ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:43 ]
romeli istoriul-mitologiuri wyaroebit dasturdeba, rom xvamlis kldeze iyo mijachvuli promete da ra davalebit gaagzavna iq stalinma alpinisti aliosha jafaridze
2009-09-01

sheqmna samyaro gmertma da kvlav tavis sauflos daubrunda. gzad mimavali kavkasionis qedze wabordzikda da mteli is mshveniereba, rac tavis naxelavidan gamoarchia da tan mihqonda, iqve daebna. ase gaifanta kavkasionis qeds migma bunebis saswauli... sheudzlebelia, saqartvelo ertxel mainc ixilo da am legendis ar irwmuno. ert-ert aset saocrebaa xvamlis mta – zemodan rom daxedav, konan doilis dakargul qveyanas mogagonebs, sruliad rom mowyvetila danarchen samyaros... „odes qveyanas gauchirdes xomlis mtam gadaarchinos“ – gvauwyebs „qartlis cxovreba“... ras nishnavs es da ra saidumlos faravs legendaruli xvamlis mta, amis sakvlevad amjamad iq lechxumis arqeologiuri eqspedicia mushaobs. eqspedicias granti rustavelis sazogadoebam gamouyo. tumca, kvlevebi imave jgufma, shedarebit mcire shemadgenlobit, 2007 wlidan daiwyo. axali eqspediciis samwliani programit mtis am masivis sheswavlaze kompetenturi jgufi mushaobs – mecnierebis, alpinistebisa da geologebis shemadgenlobit. jgufs aqtiurad exmareba da megzurobas uwevs adgilobrivi mosaxleobac. yovelive amis shesaxeb gvesaubreba lechxumis arqeologiuri eqspediciis xelmdzgvaneli guram gabidzashvili:

– xomlis, anu igive xvamlis kldovani masivi istoriul lechxumshi mdebareobs mdinare rionisa da cxeniswylis xeobebs shoris. zeda umaglesi wertili zgvis donidan 2 002 metria. masivis sigrdze 10,5 kilometria, sigane – 7 kilometri. kldis masivi 300 metritaa amoziduli da mnaxvelze grandiozul shtabechdilebas axdens. igi iuruli periodis kirqvebisgan aris agebuli. uxvi mgvimeebita da miwisqvesha wyalsatevebit mtlianad karstul masivs qmnis. vaxushti batonishvili lechxumis agwerisas wers: „rionis dasavletit mtis dziras aris xomlis klde friad magali, miego amas saxeli ese simaglit xomlis varskvlavis sworobit.“ xomls sulxan-sabac ganmartavs rogorc varskvlavtkrebuls.

– citatashi „qartlis cxovrebidan“ natqvamia: „odes qveyanas gauchirdes xomlis mtam gadaarchinos“. agmoachina tqvenma eqspediciam es sashualeba? mit umetes, rom qveyanas axla martlac rom, schirdeba shvela.

– jamtaagmwereli „qartlis cxovrebashi“ wers mecamete saukunis saqartvelos shesaxeb, roca jalal ed-dinis shemosevit dzaladakarguli qveyana axal dampyroblebs – mongolebs sheejaxa da damarcxda... „mashin argara iyo gone. daamtkices, rata gayon samefo da sachurchle orad... tfilisi orad, qutatisi orad da tavadni da eristavni urtiertsheaswores nikofsiidan darubandamde. da ganyves samefo da sachurchleni garna xvamlisa qvabsa, romel edva. mcire gamoiges da gaiyves da ufrosi qvabsave dauteves. xolo igi jachvsa xeldebuli salmasuri da tvali igi pativcemuli gvrdemli da margaliti igi didi, romlisa swori aravis sada uxilavs, ese samive rusudanis dzesa davits miuxvda.“ am citatis mixedvit tu vimsjelebt, xvamlis kldeshi mefeta gandztsacavi yofila.

– da, rogorc amboben, swored am gandzis sadzieblad eqspedicia, stalinis davalebit, jer kidev omis periodshi moewyo.

– es eqspedicia 1945 wels, aliosha jafaridzis xelmdzgvanelobit, tertmetkacianma jgufma ganaxorciela. qvabulshi mat ramdenime dge dahyves, veraferi naxes da daaskvnes, rom gandzi didi xnis gatanili iyo. sainteresoa, rom am eqspediciamde, jer kidev 1939 wels, imave miznit, aliosha jafaridze iq 2 mushastan ertad avida da amboben, is stalinis piradi davalebit moqmedebdao. tumca, oficialurad amis damadasturebeli raime cnoba ar arsebobs.
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 3 ]
2. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:43 ]
– cnobilia, aseve meore eqspedicia, rezo shalibashvilis xelmdzgvanelobit...

– jgufi „xomli“ rezo shalibashvilis xelmdzgvanelobit, 1984 wels avida gamoqvabulshi. eqspediciis mizani iyo dzeglis datvaliereba da misi firze agbechdva, rac sheasrules kidec da tan wamoiges wina jgufis mier danatovari werili.

– mesamed tqven sheagwiet am qvabulshi... amoxsenit xvamlis kldis saidumlo?

– pirveli lashqroba swored am qvabulze movawyvet. kldeshi gamokvetili cixe-qvabuli kldis dziridan 50 metris simagleze mdebareobs da masshi qvemodan asvla sheudzlebelia alpinisturi agchurvilobitac ki. amitom alpinistebis jgufi, shemovliti gzit, zemodan moeqca mwvervals da iqidan tokit daeshva. mati daxmarebit movaxerxet eqspediciis danarchenma wevrebma mtis dziridan qvabulshi shegweva.

– da ra dagxvdat iq?

– qveda baqani kldeshia gamokvetili, sadac 7 otaxia da kedlebze, witeli sagebavit gamoxatuli figurebis mixedvit tu vimsjelebt, qvabuli arqaul periods unda ekutvnodes. am mosazrebis realobas ufro amdzafrebs otaxebis tavze suftad natali masiuri qvis karnizi. zeda baqanit ukve shua saukuneebis cixe-qvabulshi shevdivart. es aris merve otaxi, romelic, rogorc chans, gviandel periodshi ragac danishnulebit miamates kompleqss. savaraudod, swored es otaxi unda yofiliyo mefeta xsenebuli gandztsacavi. igi sanaxevrod savsea cheridan chamoyrili qvebit da misi gawmenda uamrav drosa da mushaxels moitxovda, risi sashualebac chven ar gagvachnda.

– anu, iq gandzi ar iyo da arc yofila?

– chveni varaudit, am cixe-qvabulshi gandzi ar unda yofiliyo, radgan, martalia, miuvali adgilia, magram, miuxedavad imisa, rom fasadi amoshenebuli hqonda, vizualurad kldeze is mainc sheimchneva. amitom, ar mgonia, saxelmwifo xazinis agmochenis, tundac raime albatoba mainc daeshvat chvens mefeebs. tumca, es ar gamoricxavs imas, rom gandztsacavi sxvagan iyos. xvamlis klde xom mtlianad daxramulia. marto garedan 19 gamoqvabuli fiqsirdeba, xolo shignit ra xdeba, kacma ar icis. chven imxela kultura gvaqvs miwisqvesha qalaqebis shenebisa, marto vardzia rad girs?! isic xom cnobilia, rom vardziis axlandeli saxe ukana nawilia. miwisdzvram chamoangria amoshenebuli fasadi, romelic ise faravda qalaqs, amvlel-chamvleli verafers amchnevda. da, ra gasakviria, rom xvamlis mtis bunebrivi qalaq-qvabuli gamoeyenebinat gandztsacavad da amistvis yvelaze dafaruli da miuvali adgili sheerchiat. jamtaagmwerlis zemoxsenebuli chanaweri ki dashifruli kodi unda iyos, romlis msgavsi epizodi „vefxistyaosanshic“ aqvs rustavels agwerili. „qartlis cxovrebis“ citatebidan ras unda nishnavdes: „jachvi salmasuri“ da „gvrdemli“? rustavels uweria: rodesac tarieli da avtandili sheiyarnen da qajetis cixis asagebad emzadebodnen, tarieli ambobs: „me odes qvabni wavuxven, davxoce devta dasebi, mas aqet mati aqa dzes sachurchle dzvir-nafasebi“. martlac shevidnen iq da daxvdat 40 otaxi: „poves sachurchle usaxo, kvla unaxavi tvalisa, chndis margaliti, odeni burtisa saburtalisa“. „qartlis cxovrebashi“ ki naxsenebia: „margaliti igi didi, romlis swori aravis sada uxilavs“. naxes aseve „zardaxana“, sadac uamravi sabrdzolo iaragi iyo da iqve idga kidobani dabechdili. zed ewera: „aqa dzes abjari sakvirvelio, jachv-muzaradi, almasi, xmali basrisa, mchrelio.“ chemi azrit, es aris axsana jachvisa „salmasarisa“ – almasisebr mchreli xmali, anu mtkice rkina. amit aixsneba „pativcemuli gvrdemlis“ mnishvnelobac, rac igive rkinis gamosakveri iaragi anu grdemlia. mas simboluri datvirtva aqvs da ukavshirdeba codnas, romelic rkinis damushavebis saidumloze unda mianishnebdes. shemdeg warwera kidobanze ase grdzeldeba: „tu qajni devta sheebnen, dge iyos igi dznelio! umisjamisod vinc gaxsnas, aris mefeta mkvlelio.“ shemdeg, es abjrebi chaicves „vefxistyaosnis“ gmirebma da xmalic gamoscades. man martlac gachra mati kutvnili iaragi. tarielma da avtandilma wamoiges es agchurviloba „oqroc rame waitanes, margaliti garibebi“ da rac mtavaria, „gamovides, gamobechdes ormocive sachurchlebi“. es xsnis jamtaagmwerlis cnobas, rom dznelbedobis jams gamoitanes qvabulidan mciredi gandzi da is davit narins shexvda, xolo umetesi iqve „dauteves“. anu, es epizodi mtlianad, ertgvari kodia gansjistvis...
[პასუხი][ციტირება]|
3. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:44 ]
– ese igi, gandztan ertad, rkinis warmoebis, anu metalurgiis saidumloc ukavshirdeba xvamls?

– rkinis iaragi, anu foladis xmlis gamochedva im epoqashi atomuri bombis afetqebas hgavs. tu gadavxedavt mitologias, troas omi martla elenes gamo xom ar momxdara?! rkinis warmoebis saidumlo codnas flobdnen troelebi da amitomac iyvnen mudmivi tavdasxmis obieqti. mit umetes, rom im epoqashi rkinas gacilebit meti girebuleba hqonda, vidre dges aqvs navtobs msoflioshi. xvamlis dzirshi ki, aris erti adgili „gona“ da rachashic aris igive toponimi. gona anu goni sulxan-sabas ganmartebuli aqvs – „kerpi agmartebuli“ da cnobilia, rom is iyo umtavresi kerpi warmartul saqartveloshi. etimologiurad ki es sityva gonebas anu codnas unda ukavshirdebodes. rachis gonis mtaze iyo magaroebi. dzvelad iq bilikebit adiodnen da madnis dzargvs mihyvebodnen, amtvrevdnen, gamohqondat da iqve amushavebdnen, yalibebshi asxamdnen. iyo erti dzalian saintereso mecnieri, temur mujiri. man aseti eqsperimentic ki chaatara: ramdenime adgilobrivi, rachveli, janiani axalgazrda sheaiaraga uroebit da udzvelesi metodit gonis magarodan rkinis madnis mopoveba ganizraxa. ori kvira imushaves da mxolod 2 santimetris chamomtvreva shedzles. aqedan chans, rom dzvelad qartvelebs iseti iaragi hqondat, romlitac rkinas chridnen, anu foladis damzadebis saidumlos flobdnen. gamodis, rom goni codnaa, romelic rkinis mopovebasa da mis damushavebas moicavs. am faqtma gadagvawyvetina xvamlis gonis midamoebi gagvetxara. chavataret zedapiruli gatxrebi da mopovebulma brinjaosa da rkinis nivtebma kidev ufro gaamdzafra chveni varaudi. widebi da madnis zodebi, faqtobrivad, miwis zedapirzea mimofantuli da titqmis yovel fexis nabijze gvxvdeba. am adgilebshi dafiqsirda ganvitarebuli metalurgiis kera. es yvelaferi moicavs kolxuri kulturis periods da gacilebit metis mocema sheudzlia, vidre es dges chventvis aris cnobili.

– adgilobriv mosaxleobashi gavrcelebulia xmebi, rom drodadro, cixeqvabulis qvesh, shuadgis garkveul monakvetshi, chndeba ber-monazvnis landebi da isaxeba jvari.

– xmebi mistikuri chvenebebis shesaxeb uamravia. chveni eqspediciis drosac gamit sruliad mowmendil caze uchveulo natebata kaskadi sakutari tvalit vixilet. meore dges sofel derchshi, romelsac ushualod dahyurebs xvamli, gvitxres ras afetqebdit, mteli game nateba rom iyo kldis wverzeo. magram, axla moarul xmebsa da xilvebze, ar minda visaubro. mxolod im faqtebze gavamaxvileb yuradgebas, rac istoriul wyaroebshia dafiqsirebuli da sakraluri minishnebebit xsnis mat.

– ra wyaroebze saubrobt?

– magalitad, mitologiidan cnobilia, rom herakle, ios davalebit, unda auyves fasis (fazisi, dgevandeli rioni) mdinares, marcxena mxares, miadges gamoqvabuls, saidanac wyali gadmoedineba, gadaagdos es wyali, shevides shig da promete gaatavisuflos. chven gavikitxet da iqaurebma dagvidastures, rom msgavsi wylis gamosavali arsebobs. mivedit, gazafxuli iyo, maisis bolo da qvabulidan wylis nakadi ise moquxda, rions titqmis ketavda. rogorc chvenma megzurebma gvitxres, wlis sxvadasxva periodshi wylis nakadi xan cxeniswylis xeobisken midis, xan – rionisken. amastan dakavshirebit legendac ki arsebobs: turme, iq gveleshapia gawolili da saitac gadabrundeba, wyalsac im mimartulebit ucvlis gezso. shemodgomit sheidzleba gamoqvabulshi shesvla. chvenc shevedit, magram 50 metris gavlis shemdeg sifons (miwisqvesha wyalsatevi) gadavawydit da shevcherdit. iq shemdgomi kvlevis gagrdzelebas mxolod speleologebi shedzleben specialuri agchurvilobit.
[პასუხი][ციტირება]|
4. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:45 ]
– gamodis, rom promete xvamlis mtaze iyo mijachvuli?

– ufro metsac getyvit, dzalian sainteresoa, rom am gamoqvabuls, „verdzistava“ hqvia, rac dakavshirebuli unda iyos argonavtebtan da oqros sawmistan. apolon rodoseli „argonavtikashi“ wers – „kutaiis xmeletze da kirkes velze amarantis shoreuli mtebidan... fazisi moagorebs tavis farte nakads... xelmarcxniv axla iyo magali kavkasioni, aias qalaqi qutaisi.“ swored aq moesmat argonavtebs prometes gminva. dges kavkasia zogadi saxelia mtata masivisa, dzvel droshi ki kavkasia, rogorc chans, romeligac konkretul mtas an kldes erqva, sadac gamoqvabulshi promete iyo mijachvuli. meore saukuneshi dasavlet saqartveloshi imogzaura filosofosma arianem da isic wers, rom kavkasiashi erti mtaa, romelzec tqmulebisamebr, hefestos brdzanebit, prometea mijachvuli. yvelaze adre ki straboni agwerda prometesa da kolx iberta gmirs (nagulisxmevia amirani), romelic erti da igive unda iyoso. yvelaze ucnauria is, rom xvamlis klde prometes mijachvis adgilad moxseniebuli aqvs mweral fantast jiul verns satavgadasavlo romanshi „sheupovari kerabani“ da ase agwers im adgils: „swored aq, am mtebshi, horizontze rom agmartula xomlis klde, romelic tanamedrove qalaq qutaiss gadahyurebs.“ warmoudgenelia, saidan unda scodnoda jiul verns ase zustad xvamlis mdebareobis shesaxeb, roca, rogorc cnobilia, tviton parizs arasdos gascilebia. ase rom, mravali wyaros tanaxmad, promete swored xvamlis mtaze yofila mijachvuli, xolo mis mier motacebuli zeciuri cecxli garkveul codnastan asocirdeba, romelmac kacobrioba sul sxva safexurze aiyvana. da, es codna, rogorc chans, ukavshirdeba rkinas anu metalurgias. aseve simboluri datvirtva aqvs oqros sawmissac. berdznebi aq martla tyavis wasagebad xom ar movidnen?! chveni azrit, esec rkinis warmoebis saidumlostan unda iyos kavshirshi.

– gamodis, yvelaferi simboluri da idumalia, rac ki xvamlis mtas ukavshirdeba. albat, asetive datvirtva aqvs mis vizualur mxaresa da saxels. mit umetes, roca vicit, rom xvamli anu xomli varskvlavtkrebuls nishnavs...

– rogorc cnobilia, oqros sawmisi, romlis wasagebadac berdznebi kolxets ewvivnen, aresis chalashi inaxeboda da uzarmazari gveleshapi darajobda. erti shexedvitac ki xvamlis masivi gawolili gveleshapis asociacias iwvevs. rac sheexeba mis saxels, romelic varskvlavtkrebuls nishnavs, isedac cxadia, rom kosmiuri datvirtva aqvs. dzvel droshi astronomiul codnas flobdnen qurumebi da isini ambobdnen, yvelaferi, rac xdeba dedamiwaze aisaxeba caze da piriqit. ian gevelis atlasshi hidras tanavarskvlaveds tu movdzebnit ucnaur paralels gavavlebt xomltan. gawolil veshaps tasi zurgze adgas, kudtan ki yorani zis. hidras qvemot „argos“ tanavarskvlavedia. sheidzleba warmovidginot, rom es tasi igive graalia – oqros sawmisi, is udzvelesi da sakraluri codna, romlis dauflebasac ase cdilobdnen berdznebi. yorani ki swored is mtacebelia, romelic kavkasiis, anu xvamlis kldeze mijachvul herakles ukortnis gul-gvidzls. davubrundet axla xvamlis qvabulis kedelze gamosaxul figurebs...

– tqven gashifret ra informacias sheidzleba, gvawvdides es piqtogramuli nishnebi?

– ashkaraa, rom es yvelaferi kosmiur sferos exeba. figurebi zodiaqos nishnebs gamosaxaven da esenia: „merwyuli“, „txis rqa“, cxenze mjdomi merkuri da venera, igive isida da osirisi, „mshvildosani“, patara cxeni da shubosani meomari igive marsi, mzis simbolo da otxkutxedshi chaxazuli gasagebi, romelic ankis gasagebs – osirisisa da isidas yvelaze wmida simbolos hgavs. specialuri astronomiuli programit agvadginet varskvlaviani cis surati dzveli weltagricxvit 5604 wlistvis. saocaria, magram am weliwads merkuris, veneras, marsisa da mshvildosnis ganlageba zustad emtxveva xvamlis qvabulshi daxatul piqtogramata sqemas. rogorc ar unda vecadot, es kombinacia arc ert sxva wels ar meordeba. agnishnuli weli ki emtxveva dedamiwaze momxdar ukanaskneli wargvnis tarigs – 5604 wels dzveli weltagricxvit. tanamedrove gadatvlit swored 5604 welia shumerebis da aseve qartvelebis weltagricxvis sawyisi dasabamidan aqamomde, anu qristes dabadebamde. es faqti gvafiqrebinebs, rom am kedelze wargvnis shemdgomi axali weltagricxvis astronomiuli suratia dafiqsirebuli. tumca, eqspediciis mushaobis procesi dzalian kargad aris asaxuli filmshi, romelic chvenma jgufma moamzada.
[პასუხი][ციტირება]|
5. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:46 ]
– me vnaxe es filmi, martlac dzalian shtambechdavia da maxsendeba erti epizodi, sadac germaneli mecnieri ambobs, es aris ganumeorebeli panorama da gamit xvamlis tavze, romelsac varskvlavtkrebulis saxeli hqvia, zodiaqoebi ertmanetis miyolebit gadadiano...

– xvamlis mtaze iyo mijachvuli promete. prometes dzmaa atlanti, romelic aseve dasaja zevsma da cis tagi daacherina xelshi. atlantis shvilebi ki arian pleadebi, rac varskvlavtkrebuls nishnavs da xomlic varskvlavtkrebulia. ase rom, yvela gza romisken ki ara, am shemtxvevashi, xvamlisken midis: aq iyo mefeta gandztsacavi, promete aq miajachves kldeze. aqamde moagwia heraklem, hefestom. aqetken iswrafodnen argonavtebi. aq modioda da prometes sisxlis wvetebisgan amzadebda wamlebs grdzneuli medea. tviton xvamli zodiaqos nishania da kosmiur samyarostan aris kavshirshi. mtlianobashi ki, bunebis namdvili saswaulia. da, tuki uxsovari droidan ase izidavda xvamli yvelas, nutu imis girsi ar aris chvenc mivxedot da movuarot, sheviswavlot da gamovikvliot?!

– amjamad ra stadiashia tqveni eqspediciis sadziebo samushaoebi da kidev ra siaxleebs unda velodot?

– rogorc icit, samwliani samushao programa gvaqvs. gegma asetia: unda shevidet yvela gamoqvabulshi, romelshic ki shegweva sheidzleba da gamovikvliot; ganvaaxlebt arqeologiur gatxrebs xvamlis gonis teritoriaze. aq uzarmazari dasaxleba unda iyos, radgan ukve agmochenilia, nasaxlaric, samarovanic da salocavic. es xom saocari adgilia, namdvili oazisi tyeshi, otxiv mxriv daculi piradad me, vvaraudob, rom tvit xvamlis kldeshi aris miwisqvesha qalaqi, romelic dgemde aravis uxilavs da saxe srulad aqvs shenarchunebuli... . aq yovel fexis nabijze mochuxchuxebs ankara wyaro, tye zogan gauval junglebs mogagonebs da uceb shens tvalwin agmartul kldes ucnauri gamosaxuleba aqvs. aq uxvad mimobneuli patara qvebic ki araa ubralo. mat shoris mravlad shexvdebit isetebs, zed nijarebisa da tevzis farflebis anabechdi rom atyvia da miliard wels itvlis im droidan, roca aqauroba zgvis fskeri iyo...

– albat, axal filmsac gadaigebt?

– ukve dawyebulia mushaoba masze, sadac chans, rom magalganvitarebuli civilizaciis kvals egviptemde mivyavart da es yvelaferi ukavshirdeba xvamls. tumca, amaze shemdeg, roca mushaobas davasrulebt da gpirdebit, rom eqskluziurad tqvens jurnals gavandob saidumlo detalebs... manamde ki imit davkmayofildet, rasac mitebi gviamboben: prometes ertguli dzagli lokvit cdilobs jachvis ganlevas, magram yovelwliurad, vnebis xutshabats gmertis mier michenili mchedlebi anaxleben jachvs. dzveli gadmocemebit, shvid weliwadshi ertxel gamoqvabuli ixsneba da amiranis danaxva sheidzleba... realurad ki – xvamlisken mimavali gza cixeebitaa mofenili, mati dzveli fenebi, qveda shreebi dzalian arqaulia. zogierti cixis struqtura miutitebs, rom igi feodalur xanaze gacilebit adreul saukuneebshia nagebi. aqedan gamomdinare, dzalian dzneli satqmelia, ras icavdnen es udzvelesi cixeebi – ra iyo mnishvnelovani, ra saidumlo inaxeba xvamlis mtashi?!

nana kvatashidze
[პასუხი][ციტირება]|
6. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:51 ]
nino frangishvili
(09.08.2010)

ra saidumlos inaxavs xomlis kldovani masivi? inaxeba tu ara mis mtvershi mefeta saukunovani gandzi da ra saxis sheidzleba is iyos? ukavshirdeba tu ara es teritoria dzveli kulturis qveynebs? miajachva tu ara zevsma promete xomlis mtas da saidan icoda jiul vernma am mtis saxeli, roca mas "sheupovar kerabinshi" axsenebda? aris tua ara jer kidev sheuswavlel kldovan masivshi uzarmazari mgvime, romlis arsebobasac mecnierebi teoriulad varaudoben? mraval kitxvas badebs saidumloebit moculi kavkasiis es nawili, romelze pasuxis versiebs mecnierebi filmshi avitareben.
xomlis kldeshi gamokvetili cixe-qvabuli kldis dziridan 50 metris simagleze mdebareobs. eqspeditorebma alpinistebis daxmarebit shedzles shignit shegweva. ert-ert kedelze witeli sagebavit shesrulebuli simboluri naxatia gamosaxuli. specialistebis mtkicebit, aset figurebs analogebi dzvel samyaroshi moedzebneba. rogorc filmshia natqvami, arqaulobis shegrdznebas kidev ufro amdzafrebs otaxebis tavze suftad natali masiuri karnizi.
shua saukuneebis cixe-qvabuli, sadac, savaraudod, mefeta sagandzuri unda yofiliyo, naxevrad gavsebulia cheridan chamoyrili qvit. misi gawmenda ki did resursebs itxovs, risi sashualebac eqspeditorebs asvlis momentshi ar hqondat. specialistebma adgilze 1984 wels datovebuli werili ipoves. rogorc tavad guram gabidzashvili filmshi agnishnavs, 1984 wels rezo shalibashvilis xelmdzgvanelobit xomlshi asuli eqspediciis mizani dzeglis datvaliereba da misi firze agbechdva iyo. tumca, jer kidev 1945 wels, xomlshi aliosha jafaridzis xelmdzgvanelobit 11-kaciani eqspedicia avida, ramdenime dgis shemdeg mat veraferi ipoves da daaskvnes, rom gandzi didi xnis gatanili iyo.
rogorc filmshia agnishnuli, saintereso faqti isaa, rom aliosha jafaridze imave adgilze 1939 welsac iyo asuli imave miznit or mushastan ertad. rogorc amboben, is stalinis davalebit moqmedebda. filmshi kavkasiastan dakavshirebuli sxva istoriuli ambebicaa naxsenebi.
"1944 wlis germaniis armiis xelmdzgvanelobam strategiulad yovlad gaumartlebeli manevri ganaxorciela da kavkasiis mtebshi desanti gadmosxa. elitarulma samto danayofma "edelvaisma" kavkasiis mtavari qedis umagles mwvervalze ialbuzze mesame raixis drosha aafriala.
"edelvaisi" maruxis ugeltexilze qartulma samto diviziam gaanadgura. dgesac dazustebit aravin icis, ras emsaxureboda germanelebis es operacia. aris mosazreba, rom isini kavkasiis mtebshi warsulis saidumlo relikviebs edzebdnen", - natqvamia filmshi.
tumca am gandzs jer veravin miagno. am legedndaruli mxaris shesaxeb gadmocemebi jer kidev antikur mitosshi arsebobda, rac kavkasias gansakutrebul mnishvnelobas anichebs. amis shesaxeb filmshi logikuri jachvi ibmeba, rac nebismieri mayureblistvis sainteresoa. xvamlis eqspediciis zedapiruli gatxrebis agmochenebi ki namdvilad shtambechdavia. mopovebuli brinjaosa da rkinis nivtebma kidev ufro gaamdzafra mecnierebis varaudi am teritoriaze magalganvitarebuli civilizaciis arsebobis shesaxeb. mecnierebi filmshi ian gevelis atlasze da hidras tanavarskvlavedis xomltan paralelebis arsebobaze saubroben, rasac oqros sawmisis mcvel gveleshaps adareben.
filmi natlad, logikuri jachvis tanmimdevrobit ganmartavs legendebtan dakavshirebul saqartvelos istorias. napovni nivtebi ki garkveulwilad amyareben mat varaudebs magalganvitarebuli civilizaciis arsebobis shesaxeb. am teritoriis saidumlos gamomzeurebas mecnieri guram gabidzashvili auxloes momavalshi gegmavda. samwuxarod, mas ar dascalda. tumca mecnierebi agnishnaven, rom istoriuli lechxumis saidumlos kvlevebs isini kvlav miubrundebian.

statiebi agebulia saitebidan http://church.ge/ da http://www.resonancedaily.com/
[პასუხი][ციტირება]|
7. sghdfrhjdsafghatew (Off)pm
[ 13 თებ 2012, 22:57 ]
ori ateuli weliwadia yovel dge am mtas vuyureb da chemda samwuxarod imis garda rom xvamli qvia araferi vicodi. sharshan vgegmavdit megobrebi asvlas, magram vegar movaxerxet, wels gamogviva imedia.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE