გზავნილი
89. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 07 Oct 2013, 0:22 ]
3-1 ukve :)
[Pasuxi][Cit]|
90. AC MILAN (Off)
[ 07 Oct 2013, 0:24 ]
79'Juventus - AC Milan 3:1bravo juve.
[Pasuxi][Cit]|
91. AC MILAN (Off)
[ 07 Oct 2013, 0:35 ]
90+'Juventus - AC Milan 3:2
[Pasuxi][Cit]|
92. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 07 Oct 2013, 0:44 ]
.juve.

Iqit muntari mishlida nervebs, saxlshi kidev chemi dzma :D
[Pasuxi][Cit]|
93. AC MILAN (Off)
[ 07 Oct 2013, 1:25 ]
dzlivs mogviges .milan.
[Pasuxi][Cit]|
94. AC MILAN (Off)
[ 08 Oct 2013, 20:14 ]
turinis "iuventusi" yuradgebit akvirdeba da ar aris gamoricxuli, ianvarshi "chelsis" "evertonshi" ganatxovrebuli belgieli tavdamsxmelis romelo lukakus miyidva stxovos.
[Pasuxi][Cit]|
95. AC MILAN (Off)
[ 12 Oct 2013, 17:19 ]
turinis “iuventusi”, zamtris satransfero sezonze, “manchester iunaitedisgan” mcvel nemania vidichis yidvas apirebs. football Italia-s cnobit, italielebi mzad arian, britanelebs serbi fexburtelis sanacvlod 9,5 milioni evro gadauxadon. ramdenime kviris win gavrcelda informacia, rom “iuventusi” momaval zafxulamde moicdida da shemdeg vidichs tavisufali agentis statusit gadaibirebda, magram rogorc chans, “beberi qalbatonis” xelmdzgvanelobas da samwvrtnelo shtabs naxevari sezonit adre ujobt sasurveli mcvelis xelshi chagdeba. nemania vidichma premierligashi mimdinare sezonshi 6 matchi chaatara.
[Pasuxi][Cit]|
96. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 20 Oct 2013, 19:44 ]
Dges kontes taimbolze hqonda dadebuli da kundzulis yidvas apirebs turme
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...11,12,13,14

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას