გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 11 Oct 2013, 8:54 ]
koma ugono mdgomareobaa, romelic ghrma dzils mogvagonebs, magram, dzilisgan gansxvavebit, mas ertvis gulis mushobis, suntqvis ritmis, mgrdznobelobisa da refleqsebis moshla. koma shesadzloa ganvitardes rogorc uecrad, elviseburad, ise tandatanobit. am shemtxvevashi mas win udzghvis prekomuri, komiswinare mdgomareoba. komuri mdgomareoba saxifatoa. tu samedicino daxmarebam daigviana, avadmyofis organizmshi momxdari cvlilebebi shesadzloa sheuqcevadi xasiatisa gaxdes. komashi chavardnil avadmyofs eqimis mosvlamde mxolod umnishvnelo daxmarebas tu gavuwevt, magram am mciredi daxmarebitac ki sheidzleba, mas sicocxle shevunarchunot. unda vicodet, rodis aris mosalodneli komis ganvitareba, shegvedzlos komiswinare simptomebis amocnoba da saewhvo nishnebis aghmocenebistanave mivmartot eqims. mokled mimovixilavt daavadebebs, romlebmac sheidzleba avadmyofi komur mdgomareobamde miiyvanos. apopleqsiuri koma apopleqsiuri koma vitardeba tavis tvinshi sisxlis mimoqcevis mwvave moshlis shedegad. am mizezit gamowveuli koma yvelaze xshiria. apopleqsiuri koma sakmaod swrafad, titqmis elviseburad vitardeba sisxldzarghvis gaglejisa da tavis tvinshi an tvinis garsshi sisxlis chaqcevisas (medicinashi amas hemoragiul insults uwodeben). tavis tvinis sisxldzarghvis daxshobisas, tu is nela-nela mimdinareobs, adamiani gonebas tandatanobit kargavs, xolo mowyvetili embolit sisxldzarghvis daxshobisas (tromboembolia), rac gulis daavadebebis (mocimcime aritmia, revmatizmi) dros insults iwvevs, adamians goneba swrafad, magram mcire xnit ekargeba. apopleqsiuri komis dros gonebis dabindvastan ertad irghveva metyveleba, qreba kidurebis modzraobis unari, ikargeba mgrdznobeloba (avadmyofi ver grdznobs tkivils modzraobis unarda¬kar¬gul kidurebshi). aseti ram metwilad ema¬rtebat asakovan adamianebs, rom¬eltac aqvt hipertoniuli daavadeba an gul- sisxldzarghvta sistemis romelime sxva daavadeba. koma shesadzloa epilefsiuri gulyris shedegadac aghmocendes - avadmyofi shetevis shemdeg ghrma dzils mieces. tundac mdgomareoba avadmyofistvis chveuli iyos, aucilebelia misi pulsis, wnevisa da temperaturis kontroli. tu koma chveulebrivze metxans gagrdzelda, sawhiroa avadmyofis gamoghvidzeba, xolo tu verc es moxerxda, dauyovnebliv unda gamovidzaxot saswrafo daxmarebis brigada, radgan ar aris gamoricxuli, gulyris dros infarqti an insulti momxdariyo. hipoqsiuri koma hipoqsiuri koma shesadzloa ganvitardes miokardiumis infarqtis dros kardiogenuli shokis shedegad - am dros guli imdenad sustad gadaqachavs sisxls, rom Jangbadisa da sakvebi nivtierebebis ukmarisobis gamo tavis tvini hipoqsiur mdgomareobashi vardeba. es mdgomareoba swrafad vitardeba, radgan tavis tvinis ujredebs Jangbadisa da sakvebi nivtierebebis maragi ar gaachniat. Jangbads moklebuli tvinis ujredebi 5 wutshi iwyeben kvdomas. miokardiumis infarqttan dakavshirebuli komis dros xshirad ver xerxdeba wnevis gazomva da pulsis datvla. infarqtit ganpirobebuli ko¬mis msgavsi mdgomareoba vitardeba filtvis arteriis tromboemboliis shemtxvevashic. am dros fexis venidan an gulis marjvena nawilidan mowyvetili sisxlis kolti (trombi) axshobs filtvis arterias, romlitac sisxli gulidan filtvebshi xvdeba. shedegad vitardeba shoki da guli cherdeba. am mdgomareobashi avadmyofebs aqvt damaxasiatebeli ieri: tavi, yeli da xelebi ighebs molurjo- moshavo fers. am dros adamiani ramdenime wamshi kvdeba. sazogadod, shinagani organoebis nebismierma daavadebam ukanasknel stadiashi shesadzloa koma gamoiwvios. tirkmlismieri koma tirkmlismieri koma vitardeba tirkmelebis xangrdzlivad mimdinare daavadebis (tirkmelkenwhovani daavadeba, pielonefriti, glomerulonefriti) dros, kerdzod, mashin, rodesac patologias tan sdevs tirkmlis qronikuli ukmarisoba, romelic cilebis dashlis produqtebit (shardmJava, shardovana da sxva) tvinis mowamvlas iwvevs. tirkmlismieri koma tandatanobit vitardeba. tavdapirvelad tavs ichens sisuste, ghrdzilebidan dis sisxli, tavsa da yurebshi aghmocendeba xmauris shegrdzneba, avadmyofi fitrdeba (anemia), shemdeg iwyebs bodvas, bolos ki gonebas kargavs. piridan amosdis shardisa da nishaduris suni, kani efareba tetri nadebit (marilis kristalebit). shesadzloa, xelis mtevnebzec hqondes shardis suni. ghvidzlismieri koma ghvidzlismieri koma ghvidzlis xangrdzlivad mimdinare daavadebis an ghvidzlistvis toqsikuri shxamit (diql-oretani, diqlofosi, alkoholi) mow¬amvlis dros aris mosalodneli. komuri mdgomareoba tandatanobit vitardeba. am dros kans xshirad moyvitalo elferi aqvs, siyvitle gansakutrebit shesamchnevia sklerebze. shesamchnevia fsiqikis moshla - bodva, dghisit dzilad mivardna, ghamit ki udziloba, temperaturis mciredi (37,2-37,5 0ch- mde) mateba. shemdeg avadmyofi kargavs gonebas, piridan amosdis ghvidzlis motkbo suni. diabeturi koma diabeturi koma shesadzloa ganvitardes sisxlshi shaqris rogorc ukmarisobis (hipoglikemiuri koma), ise siwharbis (hiperglikemiuri koma) gamo. hipoglikemiuri koma mwvaved vitardeba. avadmyofi grdznobs shemcivnebas, shimshils, JrJolas, shemdeg ki kargavs gonebas. ishviatad amas ertvis xanmokle krunchxvac. gonebis dakargvas mosdevs dzlieri oflianoba. avadmyofs mteli sxeuli civi oflit aqvs dafaruli. hiperglikemiuri koma tandatanobit vitardeba. es procesi zogjer ert dgheze metxansac ki gastans. avadmyofs piri ushreba da bevr wyals svams. tu am dros sisxlshi shaqris dones shevamowmebt, davinaxavt, rom machvenebeli 2-3-jer aris momatebuli (norma 3,3-5,5 moli/litria). hiperglikemiuri koma, chveulebriv, shaqriani diabetit daavadebulebs emartebat. misi ganmasxvavebeli nishani is aris, rom gonebis dakargvisas kani mshrali da tbilia, avadmyofs piridan amosdis vashlis an acetonis suni. hemoragiuli koma hemoragiuli koma sisxldenis dros tandatanobit vitardeba. avadmyofs, wesisamebr, aqvs dzalian xshiri pulsi da ukiduresad dabali wneva. tu sisxlis kargva tandatanobit xdeba (shinagani sisxldena), adamiani didxans inarchunebs natel gonebas, xolo roca sisxlis danakargi miaghwevs kritikul zghvars, gons kargavs. es avismomaswavebeli nishania, radgan tavis tvinsa da organizmis sxva qsovilebshi Jangbadis ukmarisobit gamowveulma cvlilebebma shesadzloa sheuqcevadi xasiati miighos. pirveli daxmareba komuri mdgomareobis mkurnaloba mxolod stacionarshia shesadzlebeli, amitom dauyovnebliv unda gamovidzaxot saswrafo daxmarebis brigada, mis mosvlamde ki avadmyofis daxmareba vcadot: davalevinot tbili, damtkbari (2-3 chais kovzi shaqari ert finjanze) chai. tu es hipoglikemiuri komaa, avadmyofi uket gaxdeba, xolo tu koma sxva bunebisaa, tkbili chai mainc ar awyens. shesadzloa, avadmyofi ushualod komisgan ar daighupos, magram komis dros aghebinos da amonaghebi masa bronqebsa da filtvebshi gadascdes, amitom aucilebelia, komashi chavardnili gverdulad davawvinot an tavi gverdze mivubrunot. tu ukve aghebina, piri gavuwmindot da aucileblad amovughot kbilebis protezi (tu aqvs). krunchxvis shemtxvevashi avadmyofs tavi unda davuwhirot an tavqvesh rbili qsovili amovudot, movacilot mwhreli sagnebi. ghia sisxldenis shemtxvevashi unda vcadot sisxlis shechereba (ix. pirveli daxmareba sisxldenis dros). avadmyofs guldasmit unda davutvalierot mteli sxeuli da dazianebis aghmochenis shemtxvevashi saswrafo daxmarebis brigadis gamodzaxebisas dispetchers mis shesaxeb vacnobot, rata dasaxmareblad specialuri brigada gamogzavnos. imisatvis, rom adgilze misuli eqimi droulad gaerkves komis bunebashi, aucileblad unda achvenot mas avadmyofis yvela samedicino dokumenti (tu aqvs).
[Pasuxi][Cit]|
2. AC MILAN (Off)
[ 11 Oct 2013, 8:54 ]
wyaro.alia.ge
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას