გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:18 ]
saxli romelsac sakmaod bneli da ucnauri warsuli aqvs.mas aseve “eshmakis saxlsac'' uwodeben. igi aashena aleqsandre shimkevichma 1888 wels, somexi vachris dakvetit, romelic gadmocemebit satanis kultis mimdevari iyo.swored am vachris qalishvilma chamoixrcho am saxlis sxvenze tavi(savaraudod msxverplshewirva iyo).saxls sakmaod ucnauri da mistiuri shexeduleba aqvs.

fasadebze rqiani da wawvetebulyuriani arsebebi arian gamosaxulni.saxlis shingnit aris didi buxari, aseve saidumlo gvirabi, romelic aertianebs msgavs 9 shenobas, romelta ganlagebasac tu davakvirdebit rukaze, egretwodebul pentagramas mivigebt.image


yvela am shenobis misamartshi figurirebs cifri 6, aseve damaxasitebelia arqiteqturuli msgavseba.yvela es saxli tu shenoba, romelic pentogramis boloebis nawilia, agebulia zemot naxsenebi somexi vachris mier.

da bolos rac yvelaze mtavaria am shenobebs aertianebs miwisqvesha gvirabi, romlis centrshic ritualebs atarebdnen.
es rukaze


saxli, romelic ingoroyvas (yofili derjinskis q.) # 6-shi mdebareobs, vizualuradac sakmaod shemzaravia. gansakutrebit – mzis chasvlis shemdeg. gare fasadze idayvebze dayrdnobili rqiani da wawvetebulyurebiani figuraa gamoqandakebuli, romelic sakmaod mrisxane gamometyvelebit gadmohyurebs gzas.

savsebit shesadzlebelia, es eshmakis gamosaxulebac iyos. saxlze kidev ramdenime patara ucnauri arsebis tavia gamosaxuli. zemot ki sxvenia, sadac mravali wlis win somex gogonas tavi chamouxrchvia. saxlis shesaxeb aseti legenda arsebobs:

XIX saukuneshi somexma vacharma aashena es saxli. is satanizmis mimdevari iyo. gogo, romelmac sxvenze tavi chamoixrcho, erti versiit, misi coli iyo, meoreti ki – qalishvili. saxls aqvs sardafi da saidumlo gvirabi, romelsac saritualo darbazshi mivyavart.

zogi imasac ambobs, rom saxlis shignit didi eshmakis figuraa, romlis fexebi sardafshi mtavrdeba, tavi ki – sxvenze. saxlshi aris buxaris msgavsi ragac, romelzec bavshvis figuraa gamosaxuli. gavrcelebuli versiit, swored es unda iyos saidumlo gvirabshi chasasvleli kari.

imasac ki amboben, rom tbilisshi 10 saxlia, romelshic msgavsi buxari da gvirabia. saxlebi ki pentagramas qmnis, romlis sheertebis adgilic didi saritualo darbazia – ra tqma unda – miwis qvesh. shemzaravia, ara? amavdroulad, dzalian sainteresoc.

maxsovs, pirvel kursze vswavlobdi, rodesac pirvelad gavige am saxlis arsebobis shesaxeb. chemi jgufeli saxltan axlos cxovrobda da yoveldge uwevda am quchit siaruli. swored misgan shevityve, rom aseti saxli arsebobda. turme, mteli misi bavshvobis periodshi saxlis shavi fardebi shishis zars scemda da rodesac skolashi midioda da ukan brundeboda, ert-erti fanjridan moxuci qali iyureboda.

studentobis drosac ki axsena, is qali isev iyureba xolme da isev ise gamoiyureba, rogorc mashino. ertxel wavedit kidevac sanaxavad. sagamo iyo da saxli zustad iseti shemzaravi iyo, rogoric mistikur filmebshia xolme nachvenebi.

imasac movkari yuri, rom am saxlshi veravin gaixarao. imasac ambobdnen, avto varsimashvilis seriali “saxli dzvel ubanshi” – swored aq momxdari ambebis ekranizaciaao. magram legendebi da chorebi iqit iyos, mtavari sinamdvilea. mec gadavwyvite, rom dzal-gone ar dameshura realuri istoriis gamosarkvevad.

pirvelad baton avtandils davukavshirdi. man echvi gamiqarwyla da mitxra, rom rodesac scenars werda, am saxlis shesaxeb araferi icoda. shemdeg sajaro bibliotekas vestumre.

wignebi gamoviwere da sanam gadavshlidi, tanshi jruantelma damiara. mteli arsebit shevigrdzeni is, rasac albat sherlok holmsis gmiri grdznobda, roca morig saidumlos xdida fardas. morig legendas an davamsxvrevdi, an piriqit – gavamyarebdi!

wignidan shevityve, rom shenoba im droistvis sakmaod cnobilma arqiteqtorma – aleqsandre shimkevichma 1888 wels aashena. mas ekutvnis tbilisis yvelaze lamazi shenobebi: – islamuri saxli (1885 w.), kavkasiis abreshumis saxli (1892 w.), saqartvelos uzenaesi sasamartlo (1894 w.), shota rustavelis saxelobis saxelmwifo akademiuri teatri (arqiteqtor k. tatishchevtan ertad; 1901 w.), konservatoria (1904 w.), andrioletis saxli (1901 w.), funikulioris shenoba (arqiteqtor blushemtan ertad; 1905 w.), batumis gimnazia (1897 w.).

shimkevichi masshtabur proeqtebze mushaobda da ara sakutar saxlebze. saintereso is aris, visi shekvetit aashena es kerdzo patara saxli. sheidzleba, martla iyo zemot xsenebuli somexi vachris dakveta. shimkevichis sxva shenobebis suratebic movidzie, magram msgavsi rqiani figura versad vnaxe.

bibliotekidan gezi pirdapir ingoroyvas 6-isken avige. saxli restavracias sachiroebs. mas 2 sadarbazo aqvs – erti ezos mxridan, meore – quchis. ezos mxridan patara sadarbazoa, sadac 3 ojaxi cxovrobs. quchis mxridan ki – gacilebit didi.

buxari tu sahaero mili, romelic saidumlo gvirabshi chasasvleli unda yofiliyo, arc meti da arc naklebi, chveulebrivi kedlis “fechi” agmochnda, saidanac dzvelad mtel saxls atbobdnen.

sxvenshi asasvleli ki martla ucnaurad gamoiyureba. is sakmaod maglaa da kibe moxsnili aqvs, savaraudod imistvis, rom yovel gamvlel-gamomvlels ar sheedzlos asvla. kibis gareshe sheudzlebelia iq moxvedra, an sakutari kibit unda moxvide, an unda afrinde. im saxlis mcxovreblebi ki ise arian shewuxebulni daupatijebeli stumrebit, rom gamoricxulia, kibe gatxovon.

rodesac suratebs vigebdi, im saxlshi mcxovrebi axalgazrda, xalatiani qali gamovida da mkitxa – ra gainteresebto. me avuxseni, rom jurnalisti var da saxlis istoriit davinteresdi. sanam raimes vkitxavdi, tviton moaswro da mitxra, rom sakmaod didi xania, rac am saxlshi cxovrobs da aranairi eshmaki ar molandebia.

arc ucnauri xmebi gaugia, arc sagnebi gadaadgildeba da arc nivtebi dafrinavs. aravitari eshmakis fexebi da kudi ar aris sardafshi. sxvenic chveulebrivia da tviton saxlic – chveulebrivi sacxovrebeli saxlia! adre somexma gogom chamoixrcho tavi sxvenshi da mas mere agorda chorebi.

saqartvelos erovnul arqivshi ar shemishves. amitom is informacia, risi gagebac mindoda, ver movidzie.

simartle gitxrat, gansakutrebuli mec veraferi shevamchnie, garda imisa, rom tviton shenoba sakmaod damaintrigeblad gamoiyureba. tumca gamogitydebit, ucnauri shegrdzneba martla mqonda saxlis ucnauri auris gamo, magram, ara mgonia, amashi eshmakis xeli erios.

tumca savsebit shesadzlebelia, shimkevichistvis martlac sheekveta vigaca satanizmis mimdevars es shenoba. samwuxarod tu sabednierod, legenda – legendad rcheba. rqebiani figura ki mshvidad ganagrdzobs gamvlel-gamomvlelis tvalierebas…

wyaro: jurnali “da qali”
[Pasuxi][Cit]|
2. x.z. (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:26 ]
Ra cudi pentagramaa .user.
[Pasuxi][Cit]|
3. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:32 ]
citata: x.z. me gvirabi mainteresebs, neta martla tua mag shenobebs shoris :D
[Pasuxi][Cit]|
4. bZzziki (Off)
[ 28 Oct 2013, 16:28 ]
Ra kargad daiwyo Da Ra abdlurad dasrulda. Titqos vici wyali gadamasxes :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt