ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. .........,.... pm
[ 25 იან 2010, 2:19 ]
dedaze leqsi amaglebuli rogorc sicocxle da
silamadze dedis surneli da vardi misi dauviwyari
tkbili hangebi... vinc icit leqsebi dedaze daweret aq... ;)
[პასუხი][ციტირება]|
2. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:20 ]
deda siketis
wyaroa deda
deda leqsia alalad tkmuli.

dedis tvalebsi
mzis gimils vxedav
dedis mkerdsi dzgers samsoblos
guli.

dedas vityvit dagulshi inatebs
dedis saxeli
mzit naqargia.

deda sikete
da siyvaruli
deda yoveli
rac ki kargia.


dedis guli xomzgvaze vrcelia
shvilistvis dneba rogorc santeli
wyaroze wminda dedis cremlia
dedis gimili mzeze nateli
[პასუხი][ციტირება]|
3. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:22 ]
dee, ici...
RamiT cremli momdis xandaxan
da garindebul simartoves tuCebze viTvli.
Cemi cxovrebis is etapi ukve damTavrda
da yovel diliT, makiaJiT me ferebs vicvli.
de, ici...
me maCuqes aprilis kaba
da araTiTze wamomacves mbzinavi rgoli.
me gavizarde Tu is kaba dapataravda-
ar vici,
magram mis nafleTebs yoveldRe vwoni.
de, ici mtkiva...
sisxlisagan daclili guli,
librgadakruli Tvalis WriliT veRaras vxedav,
sawolze kuti lavaSiviT pirqve garTxmuli
riJraJiT, isec gaxunebul ocnebebs vRebav.
de, ici...
aRar minda davxuWo Tvali,
aRarc jiuti SegrZnebebis mogerieba.
unda gamigo, zogjer unda gaviRo xarki
risTvisac xSirad zedmetia monanieba.
de, ici...
dasawyisi Sena xar mxolod
da Seni sunTqva yovel RamiT,
Cems atirebas naskvavs nervebad
da uazro cxovrebis bolos
me...
gaTelili bavSvobisTvis gTxov patiebas.
de, ici...
gazafxuli movida, mgoni...
[პასუხი][ციტირება]|
4. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:24 ]
wlebma saaTebad Caiara
wlebi saaTiviT mdevda,
drom ra ucabedad gaiara
grZnobis yvela wami deda..
ramden borotebad Camekira
gulSi klded qceuli sevda
mTeli dReebi da Rameebi
mudam meyvarebi deda!
SenTan movedi da Semifare,
aRar dagSordebi metad,
oqro muWa–muWa davarige
SenTvis aRar damrCa deda..
yvela megobari damefanta
qaric aRar Cadga bedad,
sadRa moviZio fiqris moziare
visRa mivakiTxo deda?
fiqri Rrubelia martooba
fiqrma damibnela mze da
ratom ar maswavle siZulvili
mRupavs siyvaruli deda...
[პასუხი][ციტირება]|
5. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:25 ]
deda-es sityva,yvelafers udris

sicocxles,siTbos,sixruls,mzesac

da mis saSvelad cecxlzec,rom damwvan,

sityvas xmamaRla ar davZrav erTsac.

deda,es aris iseTi Zala,

kacma naTqvami rom dagimtkicos,

mas yvelaferi daejereba

mSobeli deda rom daificos.

”sanam deda myavs ar davberdebi”

ase amboben,ase mRerian,

adre daoblde,an gvian Tundac,

dedas sikvdili ar uweria..
[პასუხი][ციტირება]|
6. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:26 ]
Ramis ferebi meferebian,

mTvare maviwyebs sevdas,

isev marto var axla oTaxSi,
Sen maxsendebi,deda!

uceb gafrinda Cemi bavSvoba,

zogjer sizmarSic gxedav,

ra siyvaruliT gamozrdili var,

ar maviwydeba, deda!

mTvarem maCuqa Tavis naTeli,

Ramem liclici ferTa,

davakvirdebi daqargul fardebs,

gamaxsendebi,deda!

da mTvariani Cemi oTaxi

hgavs monatrebis sevdas,

me arasodes damaviwydebi

Cemo Zvirfaso, deda!
[პასუხი][ციტირება]|
7. ...... pm
[ 25 იან 2010, 2:29 ]
Tu qals uyvarxar aris Turme RmerTis wyaloba,
gana yvela qals SeuZlia kai qaloba?
qali swor gzaze daayenebs gzidan acdenils,
qali iwveba sikvdilisTvis rogorc sanTeli.
qali mamakacs utoldeba WirTa TmenaSi,
qali siturfes inarCunebs foTolcvenaSi,
qali? qaloba nu ggonia iyos advili
yvelaze wminda aris qveynad dedis mandili!!!!
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3,4,5,6,7,8
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txtიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE