nestani, ise darejani gvxvdeba cal-calke saxelebad (ix. darejan).


nestor (berdznuli)"shin(samshobloshi)dabrunebuli"nia (berdznuli) "axali".niaz

(sparsuli)"wadili","survili","sazrunavi","satxovari","sachuqari".aqedanaa gvari niazashvili.


nika

(berdznuli)gamarjvebuli qalghmertis saxelia antikur mitologiashi,berdznulshi gvxvdeba qalis saxelad,qartulshi ki michneulia nikoloz-is an nikandro-s shemoklebul formad da vazhis saxelad aris qceuli.


niko

warmoagdens nikolozis shemoklebul formas,qartulshi axasiatebs damoukidebel saxelad qcevis tendencia (niko nikoladze,niko lortqifanidze,niko mari,niko gociridze,niko musxelishvili,niko kecxoveli da sxvani).


nikoloz


(berdznuli)shedgeba ori sityvisagan:nike-"gamarjvebuli "da laos-"xalxi".amatgan pirveli sityva nike shedis berdznuli warmoshobis araerti saxelis shemadgenlobashi, rogoricaa,magalitad:nikandro("gamarjveba vazhkacisa"), nikanor("gamarjvebata mxilveli"),nikita("gamarjvebuli"),nikifore("dzlevamosili"),nikodimos(" gamarjveba xalxisa"),nikostrate("gamarjveba lashqrisa, armiisa").am saxeltagan qartulshi adridanve dasturdeba da dghesac fartod aris gavrcelebuli nikoloz(nikolooz//nikolaoz,nikolaos),shemoklebit– nika,niko,nikola.misgan nawarmoebia gvarebi:nikolozishvili,nikoladze,nikolaishvili,nikoleishvili.


nineli

(rusuli) axali warmoqmnili saxelia, romelshiac bolodan ikitxeba lenini.nino

ert-ert yvelaze fartod gavrcelebuli qalis saxelia saqartveloshi udzvelesi droidan dghemde. nino erqva qartvelta ganmanatlebels, mociqulta swors, IV saukuneshi. am saxelis etimologia daudgenelia. zogiertis azris, shesadzloa ukavshirdebodes asiriuli nayofierebis ghvtaebis saxels nin-s (misganve momdinareobs asiriis dedaqalaqis saxelwodeba ninevia). yovel shemtxvevashi, nino am formit mxolod qartvelebshi gvxvdeba da qartul saxels warmoadgens, mas aravitari kavshiri ara aqvs evropul enata nina-stan, romelic anina, katarina, jovanina da sxva mistana saxelta shemoklebit aris mighebuli. ninos moferebiti formebia: niniko, ninuca, nuca, nuciko. misgan nawarmoebia gvari ninoshvili.


nodar (iranuli)"dzalian axalgazrda".


nona


(egvipturi) "ghvtisadmi midzghvnili", "ghvtisadmi shewiruli". sxvagvari etimologiit, latinurad nishnavs "mecxres" (nawarmoebia nonus vazhis saxelisagan). bolo dros am saxelis fartod gavrcelebas gansakutrebit sheuwyo xeli saxelovani mochadrakis, msoflios xutgzis chempionis, nona gafrindashvilis popularobam
[პასუხი][ციტირება]|
11. Nataly (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:07 ]
nugzar

(iranuli)igive saxeli chans,rac nodar(?navdar//nazir).


nukri

(qartuli)ewodeba zogierti gareuli cxovelis(irmis,qurcikis,shvlis,archvis da mistanata shvils.sakamod xshirad gvxvdeba vazhisa da qalis saxelad.nunu


shesadzloa ukavshirdebodes dzvel egvipturs, sadac ???nun’ mtavari warmartuli ghvtaebis saxelia. is iyo yvela sxva ghvtaebis satave, maradiuli wylis qaosi.


nuca

nino-s moferebiti formis – ninuca-s shemoklebuli variantia, amzhghavnebs damoukidebel saxelad qcevis tendencias (gaixsenet cnobili msaxiobi nuca chxeidze). amis nishania isic, rom am moferebiti saxelisagan kvlav iwarmoeba kninobiti formebi: nuciko, nuckia. otar

(arabuli)"surnelovani","nelsacxebeli","wamali".misi moferebiti formaa otia.otarisagan nawarmoebia gvarebi:otarashvili da otarishvili,otia-sagan_otiashvili.


oleg


(skandinaviuri)"wminda".dzvelisdzvelad nasesxebi aqvs rusuls,xolo am ukanasknelisagan bolo dros shemovida qartulshi.aqedanvea qalis saxeli olgha(olga).


olgha, olga, olia


(skandinaviuri) "wminda". rusulshi adreul xanashi aris nasesxebi vazhis saxeli oleg da misgan nawarmoebia qalis saxeli olga. qartulshi gvxvdeba rogorc olegi, ise olga, magram es ukanaskneli ufro gavrcelebulia olgha-s formit. misi kninobitia olia, oliko da ola. amatgan olia qceulia damoukidebel saxelad.


omar (arabuli)"sicocxle".aqedanaa gvari omarashvilionise

(berdznuli)"sargebloba".ert-erti mowamis saxelia.es saxeli hqvia aleqsandre yazbegis"xevisberi gochas" ert-ert mtavar gmirs,gochas vazhs.


otia

(qartuli)sheadaret otar-is.moferebiti forma otia. paata


(qartuli)"patara",umcrosi"(mnishvenlobis mxriv sheadaret pavle,uncrua,pachula).misi kninobitia patia, patiko.aqedanaa gvarebi:paatashvili,patiashvili,pateishvili.paata erqva giorgi saakadzis umcros vazhs,romelic mamam samshoblos tavisuflebas sheswira msxverplad.igi mdzevlad hyavda shahs da tavi mohkvetes,roca saqartvelos dasalashqrad gamogzavnili giorgi saakadze qartvelebs miemxro da sparselta jarma sastiki marcxi iwvnia.pavle

(latinuri)"patara","mcire".qristes ert-erto mociqulis da araerti mowamis saxelia,romelic fartod aris gavrcelebuli rogorc kacis,ise qalis saxelad,aseve–gvarebad.misi formebia sxvadasxva xalxta enebshi:paulios,paulius,paulos,pavel,paul,paolo,pol,poghos da sxv.qalis saxelebi:pavla,pavlina,polina,poline...qartulshi kacis saxelad gvaqvs pavle,qalisa–polina,poline,kninobiti(kacisa) pavlia,paliko,gvarebi–pavliashvili da pavlashvili.papuna

(qartuli)"papisa".winat gavrcelebuli iyo da zogjer axlac gvxvdeba am saxelis mravalferovani variantebi: papa,papi,papo,papia,pepia,papua,papala,papalia,papana,
papena,papina,papita,paputa,papuka,papucha,papuchi,papuchela.amatgan warmoqmnilia gvarebi,papuashvili,papunidze,papiashvili,paposhvili,
papuashvili,papalashvili, papelishvili,papinashvili,papitashvili,papukashvili, papulashvili.


petre (berdznuli)"klde"(sheadaret mtis qanebis shemswavleli mecnierebis saxelwodeba petrografia).petre erqva qristes ert-ert mociqulsa da mraval mowames,ufro xshirad–sasuliero pirebs.qartveltagan am saxelit gansakutrebit cnobilia V s.gamochenili saeklesio moghvawe petre iberi(fsevdodionise areopageli).petres kninobiti formebia qartulshi:patria,petia,peta,peto,petrua,petua.amatgan nawarmoebia gvarebi:petriashvili,petruashvili,petuashvili,
petashvili,petridze,pertaia,pertia,perteneva,pertaxia,pirtaxia
[პასუხი][ციტირება]|
12. Nataly (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:07 ]
platon (berdznuli)"mxrebganieri" zhaneta

franguli formaa arabuli saxelisa zhanet ( "samotxe") ix. janeta.zhenia

evgenia-s arazusti franguli formaa, shemosuli rusulis gzit (frangulad gamoitqmis ezheni). ixmareba kacis saxeladac, rogorc evgeni-s saalerso forma. oficialur saxels arc ert shemtxvevashi ar warmoadgens.


zhuzhuna

(qartuli) "tvalcimcima". arsebobs gvarebic: zhuzhunashvili, zhuzhunadze. ramaz

(arabuli)shesadzloa ukavshirdebodes mahmadianta marxulobis tvis saxelwodebas ramazans da nishnavdes am tveshi dabadebuls(sheadaret qartuli aghdgomela,martia,maisa).mefis saxelad gvxvdeba"vefxistyaosanshi ".misgan nawarmoebia gvarebi: ramazashvili,ramazishvili.


rati


(iranuli)"batoni",an"didsulovani","sulgrdzeli". eristavta sagvareulo saxelia,erqva saqartvelos istoriashi cnobil araert pirovnebas,magalitad cnobilia,poeti-himnografi rati orbeliani(Xs.).aqedanaa gvarebi:ratiani,ratia,ratishvili,mxaris saxelwodeba–racha.rafiel


(dzveli ebrauli)"ghvtis shemweobit gankurnebuli" (sityvasityvit:"ghmertma gankurna").ert-erti gavrcelebuli bibliuri saxelia,sxvadasxva xalxshi gvxvdeba sxvadasxva formit.qartulshi shemoklebuli formaa rafo


revaz

(iranuli)"umdidresi","warchinebuli".moferebiti formebia:rezo,reziko.awarmoebs revazishvilis gvars.


rodion


(berdznuli)"rodoseli"(kundzul rodosis mcxovrebi). tvit kundzulis saxelwodeba rodos"vards" nishnavs, ase rom,rodion sheidzleba agretve itargmnos rogorc" vardi"an"vardisferi".aqedanaa gvari rodonaiaroman


(latinuri)"romaeli"(q.romis
[პასუხი][ციტირება]|
13. SuperHornet (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:08 ]
arkadis amixsnis vinme?
[პასუხი][ციტირება]|
14. Nataly (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:11 ]
SuperHornet, aq ar weria arkadi? ravi ise ar vici me ras nishnavs da rogor warmoiqna saxeli arkadi .user.
[პასუხი][ციტირება]|
15. Sandra (Off)pm
[ 18 მარ 2010, 18:15 ]
aleqsandra .mate4. mamaci vajkaci da mamaci mcveli mqviebia .zuka. magari temaa .kaia.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,...24,25,26
Gverdi:

ეს თემა დახურულია, თქვენ ვერ შეძლებთ ახალი პოსტების წერას და ვერც ძველების რედაქტირებას.
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: - CraZY !! (20), anastasia (29), Assembly (29), C H E G O (20)განცხადებები

img

TOP.GE