გზავნილი
1. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 11 Sep 2019, 22:52 ]
gamarjoba megobrebo. ! dagibrunet forumi. is rac bolo 5 weli ar gvqonda :) esaris chveni internetshi gatarebuli drois rveuli :) sadac vwerdit yvealferze. tu kvlav xazze xar shemogviertdi. daatvaliere iqneb gagaxsendes rogori iyavi 5 wlis win. madloba profesors gverdit dgomistvis, mnishvnelovani arqivi shemogvinaxa da madloba me. :)
[Pasuxi][Cit]|
2. professor (Off)
[ 11 Sep 2019, 23:03 ]
madloba beqas, madloba eqos, ertad movdzebnet dzveli versia, madloba me, madloba dedas. :D gilocavt dabrunebas.
[Pasuxi][Cit]|
3. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 11 Sep 2019, 23:05 ]
exla gavushveb promos reklamashi orums da vnaxot tu gaexardeba vinmes :)
[Pasuxi][Cit]|
4. echo (Off)
[ 11 Sep 2019, 23:11 ]
imedia parolebi axsovt. .echo.
[Pasuxi][Cit]|
5. professor (Off)
[ 11 Sep 2019, 23:14 ]
midi beqa gbaleshikob. .cekva.
[Pasuxi][Cit]|
6. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 11 Sep 2019, 23:15 ]
aradgenen turame :D sainteresoa vin shemova pirveli
[Pasuxi][Cit]|
7. Lasha (Off)
[ 12 Sep 2019, 1:32 ]
chem dzvel postebs gadavxede. shevcvlilvar.

ver vityvi rom am forumze vafanateb (axla) tumca aqedan bevri rame viswavle.

ramodenime megobaric shevidzine, tumca mere davkarge.

mokled kargia,magram aramgonia amoiqachos. warmatebebs gisurvebt
[Pasuxi][Cit]|
8. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 12 Sep 2019, 1:33 ]
Lasha, mec ese vfiqrob ver gaiqacheba magram yvelas gaexardeba misi postebis naxva tu vinme shemova
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას