გზავნილი
1. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 28 Aug 2013, 17:56 ]
adamians aqvs ufleba iyos janmrteli. magram ra mdgomareobaa dgeisatvis?

civilizaciis ganvitarebis paralelurad, izrdeba im faqtorta ricxvi, romlebic azianeben adamianis janmrtelobas. tanamedrove medicinisatvis cnobilia 10 atasze meti daavadeba. dasavluri medicina daavadebebis samkurnalod dzirtadad iyenebs farmakologiur preparatebs – organizmisatvis ucxo, qimiur nivtierebebs. amgvari wamlis yoveli migeba warmoqmnis uamrav axal problemas, radgan ar arsebobs organizmisatvis sruliad uvnebi qimiuri wamali. daavadebis mwvave periodshi, xshir shemtxvevashi mati gamoyeneba gamartlebulia swrafi efeqtis gamo, magram qronikuli daavadebebis shemtxvevashi da, mitumetes profilaqtikis miznit mati migeba yovlad daushvebelia. ar arsebobs wamali, romelsac anotaciashi ar uweria uamravi ukuchveneba da tanmxlebi gartuleba, magram erti daavadebisagan gankurnebis miznit, mivdivart kompromisze da zians vayenebt organizms.

chinuri medicinis midgoma principulad gansxvavebulia. igi warmoadgens mtlian filosofias mkurnalobis da profilaqtikis unikaluri metodebit, magalefeqturi samkurnalo sashualebebit, romlta sidzliere ganpirobebulia tvit bunebis kanonebit.

chinetshi arsebobs aseti gamotqma: ”adamiani mashin ki ar xdeba avad, rodesac tavs ichens daavadeba, aramed avadmyofoba vlindeba mashin, rodesac adamiani avadaa”. es gamotqma dzalzed zustad asaxavs chinuri medicinis shexedulebas adamianis janmrtelobaze. rodesac damcavi dzalebi shesustebulia, xolo rezervi gamofituli, amoqmeddeba mravali faqtori, romelta ertoblioba iwvevs daavadebis dawyebas. daavadeba shesadzloa daiwyos nebismieri dadzabulobisas, romelsac organizmi ver umklavdeba. es sheidzleba iyos mavne nivtiereba, klimaturi pirobebis cvlileba, nebismieri gadametebuli grdznoba (wuxili, sixaruli, shuri, bogma da a.sh.) da sxv.

chinur medicinashi janmrteloba ganixileba rogorc organizmis unari reagireba moaxdinos mravlad arsebul gamgizianeblebs ise, rom ar dairgvas tanafardoba da mtlianoba. mkurnalobis dziritad wess warmoadgens daavadebis gamomwvevi mizezis moshoreba, individualuri taviseburebebis, konstituciis, geografiuli mdebareobis, weliwadis drois da a.sh. gatvaliswinebit.

chinuri medicinis udzveles nashromshi ”nei-czin”, romelic dawerilia chvens welt agricxvamde II saukuneshi, weria: ”sibrdznis umagles princips warmoadgens wesrigis shenarchuneba da ara uwesrigobis mowesrigeba. daavadebis mkurnaloba mas mere, rac igi ukve dawyebulia, igivea, rac chis amotxra daiwyo mashin, roca mogwyurdeba an iaragis damzadeba daiwyo rodesac omi daiwyeba”.

tradiciuli agmosavluri medicinis kanonebis tanaxma, adamianis organizmi – mikrokosmosia, romelic makrokosmosis ganuyrel nawils warmoadgens. misi cxovreba da cvalebadoba mudmivad ganicdis mis irgvliv arsebuli garemos zegavlenas. organizmi – rtuli tvitregulirebadi sistemaa, romelic dinamiur tanafardobashia garemostan. adamiani mteli sicocxle mchidro kavshirshia bunebriv ciklebtan – sadgegamiso, tviuri, sezonuri, mimdinare. rogorc dedamiwis shemadgenlobashia xmeleti, okeane da atmosfero, aseve sxeuli sheicavs sisxls, romelic martavs sxeulis materialur formas; sinotives, romelic shida garemos warmoadgens da “ci”s – romelic aregulirebs sxeulis formas, qmedebas da masshi mimdinare procesebs.

ci – warmoadgens energias, romelsac adamiani dabadebisas gebulobs dedisgan da shemdgom sheidzens suntqvisas, sakvebis migebisas da a.sh. es energia aris rogorc adamianshi, aseve mis irgvliv garemoshi.

adamimis janmrteloba xasiattdeba ci-s komponentebit da energiis modzraobit arxebis (meridianebis) sistemashi, romlebic eqvemdebarebian shinagan biologiur saats. energetikuli arxebis mushaobis dargveva vlindeba organoebshi energiis komponentebis aratanabari gadanawilebit, rac daavadebis simptomebit ichens tavs, xolo ci-s cirkulirebis gachereba – sikvdilia.

sasicocxlo wertilebi – meridianebi – energiis cirkulireba – energetikuli balansis shenarchuneba – yvelaferi es warmoadgens sistemas, romlis shignitac shemushavebulia tradiciuli agmosavluri medicinis mkurnalobis wesebi.

12 dziritad meridianze energiis cirkulirebis sruli kursi sruldeba 24 saatshi; yovel meridianze maqsimaluri dadzabuloba 2 saats grdzeldeba. swored es maqsimaluri aqtivobis droa mnishvnelovani daavadebebis diagnostirebistvis da swored mag dros ufro kargad eqvemdebareba samkurnalo zemoqmedebas dazianebuli organo.

daavadebis, fizikuri an nervuli dadzabulobis, arascori kvebis, travmis, arasakmarisi fizikuri aqtivobis an araswori azrovnebis shedegad meridianebi ”iblokeba”. magram shesadzlebelia mati ”gaxsna” da energiis modzraobis agdgena sxeulis adre daxshul ubnebshi. ”dablokili” meridianebis gasaxsnelad, energiis gavlis mosawesrigeblad da dagrovili energiis ubnebis gasatavisufleblad sxvadasxva xerxs iyeneben: masajs, akupunqturas da sxv.

tradiciuli chinuri medicinis safudzvels warmoadgens swavleba ”in” da ”ian” shesaxeb: nebismieri mtliani shedgeba ori sawinaagmdego sawyisisagan, romlebic ewinaagmdegebian da imavdroulad avseben ertmanets. in-ianis moqmedeba imashi mdgomareobs, rom

isini cdiloben daaxshon ertmaneti
orive sawyisi mchidro urtiertobashia da erti meoreshi gardaiqmneba; in-shi aris iani da ian-shi aris ini
in da ian-is brdzola da urtiertgardaqmna qmnian ganvitarebis wyaros

wyaro:http://chinamedicine.ge
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას