გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 22:44 ]
sachiro masala: 200 g nushi, 125 g shaqari, 200 ml wyali, 85 g karaqi, 70 g fqvili, mwikvi vanili.


momzadeba: nushs davasxat mdugare wyali ramdenime wutit, shemdeg gavacalot kani, movatavsot xelsaxocze da kargad gavashrot, sisvele rom ar sheyves. gamshrali nushi davfqvat. qvabshi chavasxat 200 ml wyali, davumatot shaqari da davdgat cecxlze. vajini 5 wutis ganmavlobashi vadugot. grma tafashi gavadnot 80 g karaqi, davumatot fqvili da nushi. vshushot dabal cecxlze, sanam ar gaoqrosferdeba. davasxat shaqris vajini da kargad avuriot. 1-2 wuti vxarshot, rom shesqeldes da ertian masad iqces, shemdeg davumatot vanili. darchenili karaqi wavusvat tefshs an langars, zed gadavitanot momzadebuli halvis masa, mivcet tanabari forma da kargad gavacivot. sufraze gatanis win patara nachrebad davchrat.[Pasuxi][Cit]|
2. bZzziki (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:34 ]
Nushiani yvelaferi miyvars ))

bevri tkbili tema gaxseni,getayva,dges gvchirdeba :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას