• ავტორი
    შეტყობინება

leqsebi dedaze...

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:19

dedaze leqsi amaglebuli rogorc sicocxle da
silamadze dedis surneli da vardi misi dauviwyari
tkbili hangebi... vinc icit leqsebi dedaze daweret aq... ;)
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:20

deda siketis
wyaroa deda
deda leqsia alalad tkmuli.

dedis tvalebsi
mzis gimils vxedav
dedis mkerdsi dzgers samsoblos
guli.

dedas vityvit dagulshi inatebs
dedis saxeli
mzit naqargia.

deda sikete
da siyvaruli
deda yoveli
rac ki kargia.


dedis guli xomzgvaze vrcelia
shvilistvis dneba rogorc santeli
wyaroze wminda dedis cremlia
dedis gimili mzeze nateli
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:22

dee, ici...
RamiT cremli momdis xandaxan
da garindebul simartoves tuCebze viTvli.
Cemi cxovrebis is etapi ukve damTavrda
da yovel diliT, makiaJiT me ferebs vicvli.
de, ici...
me maCuqes aprilis kaba
da araTiTze wamomacves mbzinavi rgoli.
me gavizarde Tu is kaba dapataravda-
ar vici,
magram mis nafleTebs yoveldRe vwoni.
de, ici mtkiva...
sisxlisagan daclili guli,
librgadakruli Tvalis WriliT veRaras vxedav,
sawolze kuti lavaSiviT pirqve garTxmuli
riJraJiT, isec gaxunebul ocnebebs vRebav.
de, ici...
aRar minda davxuWo Tvali,
aRarc jiuti SegrZnebebis mogerieba.
unda gamigo, zogjer unda gaviRo xarki
risTvisac xSirad zedmetia monanieba.
de, ici...
dasawyisi Sena xar mxolod
da Seni sunTqva yovel RamiT,
Cems atirebas naskvavs nervebad
da uazro cxovrebis bolos
me...
gaTelili bavSvobisTvis gTxov patiebas.
de, ici...
gazafxuli movida, mgoni...
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:24

wlebma saaTebad Caiara
wlebi saaTiviT mdevda,
drom ra ucabedad gaiara
grZnobis yvela wami deda..
ramden borotebad Camekira
gulSi klded qceuli sevda
mTeli dReebi da Rameebi
mudam meyvarebi deda!
SenTan movedi da Semifare,
aRar dagSordebi metad,
oqro muWa–muWa davarige
SenTvis aRar damrCa deda..
yvela megobari damefanta
qaric aRar Cadga bedad,
sadRa moviZio fiqris moziare
visRa mivakiTxo deda?
fiqri Rrubelia martooba
fiqrma damibnela mze da
ratom ar maswavle siZulvili
mRupavs siyvaruli deda...
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:25

deda-es sityva,yvelafers udris

sicocxles,siTbos,sixruls,mzesac

da mis saSvelad cecxlzec,rom damwvan,

sityvas xmamaRla ar davZrav erTsac.

deda,es aris iseTi Zala,

kacma naTqvami rom dagimtkicos,

mas yvelaferi daejereba

mSobeli deda rom daificos.

”sanam deda myavs ar davberdebi”

ase amboben,ase mRerian,

adre daoblde,an gvian Tundac,

dedas sikvdili ar uweria..
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:26

Ramis ferebi meferebian,

mTvare maviwyebs sevdas,

isev marto var axla oTaxSi,
Sen maxsendebi,deda!

uceb gafrinda Cemi bavSvoba,

zogjer sizmarSic gxedav,

ra siyvaruliT gamozrdili var,

ar maviwydeba, deda!

mTvarem maCuqa Tavis naTeli,

Ramem liclici ferTa,

davakvirdebi daqargul fardebs,

gamaxsendebi,deda!

da mTvariani Cemi oTaxi

hgavs monatrebis sevdas,

me arasodes damaviwydebi

Cemo Zvirfaso, deda!
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:29

Tu qals uyvarxar aris Turme RmerTis wyaloba,
gana yvela qals SeuZlia kai qaloba?
qali swor gzaze daayenebs gzidan acdenils,
qali iwveba sikvdilisTvis rogorc sanTeli.
qali mamakacs utoldeba WirTa TmenaSi,
qali siturfes inarCunebs foTolcvenaSi,
qali? qaloba nu ggonia iyos advili
yvelaze wminda aris qveynad dedis mandili!!!!
......
ava
 

წერილი ...... » 25 იან 2010, 02:30

deda...
am qveynad,roca avidgi ena
pirveli sityva iyavi DEDA...
deda sizmrebma ar momasvena
shens bnel sakanshi gadmomaxeda
gedzaxi minda gagesaubro,
shua aziis urwulo mxareshi,
ra genatreba,qmari tu upro davashkacebul shvilis alersi?!
ager es 23welia daviarebi xmelze,magram dzvirpaso mshobelo shenze 1sityvac ar damiweria,
es imitom rom miyvarxar dzlier
damqonda rogorc saunje gulit
da siyvarulis simgeris mier,
viyavi dgemde damunjebuli

danacrebulan cixe koshkebi...
mraval jamier arsad gugunebs,
me kargad vici male movkvdebi,
me ver gavudzleb am saukunes...
o, vici es da amitom minda,
ukanasknelad mainc gixilo
da pirvandeli luglugis msgavsad, gavimeoro sheni saxeli...
......
ava
 

წერილი ...... » 29 იან 2010, 12:57

deda

daglil Tvalebs veferebi sizmarShi,
ocnebiT rom gascqerian ShoreTs,
nagvliani iyureba chiShkrShi,
uZlebs dardis mozgvavebul morevs.
vxedav, rogor mialersebs pataras,
mialersebs uTqmelad da uxmod,
da pirmShos, cxra Tve mucliT rom atara,
monatrebuls ShoreTidan uxmobs.
naochebiT dagaruli saxeba,
dedis cremli sizmarShic da cxadShic,
safiqrali, sazrunavi ar qreba,
netav axla rogor aris bavShvi.
dedis siTbo, dedis tkbili gimili,
Tmebze TeTrad daTovlili chagara,
gamiT Chumi damaluli tirili,
guli, Shvilis lodinma rom dagala,
menatreba, menatreba saocrad,
gausaZliss gavuZeli vinZlo,
erTi myavxar qveyanaze salocad,
minda cxadShic Sheni mzera vigrZno...
......
ava
 

წერილი ...... » 29 იან 2010, 13:01

quChaSi egdo daxeuli dedis werili,

avige krZalviT,saocari vigrZeni sevda,

sul oriode sityva iyo gadarChenili,

*ar gacivdeo!..*-am werilShi Shvils werda deda.

ar gacivdeo!..es sityvebi gagaTbobs marto,

masShi uZilo gameebi da grma fiqria,

oh,me ar ZalmiZs ar vitiro da ar vidardo,

rom dedis locva nakuw-nakuw quChaSi yria.

me am leqss varqmev sityvebs ,bedad gadarChenilebs,

vidre TvalebShi bolo bindi ar ChagdgomiaT,

gemudarebiT,gaufrTxildiT dedis werilebs,

dedis saTuT guls gaufrTxildiT,is grma fiqria...
......
ava
 

შემდეგი.

დაბრუნება =>QARTULI LITERATURA/POEZIA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 1