გზავნილი
1. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 28 Aug 2013, 3:27 ]
alkoholi shvelis gaciebas.
sinamdvileshi alkoholi aqveitebs imunitets, amitom msmelebi gacilebit xshirad avadmyofoben. gaciebas organizmi tavad ereva, mtavaria, amashi xeli ar shevushalot. sasargebloa ara chiqa arayi, aramed woliti rejimi, mosveneba da simptomuri mkurnaloba (surdos dros - cxviris wvetebi, anginis dros - yelshi gamovleba da a.sh.).

alkoholi adzlierebs madas.
sinamdvileshi alkoholi agizianebs kuchis lorwovan garss, iwvevs gastrits, wyluls, pankreatits, argvevs sakvebi nivtierebebis atvisebis process da iwvevs distrofias.

alkoholi aumjobesebs ganwyobas.
...da iwvevs narkotikul trobas. tu adamians aqvs motxovnileba, gaxalisdes alkoholis sashualebit, es aranormaluria. savaraudod, mas ukve chamoyalibebuli aqvs alkoholuri damokidebuleba. am shemtxvevashi rekomendebulia fsiqiatris konsultacia.

alkoholi xsnis daglilobas.
sinamdvileshi is axdens tavis tvinis qerqis aqtivobis paralizebas da iwvevs shekavebas. tu daigalet, sachiroa dasveneba da saqmianobis shecvla.

alkoholi xsnis stress.
sinamdvileshi is iwvevs droebit narkozs, saidan gamosvlac tavad stresze mdzimea. am dros umjobesia saqmeshi chafloba, ojaxtan urtiertoba, autotreningi, relaqsacia, fizikuri datvirtva.

alkoholi aumjobesebs dzils.
sinamdvileshi is iwvevs narkotikul dzils da damokidebulebis formirebas. msmel adamians tanjavs udziloba, romelic mtavrdeba tetri cxelebit an sxva saxis alkoholuri fsiqozit. jobs, sheasrulot fizikuri samushao, sheinarchunot sulieri wonasworoba, misdiot cxovrebis jansag wess.

alkoholi zrdis potencias.
misi moqmedeba am mxriv gautvaliswinebelia. msmel mamakacebshi alkoholi iwvevs satesleebis funqciis degeneracias, mamakacuri sasqeso hormonis - testosteronis gamomushavebis daqveitebas da ereqciul disfunqcias.

alkoholi kaloriuli produqtia.
is produqti ki ara, narkotikuli shxamia. alkoholikebi xshirad igupebian gamofitvit.

alkoholi afartoebs sisxldzargvebs.
afartoebs, magram ara iq, sadac sachiroa. magalitad, afartoebs kuchis lorwovani garsis sisxldzargvebs da xels uwyobs gastritis, wylulis, kuchidan sisxldenis provocirebas.

alkoholi atbobs.
sinamdvileshi alkoholi afartoebs kanqvesha zedapirul sisxldzargvebs da adzlierebs organizmidan sitbos gacemas.

alkoholi shvelis depresiisas.
piriqit, amdzimebs depresias da zogjer tvitmkvlelobiskenac ki ubidzgebs adamians.

alkoholi gulistvis sasargebloa.
sinamdvileshi is kardiotoqsikuri shxamia, romelic miokardiopatias iwvevs. gulis ukmarisoba mravali msmeli adamianis sikvdilis mizezad qceula.

alkoholi aqveitebs momatebul arteriul wnevas.
martlac, sasmlis migebisas arteriuli wneva qveitdeba, magram trobidan gamosvlisas sawyis machvenebelze gacilebit metad iwevs.

alkoholi organizms toqsinebisgan asuftavebs.
is tavad aris toqsini. mavne nivtierebebi, mat shoris - alkoholi, organizmidan tirkmelebisa da gvidzlis sashualebit gamodis.

alkohols organizmidan gamoaqvs radiacia.
radiaciuli dazianebis lokalizaciis gatvaliswinebit, saamisod sxvadasxva samkurnalo sashualeba gamoiyeneba, tumca mat chamonatvalshi arayi namdvilad ar figurirebs.

cot-cota alkoholi sasargebloa.
piriqit, regularuli sma iwvevs mavne chvevis chamoyalibebas da motxovnilebashi gadaizrdeba.

alkoholi xels uwyobs biznesis warmartvas.
piriqit, tu gindat, daangriot sakutari biznesi, miiget alkoholi. sma adamians upasuxismgeblo arsebad aqcevs, warmatebul bizness ki schirdeba gamchriaxoba, chkua, pasuxismgebloba.

alkoholi amyarebs megobrobas.
alkoholze dafudznebuli megobroba manamde grdzeldeba, vidre gaqvt fuli. ufulod msmeli adamiani martoobistvis aris ganwiruli.

alkoholi aumjobesebs shemoqmedebit monacemebs.
piriqit, alkoholi trgunavs shemoqmedebit nichs. is anadgurebs tavis tvinis qerqis neironebs da tandatanobit chkuasustobas iwvevs.

alkoholi exmareba mamakacs, sheiqmnas dzlieri, chamoyalibebuli pirovnebis imiji.
piriqit, mtvrali mamakaci suleluri, ubadruki chans. jobs, qalbatonebs hkitxot, rogoria, mati azrit, namdvili mamakaci.

wyaro: mkurnali.ge
[Pasuxi][Cit]|
2. user (Off)
[ 28 Aug 2013, 3:50 ]
monami,neta axla shenc shemsavit mtvrali iyo :D
[Pasuxi][Cit]|
3. ExTReM (Off)
[ 02 Sep 2013, 1:13 ]
alkoholis gareshe ra fasi aqvs qartul sufras. :D xandaxan jobia mitebs davujerot. :D
[Pasuxi][Cit]|
4. Aristokratka (Off)
[ 02 Sep 2013, 1:59 ]
Alkoholi mamakacsac da qalsac ,carmoachens bolomdi unigbod! Ai egaa simartle.
Rogor mzuuls, mezizgebaaa, alkoholisagan gamotayvanebuli sifati.
[Pasuxi][Cit]|
5. L O R D (Off)
[ 02 Sep 2013, 2:06 ]
daasxi davdalie, votka wvenshi garie..
arayia xsnaa, da momavali.sxvaa... :D:D:D
[Pasuxi][Cit]|
6. T E M O (Off)
[ 02 Sep 2013, 7:34 ]
Ar miyvars alkoholis daleva didi raodenobit. Magram xandaxan sachirocaaa da idzulebulic xar ro dalio
[Pasuxi][Cit]|
7. heretique (Off)
[ 18 Sep 2013, 22:15 ]
akloholi iwvevs polineiropatias, es miti ar aris, ase rom nu dalevt, gansakutrebit fizikurad susti, gamxdari adamianebi :)
[Pasuxi][Cit]|
8. SKILLeta (Off)
[ 18 Sep 2013, 22:23 ]
Arada me var fizikurad susti da sasmels vthanthqav xolme,am wuthasac luds vsvav...
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას