ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Paata (Off)pm
[ 24 ივლ 2011, 17:19 ]


meri I (ingl. Mary I) igive sisxliani meri (ingl. Bloody Mary; d. 18 tebervali, 1516, grinvichi – g. 17 noemberi 1558, sent jeimsis sasaxle, londoni) – tiudorta dinastiis inglisisa da irlandiis dedofali 1553-1558 wlebshi.
iyo henri VIII ufrosis, xolo katerina aragonis ertaderti cocxlad gadarchenili qalishvili. is cnobilia, rogorc inglisis katolikuri elesiis aghmdgeni, rac man moaxerxa misi naxevardzmis eduard VI taxtis dasakutrebis shemdeg (dzmis adreulad gardacvlis gamo). im dros, roca 300 religiur seqtaze meti arsebobda, man cecxlshi dawva gansxvavebuli azris mqone pirebi, romlebic religiis reformebs ewinaaghmdegebodnen. am moqmedebam, mas daumkvidra saxeli “sisxliani meri”.
arsebobs “sisxliani meri”_s yvelaze gavrceebuli 2istoria:
1. meri vortingtoni axalgazrda da lamazi gogo iyo, cxovrobda didi xnis win bednierad da ushfotvelad. dzalian uyvarda sarkeshi tavisi tavis tvaliereba da silamazit datkboba, saatobit ijda tavis sadzinebelshi da sarkeshi iyureboda.

ert dghes mas sashineli incidenti mouxda, ris shedegadac saxe dzalian daumaxinjda. yvela tavs aridebda misi saxis gamo.

erti ghames, roca garet sashineli cheqa-quxili iyo, meri chumad adga, santeli aanto da did sarkestan mivida. tavisi damaxinjebuli saxe rom dainaxa, misma kivilma mteli saxli shedzra. sarke daimtvra, tviton ki sarkeshi gadavida. legenda imasac ambobs, rom iqamde meris mshoblebi sashineli sikvdilit daixocnen da mati gvamebi nawamebi ipovnes meore dghes, meri ki gaqra.

amis mere, roca sarkis win ramdenime adamiani ertad gaimeorebs “bloody mary i see you” an “I believe in Mary Worth, I believe in Mary Worth,” meri sarkidan mis wasayvanad gadmova.

dzalian bevri adamiani wers am ritualis shesaxeb, magalitad ertma gogonam dawera, rom misi megobris dabadebis dgheze abazanashi chaiketnen, santlebi daantes da samjer gaimeores es sityvebi. am dros sarkeshi sashineli gamosaxuleba gamochnda da ert-ert matgans swvda. mat yvirili daiwyes da roca mshoblebi shemovardnen, am gogos loyaze frchxilebis nakvalevi etyoboda.
2. am wyaros mixedvit meri fsiqiurad iyo sheshlili, bavshvobashi mshoblebis daxocvis gamo axla is klinikashi iyo gamoketili. mas dacvis wevristan bavshvi eyola, magram radgan ar hqonda misi gazrdis ufleba, klinikis tanamshromlebma gaashviles. merim es dzalian ganicada da meore dghes tavi chamoixrcho. amis mere, roca sarkestan vinme ityvis ramdenjerme “mary worth i killed your baby” mas meris shurisdzieba daatydeba tavze.

meris damaxasiatebeli garegnobaa win chamoshlili grdzeli shavi tmebi, sisxliani da dakawruli xelebi.
[პასუხი][ციტირება]|
2. S:ohglab).' pm
[ 24 ივლ 2011, 17:28 ]
Istoriashi wakitxuli maqvs adre ragac masze...

ise, ''zebunebrivi'' dan maxsovs sarkestan rom asocirdeba es ragac urchxuli qali...
''zebunebrivi'' amerik.serialia..

p.s es ra shuashia da mainc
>> sisxliani meri erterti zepopularuli alkoholuri sasmelia in the U.S.A

+temas
[პასუხი][ციტირება]|
3. Fear (Off)pm
[ 19 ივლ 2012, 22:02 ]
Kravavaia meri kravavaia meri kravavaia meri .evil.
[პასუხი][ციტირება]|
4. NiHiL [Adm] (Off)pm
[ 06 მარ 2013, 20:16 ]
anu amis saxeli qvia cnobil koqteils, pomidvris wvenis da arayis narevs :)
[პასუხი][ციტირება]|
5. . . . . (Off)pm
[ 06 მარ 2013, 20:58 ]
Ingliselebi ucnaurebi arian
[პასუხი][ციტირება]|
6. DuDu (Off)pm
[ 11 მარ 2013, 22:37 ]
haha chemm megobars amaze ramdeni vegadave :D es istoria movukevi da ramodenime saatis mere shevida tvaletshi am dros chavuqre shuqi da chumat vambobdi meri meri metqi naxevrad chaxdili gamovarda magrad sheeshinda tan sibneleshi ragac momelandao mara mere tqva albat dzaan shemeshinda da magitooo :D :D im dges imdeni vicine kinagam movkvdiii :D :D imis mere tvaletshi teleponit shedis roca mastan var saxlshi :D :D vitom satamashot :D haha dzaan bevri vicine dzaan :D :D
[პასუხი][ციტირება]|
7. . . . . (Off)pm
[ 12 მარ 2013, 16:19 ]
Citata: DuDu მეგობაროო, საქმესთან ახლოს დაწერეთ, შენი მეგობარი როგორ დარბოდა ეგ არაა საინტერესო! ეს გაფტხილებაა უაზრობაზეე
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: Is (23), Mr_justice (26)განცხადებები

img

TOP.GE