გზავნილი
1. ***MaLeNa*** (Off)
[ 17 Oct 2013, 16:43 ]


friderik shopeni daibada 1810 wels q. varshavis maxloblad jeliazova voliashi. igi musikalur ojaxshi izrdeboda. mama ukravda fortepianoze. musikashi mecadineoba man 5 wls asakidan daiwyo. misi pirveli maswavlebeli iyo cnobili musikosi jivni. man baxisa da mocartis musikis udidesi siyvaruli chaunerga shopens.

7 wlis shopenma I koncerti gamarta varshavashi. am koncertze man tavisi pirveli nawarmoebi polonezi sheasrula.

1826 – 1829wlebshi swavlobs konservatoriashi. kompoziciashi mecadineobda elsnertan. konservatoriashi swavlis periodshi shopenma dawera ori sfortepiano koncerti.

1829 wels shopeni venashi miemgzavreba koncertebis chasatareblad. 1830 wels polonetshi moxda ajanyeba. am temastan dakavsirebit shopenma dawera etiudi do minori "revoluciuri"

1831 wlidan shopeni parizshia, romelic evropis ert–ert mowinave centrs warmoadgenda. shopenma chasvlistanave daipyro parizi. shopeni msoflios sauketeso pianistad agiares.

parizshi cxovrebis wlebi aris misi shemoqmedebis ayvavebis mwvervali. man sheqmna brwyinvale nawarmoebebi: sonata si bemol minori, baladebi, fantazia fa minori, skercoebi , mazurkebi, noqtiurnebi. piradi cxovreba cudad waremarta, mama gardaecvala, ganxetqileba mouxda jorj sandtan da darcha marto. mas ukanaskneli ori wlis ganmavlobashi araferi dauweria. materialuri mdgomareobis gaumjobesebis miznit gaemgzavra koncertebit inglisshi. ukanaskneli koncerti poloneli emigrantebis sasargeblod gamarta.

shopeni gardaicvala 1849 wels 39 wlis asakshi parizshi. mis dakrdzalvaze jgerda mocartis reqviemi da misive si bemol sonatidan samgloviaro marshi. mis saflavs megobrebma polonetis miwa gadadaayares.

misi ramdenime nawarmoebi:
http://www.youtube.com/watch?v=4C-oiN_KDD0

http://www.youtube.com/watch?v=fBA-38mzabs

http://www.youtube.com/watch?v=GwDpCiKBRHQ

http://www.youtube.com/watch?v=OcIMvliWM2I

http://www.youtube.com/watch?v=ef-4Bv5Ng0w
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 17 Oct 2013, 16:59; sul 3 -jer
2. ***MaLeNa*** (Off)
[ 17 Oct 2013, 16:44 ]
vgijdebi ise momwons :)

http://www.youtube.com/watch?v=HcfmbRo8CP0

chavidzire .xo.
[Pasuxi][Cit]|
3. ***MaLeNa*** (Off)
[ 17 Oct 2013, 16:52 ]
ertmanetze uketesebia, saocrebaa :)
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას