იყენებთ Firefox-ს?
კი: 50%
არა: 50%
გამოკითხულია: 2
გზავნილი
1. me (Off)
[ 26 Oct 2013, 19:55 ]
Mozilla Firefox ( cecxlovani melia) — gia da ufaso, mravalplatformiani internet brauzeri, romelsac Mozilla Foundation martavs. brauzeri tavdapirvelad mcire sanavigacio komponenti iyo Gecko dzravaze, romelic Mozilla programul paketshi gamoiyeneba (Mozilla Suite); mas shemdeg rac kompaniam axali mimartuleba aigo, Firefox fondis umtavresi fokusi gaxda (el. fostisa da sainformacio aplikaciebtan ertad) da dgeistvis mzardi popularobit sargeblobs. reitingit es brauzeri rigit meorea (Internet Explorer-is shemdeg), xolo ufaso programul uzrunvelyofashi — pirveli. 2009 wlis tebervalshi mas internet-brauzerebis momxmarebelta 21.73% iyenebda.

Firefox aqvs chanartebiani interfeisi, ortografiis shemowmebis sashualeba, sanishneebi, chamotvirtvebis menejeri da dzebnis sistema. misi funqcionalobis gazrda shesadzlebelia 2000-ze meti „gafartoebis“ sashualebit. mat shoris yvelaze popularulia „NoScript“ (skriptebis blokireba), „Tab Mix Plus“ (chanartebze mravalparametriani funqciis damateba), „FoxyTunes“ (musikaluri pleieris kontroli), „Adblock Plus“ (reklamebis blokireba), „StumbleUpon“ (saintereso saitebis dzebnis socialuri qseli), „DownThemAll!“ (chamotvirtvebis funqciebi) da „Web Developer“ (veb-programirebis instrumentebi).

wyaro : http://wikipedia.org
[Pasuxi][Cit]|
2. me (Off)
[ 26 Oct 2013, 19:58 ]
da barem chems mokrdzalebul txovnasac dagiwert .user.

tu vinmem icit Firefox-is addon-ebidan inglisur-qartili targmanis damateba, damexmaret ra :S
anu nebismier saitze raime inglisur sityvas tu monishnav, gverdit chamoishleba grafa da qartuli targmani gachndeba.
addonebshi KA tu ragac amdagvari erqva da vegar vpoulob rom davamato :(
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას