გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 10 Oct 2013, 15:47 ]
mash ase,forumshi ixsneba axali proeqti , e.w inteleqtualuri turniri.


turniri gaimarteba 2-3 kvirashi ertxel da masshi monawileobas miigebs nebismieri msurveli,vinc tamashis dros iqneba onlain.

anu,imis tqma minda,rom winaswar chawera sachiro araa!


ubralod gadaamowmet xolme es tema,radgan aq gamocxaddeba yoveli momdevno turniris chatarebis dro.


shekitxvebi iqneba damyarebuli rogorc logikaze,aseve codnaze. shekitxvebi iqneba sxvadasxva sferodan.


pasuxebis gacema moxdeba daswrebis principit, chaetvleba mas,vinc pirveli dawers swor pasuxs.


meti swori pasuxebis avtori gamocxaddeba raga tqma unda,gamarjvebulad. xolo im shemtxvevashi,tu 2 an met adamians eqneba tanabari qula, daismeba mxolod mattvis damatebiti shekitxva.rac sheexeba prizebs:gamarjvebuli miigebs monetebis garkveul raodenobas da aseve garkveul fulad prizs satelefono angarishze.


gisurvebt warmatebebs


yuradgeba:

pirveli turniri gaimarteba 19 oqtombers, shabats. monawileobis msurvelebs vtxov iyon onlain. turniri daiwyeba sagamos, 22 saatze.
[Pasuxi][Cit]|
[ like 8 ]
2. AC MILAN (Off)
[ 10 Oct 2013, 17:30 ]
ert gatamashashebaze ramdeni kitxva iqneba dasmuli?

imedia kitxvebs savaraudo pasuxebi ar moyveba

savaraudod wamyvani isev liliti iqnebaaa?
[Pasuxi][Cit]|
3. Sergi (Off)
[ 10 Oct 2013, 17:37 ]
kaiiqneba tu sagoobit gaimarteba xolme kmitom rom umetesi mag dros shemodis
[Pasuxi][Cit]|
4. LILITH [Mod] (Off)
[ 10 Oct 2013, 18:36 ]
citata: AC MILAN aba chem proeqtshi vin unda ikos wamkvani? .mda. kitxvebis raodenoba jer araa dazustebuli.
[Pasuxi][Cit]|
5. ioana (Off)
[ 12 Oct 2013, 14:57 ]
vecdebi viyo online...kargi proeqtia.momewona. <3 .plus.
[Pasuxi][Cit]|
6. Mira (Off)
[ 13 Oct 2013, 19:51 ]
LILITH, tu shevdzleb moval turnirze.wWw chemi saxit didi konkureti gyavt intelektualebo icodet.
[Pasuxi][Cit]|
7. LILITH [Mod] (Off)
[ 13 Oct 2013, 19:51 ]
citata: Mira yvela msurvels velodebit)
[Pasuxi][Cit]|
8. Mira (Off)
[ 13 Oct 2013, 19:54 ]
LILITH, imedia rtuli kitxvebi ikneba, tu advilad momechvena kitxvebi damezareba da agar vitamasheb.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...21,22,23

Gverdi:


ეს თემა დახურულია, თქვენ ვერ შეძლებთ ახალი პოსტების წერას და ვერც ძველების რედაქტირებას.
მთავარ გვერდზე
Save .txt
თემა დახურა ავტორმა

პლიუსი თემას