გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 13 Oct 2013, 8:48 ]
anginis mtavari "msxverplia" nushisebri jirkvlebi, romlebsac evalebat organizmis mikrobebisgan dacva. angina sheidzleba gamoiwvios. streptokokebma, stafilokokebma, zogierti saxis sokom, sxvadasxva tipis virusma.zogjer anginis mizezi sheidzleba gaxdes daavadebuli kbilebi an yurebi. anginis pirveli simptomebi dainficirebidan 1-2 dghis shemdeg ichens tavs. angina iwyeba mdzafri tavis tkivilit, shemcivnebit, saerto sisustit, saxsrebis texit, wylis chaylapvisas yelis tkivilit, umadobit, udzilobit, sicxe iwevs 38-40 0ch-mde. daavadebis meore-mesame dghes avadmyofs yelis tkivilis gamo ara marto wylis ylapva udzneldeba, aramed nerwyvisac. angina veragi daavadebaa, tu droze ar vumkurnalet, sheidzleba gamoiwvios ukiduresad mdzime gartulebebi – saxsrebis, gulisa da tirkmlebis anteba. amitom mkurnaloba swrafad unda daviwyot, radgan dagvianebis shemtxvevashi dzlieri antibiotikebic ki ver uklavdebian. magalitad, virusuli daavadebis dros antibiotikebi udzluria. anginis dros sachiroa woliti rejimi, bevri sitxis migheba, sodiani da balaxeuli nayenebis gamovleba. gaxsovdet! angina gadamdebia. amitom avadmyofi ojaxis sxva wevrebisgan izolirebuli unda iyos, gamoeyos calke churcheli, xshirad ganiavdes otaxi.
[Pasuxi][Cit]|
2. Aristokratka (Off)
[ 13 Oct 2013, 12:22 ]
Rogor maxsovs, patarobisas gamacama da qirurgiuli charevit momashores.9clis viyavi. Mas mere davisvene .magram nushura jirkvlebis arqonas da amokvetasac tavisi minusi aqvs. Daucveli xdeba yeli baqteriebisagan .tumca chirqovani glandebi aucileblad amokvetili unda iqnes. Ketdeba moyinvitac
[Pasuxi][Cit]|
3. bZzziki (Off)
[ 17 Oct 2013, 10:08 ]
Magari yeli naqvs :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას