ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Baia (Off)pm
[ 05 აგვ 2009, 1:10 ]
Yvela qveyanas aq taviseburi mkurnalobis wesi, magalitad ert erti qveyana chinetia tavisi wesi aqvt da sakmaod efeqturi, ras ityvit tibetur medicinaze? Ramdenad sasargeblo da usafrtxoa is? Ra icit tibeturi medicinis shesaxeb? Daceret yvelaperi
[პასუხი][ციტირება]|
2. Sandra (Off)pm
[ 06 აგვ 2009, 20:32 ]
me araferi vici da didi siamovnebit gavigebdi, magram etkoba arc sxvebma ician .he.
[პასუხი][ციტირება]|
3. imhotep (Off)pm
[ 06 აგვ 2009, 21:18 ]
tibeturi medicinashi albat dzvel, aratradiciul medicinas gulisxmob. didad ar gansxvavdeba chinuri medicinissagan. da gansakutrebit bevri metodi induri medicinidanaa. matma evropelebze bevrad adre icidnen daavadebebi, agwerili qondat simptomebi. diagnozsac svamdnen. iyeneben sxvadasxva balaxebisagan damzadebul wamlebs, varjishebs, sxvadasxva mineralebs, da a.sh. qirurgiac sakmaod kargad iyo ganvitarebuli. warmodgena ar qondad aseptika da antiseptikaze, magram chrilobis damushavebis da operaciebis dros gansakutrebit icavdnen sisiftaves. icodnen gadamdebi daavadebis simptomebi, romeli daavadebac momakvdinebeli iyo, im adamianebis gvamebs wvavdnen. anu icidnen rom amit daavadebis gamomwvevi nadgurdeboda.

dgesac gamoiyeneba tanamedrove medicinastan ertad aratradiciuli medicinis sxvadasxva metodi. magram ra vtqva exla me, verc vityvi rom kargia, tanamedrove medicina amis sashualebas ar madzlevs. verc vityvi rom ar varga tqo, radgan bevr daavadebas shvelis. swored aratradiciuli medicinidanaa: jensheni, chai, gogirdi, romlebic dgesac gamoiyeneba tanamedrovemedicinashi.

bolos vityvi, rom tanamedrove medicinis chamoyalibebashi didi wvlili miudzgvis aratradiciul medicinas. es iqneba tibeturi, chinuri, induri tu dzveli egvipturi da sxva. tanamedrove medicinashi is yvelaferi, rac aratradiciulshi icodnen magram bolomde ver xsnidnen, tanamedroveshi damtkicebulia mecnierulad da dalagebulia. ratqmaunda tanamedvove bevri rame arsebobs, umetesi. magram dzveli aratradiciuli medicinac ar unda daviviwyot.

aratradiciul medicinashi arsebobs e.w. "locvebi". romlebsac kitxuloben sxvadasxva sneulebis dros. albat magasac aqvs axsna. magram exla me magis ganmartebebs ver daviwyeb, tema religiisken wava. radganac me piradad paralelebs gavavleb igive mama gabrielis saflavidan mdinare samkurnalo sitxeze, mis locvebze da a.sh. es ukve saswaulebia da mati axsna me rom exla aq daviwyo ityvit es vinaao. saswaulebis xom mjera da exla magati axsna daviwyo .uhuhu.
[პასუხი][ციტირება]|
4. imhotep (Off)pm
[ 06 აგვ 2009, 21:22 ]
visac kompi gaqvt, shegidzliat aq waikitxot dzveli msoflio medicinis istoria. ai linki: http://www.medportal.ge/mas...istoria_int.htm#1
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: *tako-tako* (31), koba (30), x.z. (29), xrusha (33), ~NU©IKO~ (26)განცხადებები

img

TOP.GE