გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 16 Oct 2013, 12:26 ]
statistikis mixedvit, dgheistvis alergiit daavadebulia dedamiwis mosaxleobis erti mesamedi. tradiciulad, es dakavshirebulia ekologiis gauaresebastan, araswor kvebastan, stresebtan... visaubrot zogiert matganze:

alergia memkvidreobit gadadis? memkvidreobit gadaecema ara daavadeba, aramed alergiuli reaqciebis ganvitarebisadmi momatebuli midrekileba. es ar nishnavs, rom alergia aucilebeli daavadebaa, magram albatobis riski maghalia. tu bavshvis ert-ert mshobels awuxebs alergia, misi alergiisadmi midrekilebis shansi 33%-ia, tu orive mshobeli alergiulia, mashin albatoba orjer izrdeba. alergiit rom ar daavaddet, gaidzlieret imuniteti. tavis droze imkurnalet qronikul daavadebebze, ikvebet jansaghad da eqimis danishnulebis gareshe borotad nu gamoiyenebt wamlebs. dznelia alergiis gamocnoba is xshirad inighbeba surdos an mwvave respiratoruli, bronqitis, kuch- nawlavis traqtis daavadebebis saxit. alergiuli adamiani sheidzleba wlobitac ki mkurnalobdes sxvadasxva daavadebas da arc ki echvobdes, rom mas alergia aqvs... rom aghmovachinot daavadeba, unda daakvirdet tqvens mdgomareobas. magalitad, kuch-nawlavis ashliloba tavs ichens romelime proceduris shemdeg, an surdo gewyebat wlis ertsa da imave dros, e.i. unda gamoikvliot, amis mizezi alergia xom ar aris. diagnozis dasmashi dagexmarebat kanis alergiis sinjebi.

alergia mwvavdeba yvavilobis periodshi? martalia, tu es exeba polinozs (alergia yvavilis mtverze), magram, zogadad mtverze, cxovelis bewvze, zogiert produqtsa an wamalze - mteli wlis ganmavlobashi, sezonisgan damoukideblad xdeba alergiis gamwvaveba. dgheistvis aghmochenilia 20 atasamde sxvadasxva alergeni. misi raodenoba mudmivad izrdeba.

arsebobs mosazreba, rom es daavadeba ar ikurneba ase ar aris. dghes arsebobs metodebi, romelta daxmarebitac miighweva organizmis ugrdznobloba ama tu im alergenisadmi. ert-erti aseti xerxia vaqcinacia - sublingvaluri imunoterapia. am proceduris dros enis qvesh awveteben alergenebs da tandatanobit zrdian dozas. mkurnaloba grdzeldeba 3-5 weli.
Wyaro.palitra
[Pasuxi][Cit]|
2. AC MILAN (Off)
[ 16 Oct 2013, 12:29 ]
alergiuli ar var,mezobels yvelaperze aq alergia da dz wvalobs
[Pasuxi][Cit]|
3. bZzziki (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:07 ]
Natliachemi itanjeba alergiit. Yovel sezonze arid ragac,razec aqvs alergia :D

chems muls mtverze aqvs alergia daxveleba uvardeba xolme,an cemineba.

me at shevdivar msoflios mag nesamedshi
[Pasuxi][Cit]|
4. AC MILAN (Off)
[ 22 Oct 2013, 12:10 ]
bZzziki, dz kargi tu ar shedixar
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას