ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Yamaneko (Off)pm
[ 02 აპრ 2012, 17:48 ]
mitologia aris mitebis da legendebis ertoblioba. mitosuri azrovneba adamianis cnobierebis tavdapirveli formaa. tandatanobit khdeboda mati mocesrigeba da sistematizacia. am mkhriv sanimushoa dzvel berdznuli mitologia. romelic evropul mitologias daedo safudzvlad.
ghmertebs akhasiatebt adamianuri tvisebebi: chamen, svamen, hkavt meughle da shvilebi, arian zogjer shurianebic, mtrulebic, kharbebic. mat adamianebisagan mkholod ori tviseba ganaskhvavebt: ukvdaveba da zebunebrivi dzala.
mitosuri azrovneba aigivebs realurs da gamogonils. isini iseve reaulrad arseboben rogorc adamianebi. adamianebi da ghmertebi ertmanetis gverdit ckhovroben.
mitologiis mikhedvit samkaroshi sufevs mkacri cesrigi da kanonzomiereba. chndeba kitkhva- tu mravali ghmerti ganagebs samkaros mashin vin uzrunvelkofs cesrigs? mis mizezia erti uzenaesi dzala romelsac kvela matshoris ghmertebic ki emorchilebian - es aris bediscera. is cinascar gansazghvravs beds , khvedrs romelsac vercerti adamiani tu ghmerti ver gadaukhvevs, verc gaeqceva.
mitosuri azrovneba religiur- mkhatvruli fantaziis nakofia. kovel erovnebas tavisi mitologia aqvs, romelshic gadmocemulia mati suli da khasiati, kultura da tradiciebi.
mitosuri azrovneba sakmaod civilizebuli da kulturuli adamianis cnobierebisatvisac aris damakhasiatebeli. asetia berdznuli da romauli mitologiis dro.
mecnierul - teqnikuri revoluciis epoqashi man dzala dakarga magram is mainc inarchunebs mimzidvelobas rogorc adamianis fantaziis mshvenieri nakofi.
dzvel berdznebs, romlebic atascleulebis cinat ckhovrobdnen, gasaocari mitebi da tqmulebebi hqondat ghmertebis, urchkhulebisa da mamaci gmirebis shesakheb. berdznebs sjerodat, rom ghmertebi da qalghmertebi mat irgvliv ckhovrobdnen mindvrebsa da tkeebshi, zghvebshi, micisqveshetshi da olimpos mtaze maghali kldeebit garshemotkmul sasakhleebshi . ghmertebi da qalghmertebi khan daenakhvebodnen kholme adamianebs, khan ki uchinrebi ikvnen. isini ketilad eqceodnen imat, vinc moscondat, magram, amave dros, sastiki da daundoblebi kofilikvnen skhvata mimart, khalkhistvis atasgvari khatabala daetekhat tavze da scorad iq gamochenilikvnen, sadac mat kvelaze naklebad moelodnen.
berdznuli mitebis jadosnur samkaroshi ubralo mokvdavebi khshirad saocari tavgadasavlebis monacileebi khdebian, brikvebi da borotebi isjebian, gonierebi da mamacebi ki imarjveben da didebas imkian.
dzvelberdznuli mitologia aris nakrebi dzveli berdznebis mitebisa da istoriebis, romlebic mat ghmertebsa da gmirebs, aseve samkaros mockobas da mati sakutari kultisa da ritualuri praqtikis dasabamsa da mnishvnelobas ekheba. tanamedrove mkvlevarebi am mitebs ikeneben dzveli saberdznetisa da dzveli berdznuli civilizaciis religiuri da politikuri institutebis shesascavlad, aseve tvit am mitebis sheqmnis bunebis gamosakvlevad.
berdznuli mitologia carmodgenilia rogorc tkhrobit formis nimushebis didi raodenobit, aseve gamomsakhvelobit khelovnebashic, rogoricaa magalitad mkhatvroba keramikul larnakebze da mistiur berdznul mitebshi akhsnilia samkaros dasabami da skhvadaskhva ghmertebis, qalghmertebis, gmirebisa tu mitiuri qmnilebebis ckhovrebisa da tavgadasavlebis detalebi. es ambebi tavdapirvelad zepirsitkvierad vrceldeboda zepir-poeturi tradiciit, tumca amjamad berdznuli mitebi dziritadad berdznuli literaturidan aris cnobili. udzvelesi literaturuli ckaro, iliadasa da odiseas epikuri poemebi, dziritadad troas omis garshemo momkhdar movlenebs mogvitkhrobs. homerosis tanamedrove hesiodosis ori poema, "teogonia" da "shromebi da dgheebi" moicavs samkaros genezisis aghceras, ghvtiuri mmartvelebis ierarqias, adamianta ckhovrebis epoqebs, mskhverpltshecirvis praqtikis dasabams da mistiuri mitebi aseve shemonakhulia homerosis himnebshi, dzv. c. 5 saukunis periodis tragediebshi, elinisturi epoqis mceralta da mecnierta nashromebshi, romis imperiis periodis mcerlebis, rogoricaa plutarqe da pusaniasis cerilebshi.
berdznuli mitologiis temebze sheqmnilia sakhviti khelovnebis shesanishnavi nawarmoebebi.tanamedrove astronomiashi mzis sistemis kvela planetis, mravali udzravi varskvlavisa da mteli tanavarskvlavedebis sakhelebi aghebulia antikuri,umtavresad dzveli berdznuli mitologiidan.
chven tviton khshirad vkhmarobt dzveli berdznuli mitologiidan naseskheb sakhelebs, gamotqmebs, metaforebs.
berdznul mitologias udidesi gavlena hqonda dasavluri civilizaciis kulturaze, khelovnebasa da literaturaze da dghemde dasavluri memkvidreobisa da enis nacilad rcheba.
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 3 ]
2. Yamaneko (Off)pm
[ 02 აპრ 2012, 19:08 ]
Olimpos ghmertebis ciuri ojakhi

Zevsi - umaghlesi ghmerti. Cis, cvimisa da cheqa-qukhilis ghmerti.
Poseidoni - zevsis dzma. Zghvis ghmerti.
Hadesi - zevsis dzma. Micisqvesha samkaros ghmerti.
Hestia - zevsis da. Ojakhuri keris ghmerti.
Hera - zevsis da da coli. Cis ghmerti.
Aresi - zevsis da heras shvili. Omis ghmerti.
Athena - zevsis qalishvili. Sibrdznis ghmerti.
Apolloni -zevsis vaji da artemidas dzma. Mzisa da cinascarmetkvelebis ghmerti.
Aphrodite - zevsis qalishvili. Silamazisa da sikvarulis ghmerti.
Hermesi - zevsis vaji. Vachrobis ghmerti, mogzaurta mfarveli.
Artemida - zevsis qalishvili da apolonis da. Nadirobis, mtvarisa da sascaulebis ghmerti.
Hefesti - heras vaji. Qarisa da samchedlo saqmis ghmerti.
[პასუხი][ციტირება]|
__________
ბოლო რედაქტირება 04 აპრ 2012, 22:19; სულ 1 -ჯერ
3. MB (Off)pm
[ 03 აპრ 2012, 12:55 ]
ra kai iyo herakles seriali rom gadioda :D
[პასუხი][ციტირება]|
4. KLEOPATRA (Off)pm
[ 15 ივლ 2012, 12:20 ]
mikvars dzalian berdznuli mitologia, magram amerika risi amerikaa tu ar gaafucha rame, sul sxvanairad igeben filmebs, cvlian mat chkuaze
[პასუხი][ციტირება]|
5. Severus (Off)pm
[ 15 აგვ 2012, 23:43 ]
titanomaqiaze vrclad arsad weria aq.. vtqvat oTriis mta. titanebi am mtaze iyvnen gamagrebuli. movlenebi rom sxvagvarad warmartuliyo, vin icis, olympiada ki ara oTriiada chatarebuliyo wels :D
[პასუხი][ციტირება]|
6. Severus (Off)pm
[ 16 აგვ 2012, 0:07 ]
kampi _ tartarosis mcveli, daraji, rac gindat is daarqvit. Eqidnas hgavs agwerit. Zevsma mokla rogorc amboben, tumca sxva versiit _ dionisem ichalicha magaze. eg rom ar momkvdariyo.. hekatoxairebi (100 xeli, 50 tavi.. :D ) da ciklopebi darchebodnen tartarosshi da meechveba gmertebs kidev gaeqachat. Poseidonis samkapi da zevsis elva ciklopebis naxelaviao da magis gareshe aba rogor :D
[პასუხი][ციტირება]|
7. ***MeLaNo*** (Off)pm
[ 11 სექტ 2012, 14:54 ]
dzalian miyvars berdznuli mitologia da misi gmirebi zevsi,herakle,afrodite da bevri sxva :)
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE