გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 11 Oct 2013, 19:30 ]
["presa.ji"] mravalricxovani reklamis miuxedavad, arc ert shampuns an kondicioners ar sheudzlia moutanos mnishvnelovani sargebeli tmebs. isini sheicaven garkveul qimiur elementebs, romlebsac sheudzliat tmis pigmentaciis stimulireba an sxva nivtierebebs, romlebic garegan silamazes da dzalas anicheben tmebs. es efeqti xanmoklea da da ama tu im shampunis moxmarebis shewyvetis shemdeg maleve qreba. amisgan gansxvavebit, yvela adamians sheudzlia sakutari tma gaxados "bunebrivad idealuri" - dzlieri da lamazi, qimiuri elementebis charevis gareshe. amisatvis sakmarisia, shemdegi sakvebi produqtebis moxmareba:

1. ucximo witeli xorci - sheicavs didi raodenobit mikroelementebs, da pirvel rigshi, rkinas. gansakutrebit es exebat 40 wels gadacilebul mamakacebs, vinaidan aseti xorci dietologebis mier michneulia gamelotebis profilaqtikis sauketeso sashualebad.

2. kvercxi - sheicavs biotins da A vitamins, romlebic kvebavs tavis kans da tmas. gansakutrebit rekomendebulia im shemtxvevebshi, rodesac tmebi mtvrevadi xdeba.

3. banani, ludi, qeri, qishmishi - es produqtebi gaertianebulia ert jgufshi, vinaidan isini sheicaven did raodenobit kremniums, romelic sasicocxlod mnishvnelovania tmisatvis da maszea damokidebuli tmis sisqe da dzala.

4. muqi mwvane feris bostneuli - brokoli da ispanaxi mdidaria A da C vitaminebit, romlebic xels uwyobens kanidan cximis gamoyofas. es mnishvnelovania tmis janmrtelobisatvis, vinaidan asrulebs chveni tmiani safarvelis kondicioneris funqcias.

5. xamanwkebi da sxva zghvis produqtebi - shesanishnavad gvicavs gamelotebisagan. isini aseve efeqturia qertlis winaaghmdegac.

6. tkbili kartofili - mdidaria beta karotinit, nivtierebit, romelic dzalian mnishvnelovania chveni kanisatvis, aseve tmistvis, icavs ra orives simshralisagan.

7. lobio - mdidaria gansakutrebuli cilebit, romlebic, chveulebriv, deficituria adamianisatvis. es cilebi aucielebelia tmis regularuli kvebisatvis.

8. citrusebi - mati meshveobit chven shegvidzlia mivighot vitaminebis sruli nakrebi, romlebic sasargebloa chveni janmrtelobisatvis. isini aseve mnishvnelovan rols tamashoben chveni tmis normaluri ganvitarebisatvis.

9. omega-3 cximovani mjavebi - mudmivad inarchuneben tmis folikulebs karg mdgomareobashi, uzrunvelyofen mat kvebas da drota ganmavlobashi tmas daberebis sashualebas ar adzleven. isini aseve mnishvnelovan rols tamashoben tmis cvenis profilaqtikashic.

10. zeitunis zeti - uzrunvelyofs tmis bzinvarebas da dzalas.

wyaro. mtavari.info
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას