გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 15 Oct 2013, 17:18 ]
italiashi, qalaq genuis garibul ubanshi, 1782 wlis 27 oqtombers ert-ert chabnelebul quchaze, romelsac ,,shavi katis shesaxvevs“ uwodeben, nomer 38-is dzvel saxlshi daibada bavshvi saxelad nikolo. ubralo mushis antoniosi da qalaqeli qalis tereza paganinis shvili.
antonios patara duqani hqonda navsadgurshi gaxsnili, dzalian uyvarda musika, xshirad ukravda violinosa da mandolinoze, ritac duqnis mushtars artobda. antonio im adamianta rigs ekutvnoda, romlebic tvlian rom mati kariera ar shedga. is musikosobaze, saxelis moxvechasa da aplodismentebze ocnebobda. daukmayofilebelma pativmoyvareobam gulficxi da chirveuli gaxada igi.
nikolas deda tereza nazi, tvinieri da gvtismosavi qali iyo da nikolo, tavisi xuti shvilidan gamorcheulad uyvarda.
shvidi wlis nikolos, mamam violino misca xelshi da utxra: ,,nikolo, shen violinos dakvra unda iswavlo, dzalian minda fuli ishovo“. igi saatobit mecadineobda, mama megobrebtan satamashodac ar ushvebda, yovel shecdomaze mamis mushti da saxazavi xvdeboda. saxe, xelebi da mteli sxeuli dalurjebuli hqonda. mama xshirad usadilod stovebda, sakuchnaoshi ketavda da aidzulebda saatobit emecadina. deda fexqvesh uvardeboda sheibraleo, magram misi gamosarchleba mamas ufro axelebda. rodesac mtvral mamas edzina an saxlshi ar iyo, mxolod mashin isvenebda patara nikolo.
tavdauzogavma mecadineobam, tanjva-wamebam, uhaerobam da cudma kvebam didi dagi daasva mis janmrtelobas. igi mteli tavisi sicocxle avadmyofobas uchioda. male mama mixvda, roim shvils bevrs verafers aswavlida da gadawyvita iseti maswavleblistvis miebarebina, romelic swor gzaze daayenebda da misgan virtuozss gazrdida, es saqme man meviolines jovani chervetos miando. mokle xanshi nikolom iset saocar warmatebebs miagwia, rom misi nichisa da xelovnebis qeba ,,shavi katis shesaxvevs“ gascda.
cxra wlisa iyo nikolo, rodesac pirvel koncertze gamovida, mas shemdeg igi scenidan ar chamosula. 13 wlisam gamarta pirveli koncerti, paganinis triumfalur koncertta shoris es iyo pirveli gamosvla. am sagamos moxda saswauli, saidumlo shetanxmeba nikolosa da violinos sultan, idumalma dzalam moajadova ymawvili, mas shemdeg igi agar ekutvnoda arc sakutar tavs, arc sxva vinmes - mas violinos suli daufleboda.
nikolo grdznobda, rom tu tviton ar dawerda musikas da tavadve ar sheasrulebda, tavs ver warmoachenda, igi werda: ,,dzlierad unda ganicado, rom sxvasac ganacdevino“.
.jpg
1795 wels igi qalaq parmashi gaemgzavra swavlis gasagrdzeleblad pedagog gaspere giretistan da ferdinano heristan samecadinod. 1796 wels nikolo dabrunda genuashi, 1800 wels ki tovebs mshobliur saxls da qalaq luksshi martavs koncertebs. 1801 wels mas respublikis pirveli violinos tanamdeboba ubodzes, am periodshi igi orkestrshic ukravs da tavisavit xelmokle musikosebs gakvetilebs adzlevs.
nikolo paganini imdenad cnobili gaxda, rom yvelgan misi saxeli ismoda: shemoiges tmis varcxniloba paganini, halstuxi paganini, restoranshi yvelaze gemriel sadils paganini erqva.
1827-1828 wlebshi igi mtlianad ipyrobs venas. ertmanets cvlida praga, germania, safrangeti, inglisi, irlandia. misi triumfaluri gamosvlebit xalxi agfrtovanebuli iyo.

1834 wels samshobloshi brundeba. samshoblos bunebam, romelic ase dzalian uyvarda paganins dzala da energia shemata. igi xshirad ambobda: ,,italielebi imistvis gachndnen, rom lajvardovan zgvis sanapiroze imgereon, gitaraze daukran... italiashi miwac mgeris, zgvac da mcenarec. garibsa tu mdidar ojaxebshi, yvelgan yvelaze fufunebit mortul sasaxleebshic ertavad musika ismis. xalxs puri ara aqvs magram mgeris, xalxi ubeduria, magram mainc mgeris... melodia ibadeba cecxlshi, italiis miwa, haeri da ca - es xom cecxlia, gizgiza cecxli..."
paganins
axlo megobroba akavshirebda italiel kompozitor joakino rosinistan, frang
kompozitor heqtor berlioztan, romelsac xelmokleobisas fuladi daxmareba
gauwia. berliozma mas midzgvna simfoniuri poema ,,romeo da julieta“.dedis gardacvalebis shemdeg, paganinis ertaderti nugeshi misi vaji aqile iyo, romelic mas uigblo qorwinebis shedegad darcha. aqile yvelgan tan dahyveboda da es adzlevda sicocxlis dzalas.
,,qveyana laterna magikaa“ wers paganini da kvlav mieshureba samogzaurod, kvlav ubrundeba scenas.
sicocxlis bolo periodshi igi sakravebis shegrovebam gaitaca da mshvenieri koleqciac sheagrova.
paganinim tavisi violino anderdzit gadasca qalaq genuas, romelic dgemde inaxeba.
paganini gardaicvala 1840 wels. paganinma tanjvita da tkivilit ganvlo gza xelovnebashi siberemde da ostatobamde.
gazeti ,,reviu miuzikli“, paganinis intervius ase amtavrebs:
,,imedi mrcheba, mtrebs chemi sikvdilis mere mainc sheawuxebt sircxvilis grdznoba da tavs damanebeben, ase sastikad rom miswordebodnen da myudroebas kuboshi mainc ar damirgveven“.
bedma marto gardacvaleba ar akmara paganins, misma neshtma mxolod 56 wlis shemdeg hpova samudamo gansasvenebeli. vinaidan msmeneli mojadoebuli iyo misi shesrulebit, mas ,,eshmakiseuli“ uwodes, amitom eklesiam uari ganacxada mis qristianul damarxvaze, verc aqile moeswro mamis cxedris girseul pativiscemas, mxolod misma shvilma atila paganinim shedzlo eklesiis xelisuflebis gadawyvetilebis shecvla. 1896 wels igi dakrdzales parmis sasaflaoze, marmarilos qvaze ki shemdegnairi warweraa gaketebuli:,,aq ganisvenebs neshti nikolo paganinisa,
vinc violinos gvtiuri hangebit ajgerebda,
mteli evropa ubadlo geniit moajadova
da italia axal brwyinvale
gvirgvinit sheamko“.http://www.myvideo.ge/?video_id=617582


es filmi mis shesaxeb )


http://kinofilms.tv/film/ni...o-paganini/26394/
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას