გზავნილი
1. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 16:39 ]
ganaxlebul forumshi brundeba forumis savizito safexburto tamashi PROGNOZISTI , romelmac ramdenjerme ukve moipova forumis wlis sauketeso temis tituli.
tamashis msurvelebma plusi dauweret temas da gawevriandit am jgufshi PROGNOZISTI

vinc axali motamashea da ar icis, mattvis vityvi, rom prognozisti es aris safexburto tamashi monetebze, sadac unda gamoicnot chems mier shemotavazebuli matchebis prognozebi.

dawvrilebit wesebs shemogtavazebt shemdeg postshi

posti 2: tamashis wesebi
posti 3: qulebis datvlis wesebi
posti 4: monetebis fondi
posti 5: virtualuri medlebis reitingi
posti 6: 10 turiani chempionatis reitingi
[Pasuxi][Cit]|
[ like 14 ]
2. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 17:00 ]
tamashis wesebi

tamashis wamyvani (me: Mana Sama) yovel dge shemogtavazebt 3 matchs, motamasheebma ki unda ecadot gamoicnot maqsimalurad zusti angarishi shemotavazebuli matchebis.
amistvis aucilebelia daicvat tamashis shemdegi wesebi:

1. tamashis msurvelebma temas dauweret plusi.
2. tamashis msurvelebi gawevriandit prognozististvis sheqmnil specialur jgufshi PROGNOZISTI
3. agnishnul temashi akrdzalulia iseti postebis dawera, romlebic ar sheicavs tamashis prognozs, winaagmdeg shemtxvevashi miigebt bans. sasaubrod gamoiyenet es tema sft sasaubro
4. akrdzalulia postis redaqtireba, daredaqtirebuli postis shemtxvevashi mtlianad uqmdeba prognozi da postis avtors ar chaetvleba qulebi.
5. ar miigeba dagvianebuli prognozi, matchis dawyebis drod mititebuls tundac 1 wutit gadacilebuli prognozi avtomaturad uqmdeba da agnishnul matchshi motamashe miigebs 0 qulas
6. aseve gaitvaliswinet, rom tamashshi moqmedebs fair play principi, ase rom, tu romelime motamashe, mizanmimartulad daiwyebs mdevris prognozis dakopirebas, im imedit, rom is mas ver daewios, es usindiso motamashe moixsneba gatamashebidan
[Pasuxi][Cit]|
3. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 17:24 ]
qulebis sistema

1. tu tqven zustad dasvit angarishi - 3 qula
2. tu tqven gamoicanit gamarjvebuli gundi da burtebis sxvaoba, aseve fre, magram ver gamoicanit zusti angarishi - 2 qula
3. tu tqven gamoicanit gamarjvebuli gundi, magram ver gamoicanit angarishi da burtebis sxvaoba - 1 qula

tanabari qulebis shemtxvevashi, upiratesoba enicheba mas, vinc bolo turshi moipova meti qula, xolo tu esec tanabari iqneba, mashin mas, visac meti posti eqneba forumshi

im shemtxvevashi, tu chems mier shemotavazebuli romelime matchi gadaido an chaishala, shemdeg turs daemateba bonus matchi am gacdenilis sanacvlod, xolo tu es moxdeba 10/10 turze, mashin dainishneba bonus turi
[Pasuxi][Cit]|
4. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 17:49 ]
monetebis fondi

10 turian chempionatshi
gamarjvebuli: 100 moneta
me_2 adgilosani: 50 moneta
me_3 adgilosani: 30 moneta

1 turshi (ar itvleba bonus matchebi)
9 qula: 200 moneta
8 qula: 100 moneta
7 qula: 50 moneta

zedized 3 chempionoba: 500 moneta
[Pasuxi][Cit]|
5. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 17:50 ]
virtualuri medlebis reitingi
[Pasuxi][Cit]|
6. Mana Sama (Off)
[ 16 Oct 2013, 17:50 ]
10 turiani chempionatis reitingi

9/10 turis shemdeg:

LesTaT 28
Mana Sama 20
Mindia 20
GI0 19
MESUT OZIL 18
Lion 16
Mon Ami 16
LoOoL 15
DaDa 11
AC MILAN 1
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 28 Oct 2013, 1:54; sul 8 -jer
7. Mana Sama (Off)
[ 18 Oct 2013, 20:08 ]
1/10 turi, vdebt shemdeg matchebze:

18:00 Manchester United -:- Southampton
20:00 Valencia -:- Sociedad
22:00 Montpellier -:- Lille
[Pasuxi][Cit]|
8. LesTaT (Off)
[ 18 Oct 2013, 20:45 ]
1. 2-0
2. 2-1
3. 1-1
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...14,15,16

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას