ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Paata (Off)pm
[ 15 აპრ 2011, 11:47 ]
giorgi atoneli / giorgi mtawmideli / giorgi xucesmonazoni

(1009-1065 ww.)

XI saukunis qartveli sasuliero mogvawe, mwerali, mtargmneli, mwignobari; atonis mtis qartvelta monastris _ ivironis dekanozi (1042-1044 ww.), shemdeg ki winamdzgvari (1044-1056 ww.); saqartvelos eklesiis wmindani. giorgi atonelis xsenebas saqartvelos eklesia agnishnavs dzv. stilit 26 ivniss (ax. stilit 10 ivliss).

giorgis mama, saxelad iakobi, yofila mefe giorgi I-is ertguli yma, misi ertguli da sakutari ; deda _ mariami, garegnuli silamazit shemkuli da gvtisnieri qali. giorgis mshoblebs sul eqvsi shvili hyoliat: sami qali da sami vaJi. mariamisa da iakobis mesame shvili, romlis dabadeba mariams sizmarshi euwya, iyo giorgi atoneli.

giorgi atonelis biografis, giorgi mciris cnobit, giorgi atonelis mshobliuri samcxe yofila. mamamisi, iakobi mefe giorgis ertxel mociqulad gaugzavnia sparsetshi. mogzaurobisas iakobi gacherebula ert gvtismoshish ojaxshi, sadac gaicno metad lamazi da gvtisnieri qali, saxelad mariami, ertaderti shvili tavisi mshoblebisa. iakobma mariami itxova mshoblebisagan da sparsetidan dabrunebis shemdeg, colad sheirto tavisi rcheuli. sul mariamsa da iakobs sami vaJi da sami qali sheedzinat.

col-qmars tavidanve hqonda ganzraxuli, pirveli shvili gvtisatvis sheewirat; amitom tavianti pirmsho, qalishvili tekla, shvidi wlis asakshi waiyvanes tadzrisis dedata monastershi da agsazrdelad miabares monastris winamdzgvars, girseul qals, saxelad sabaias. teklas shemdeg iakobsa da mariams sheedzinat vaJi, romelsac teodore uwodes. teodores shedzenis shemdeg mshoblebma kvlav gadawyvites, momdevno vaJi gvtisatvis sheewirat. ert games mariams vigac didebuli daesizmra. man auwya mariams, rom igi shobda gvtis mier rcheul dzes, romlistvisac giorgi unda ewodebinat da gvtisatvis sheewirat.

momdevno vaJs mshoblebma, sizmarshi migebuli brdzanebis tanaxmad, giorgi uwodes. giorgi atoneli daibada 1009 wels. rodesac giorgi shvidi wlis shesrulda, mariamma da iakobma igi waiyvanes imave monastershi, sadac mati ufrosi qali tekla izrdeboda _ samcxeshi mdebare tadzrisis monastershi. aq giorgim sami weli gaatara. sagvto werils mas tavisi da aswavlida. ati wlis asakshi giorgi ukve yvelas aocebda tavisi sibrdznit.

giorgis gamorcheuloba siyrmidanve mJgavndeboda misi xilvebita da mis tavze agsrulebuli saswaulebit. ertxel, rodesac giorgi mdinare qcias napirze imyofeboda, man shua mdinareshi ixila eshmaki, cecxlisfrad shemosili erti yrmis saxit, romelic tavisken uxmobda napirze myofs. giorgi mdinarisken gaemarta, magram igi sheakava angelozma, romelic tetrebit shemosili mshvenieri saxis mqone yrmis saxit gamoecxada. meoredac grma dzilshi myofs kvlav gamoecxada tetrebit shemosili yrma. am dros turme tadzrisis monastershi cecxli gachnda. tetrebit shemosilma yrmam gaagvidza mdzinare giorgi da uvneblad gaiyvana igi cecxlidan, miiyvana shoriaxlos mdebare ert egvtershi da tviton tvals miefara.

1019 w. ati wlis giorgi gadavida xaxulis monastershi, sadac mogvaweobdnen misi mamis dzmebi _ giorgi mwerali (igi adre davit kurapalatis mweraltmtavari iyo) da saba. swored mati winadadebit gadaiyvana iakobma tavisi shvili tadzrisidan xaxulis monastershi. bidzebma tavianti dzmiswuli locva-kurtxevis misagebad mihgvares xaxulis winamdzgvar makaris, agretve xaxulis cnobil mogvaweebs: basilis ( bagrat III-is dzes) _ modzgvarsa da ganmanatlebels , agretve antoni mnates.

giorgis agzrda misma bidzebma miandves cnobil qartvel sasuliero mogvawes – ilarion tvalels (zedwodeba tvaleli momdinareobs siriashi, antioqiis maxloblad mdebare tvalis monastridan, sadac mogvaweobda ilarioni). romelic imxanad xaxulis monastershi iyo damkvidrebuli. giorgim gansacvifrebeli nichi, swavlismoyvareoba da shromis unari gamoavlina _ sagalobelni igi saweliwdoni da shewyobilebani igi galobatani yovelnive meysa shina zepirit daiswavna ... mashindeli igi werilta gulisxmisyofa vitarca windi ra me momavalta saqmetat(vi)s miigo da esret yovelnive sagmrtoni werilni dzuelisa da axlisa sjulisani, romelni oden chuensa enasa povna, yovelnive ketilad gulad ixuna .

imJamad daba tvartawafshi cxovrobda didebuli feris jojikis-dze, romelsac colad hyavda bagrat III-is asuli, da xaxulshi mogvawe basili bagratis dzisa. col-qmarma ganizraxa, sulieri cxovrebis maswavleblad tavistan moewviat vinme gonieri beri. mati archevani shecherda xaxulshi mogvawe giorgi mweralze. feris jojikis-dzis ojaxshi gadasaxlebulma giorgi mweralma tan waiyvana tavisi dzmisshvilic, rogorc kargi wignismkitxveli da kananaxi. es moxda 1022 wels. feris jojikis dzem da misma meuglem sixarulit miiges yrma giorgi da shvilad agiares igi.

ar gauvlia did xans, rom feris jojikis-dzes bizantielebma galati daswames da bizantiis keisris, basilis brdzanebit tavi mokvetes, misi col-shvili da mteli saxleuli ki konstantinopolshi gadaasaxles. gadasaxlebulta shoris iyvnen giorgi mwerali da misi dzmisshvili, 13 wlis giorgi. mati yofna konstantinopolshi 12 weliwads gagrdzelda. ferisis qvrivma da bidzam giorgi saswavleblad miabares berdznebs, sayoveltaod agiarebul filosofosebsa da ritorebs, sulier da xorciel cxovrebashi gamobrdzmedil monazvnebs: saswavlod misces yrma igi giorgi kacta filosofosta da ritorta, oritave cxovrebita shemkobilta, ara eriskacta, aramed monazonta gmrtismoshishta da yovelta mier wamebulta . giorgis tavisi gonierebita da mizanswrafulobit gancvifrebashi mohyavda berdzeni tanatolebi, romlebic cdilobdnen, miebadzat gamorcheuli mowafisatvis. aq giorgim, sxvata shoris, srulyofilad sheiswavla berdznuli ena.

12 wlis shemdeg (1034 w.) bizantiis mefem ferisis qvrivsa da mastan ertad gadmosaxlebulebs samshobloshi dabrunebis neba darto. ferisis qvrivtan ertad tvartawafshi dabrunda giorgi mwerali, romelmac tavistan gadmoiyvana tavisi dzma, giorgis mama iakobi; giorgis deda _ mariami am droisatvis ukve gardacvlili iyo.

axalgazrda giorgi ki xaxulshi dabrunda tavis meore bidzastan, sabastan. rodesac giorgi 25 wlis gaxda, igi monazvnad akurtxa misma modzgvarma, didma ilarion tvalelma. amis shemdeg giorgis ucxoobashi wasvlis survili agedzra da yvelasgan uchumrad gaemarta ierusalimshi. dzalze shewuxdnen mama makari da sxva berebi, rodesac giorgis wasvla sheityves. mat gzebi shekres da mdevari daadevnes giorgis dasabruneblad. giorgim xerxi ixmara _ tavisi tansacmeli ert glaxaks gaucvala dzondzebshi, win waimdzgvara erti sneuli, sulit avadmyofi kaci da amgvarad shedzlo mdevrebisgan tavis dagweva.

gzaze giorgim gankurnebis saswauli agasrula. ertxel giorgisa da mis tanamgzavrs ugran tyeshi daagamdat. am dros dzlieri cheqa-quxili atyda. sneul kacs shvidgzis daeca bneda, giorgi mxurvaled loculobda mteli game da gmerts evedreboda, ganeshorebina sneulisagan suli boroti. gmertma ismina giorgis locva-vedreba da sneuli ganikurna. giorgim gankurnebuli kaci ert monastershi miiyvana da datova, tviton ki gza gaagrdzela.

giorgim moixila shavi (sakvirveli) mta da iq mdebare wm. svimeon sakvirvelmoqmedis monasteri. moiloca iq mdebare monastrebi da kurtxeva miigo wminda mamebisagan. aq, sakvirvel mtaze, giorgi daemowafa wm. svimeonis monastris maxloblad mdebare ert napralshi mcxovreb wminda bers, giorgi dayudebuls (giorgi shavmteli / giorgi sheyenebuli). giorgi sheyenebulma tavisi mowafe daamkvidra shav mtaze, romanawmindas monastershi, sadac giorgim sami weli (1036-1039) gaatara. 1039 wels giorgi sheyenebulma ocdaati wlis giorgi sqemit akurtxa da ierusalims gaagzavna.

ierusalimshi yofnisas giorgi atonelma moiloca wminda adgilebi da isev ukan, tavis modzgvartan dabrunda. giorgi sheyenebuli tavis mowafes mouwodebda, berdznulidan qartulad etargmna sagmrto wignebi da daesrulebina wm. eftvime atonelis mier dawyebuli saqme. giorgis sakutari tavi ugirsad miachnda am didi gvawlis agsasruleblad, magram modzgvarma didi idzulebit daarwmuna tavisi mowafe da gaagzavna igi atonis mtaze, ivironis monastershi, romelic am dros qartuli saliteraturo da samwignobro saqmianobis centrs warmoadgenda.

1040 wels atonis mtisken martod mimaval giorgis gzad erti adidebuli mdinare unda gadaelaxa. wyalshi shesulma giorgim igrdzno, rom dzala agar yofnida napirze gasasvlelad. am dros mas tetr cxenze amxedrebuli mshvenieri chabuki gamoecxada. chabukma giorgis nugeshi sca, xeli mokida, uvneblad gadaiyvana napirze da shemdeg gauchinarda. giorgi atonelis rwmenit, chabuki, romelmac wyalshi daxrchobisgan ixsna igi, didebuli mtavarmowame giorgi iyo.

1040 wels giorgi atoneli atonis mtaze mivida. atonelma qartvelebma sixarulit miiges giorgi. pirveli shvidi wlis ganmavlobashi giorgis tavisi ganswavluloba ar gaumJgavnebia, igi yvelaze sheuracx saqmeebs asrulebda da monastershi liton da uswavlel kacad iyo michneuli.

rodesac giorgi sheyenebulma sheityo, rom misi mowafe ar eweoda mtargmnelobit saqmianobas da arc mgvdlobis xarisxshi iyo ayvanili, shavi mtidan atonze gaagzavna iovane, ert-erti tavisi mowafe da didi sayveduri sheutvala giorgis. giorgi damorchilda maswavleblis nebas _ didi shishita da mowiwebit ekurtxa mgvdlad. mgvdlobis pativis migebis shemdeg giorgi maleve daadgines dekanozad, anu uxucesad mgvdelta da mgalobelta .

am periodshi shudga giorgi targmnas berdznulidan qartul enaze. man, pirvel rigshi, targmna is wignebi, romlebic saeklesio cxovrebis safudzvels warmoadgens _ aucilebelia sagvtismsaxuro praqtikisatvis: svinaqsari (qartul enaze ukve arsebobda svinaqsari, targmnili eftvime atonelis mier, magram pirveli svinaqsari, romelic eftvime atonels hqonda targmnili shemoklebulad, giorgim ganavrco _ tavi mouyara svinaqsaruli krebulebis cnobil yvela berdznul xelnawers, targmna isini da sheadgina iseti monumenturi nashromi, romelis msgavsi sisrulit berdznul enazec ki ar arsebobda); saweliwdo gamokrebuli saxareba; gamokrebuli pavleni, gamokrebuli sawinaswarmetyvelo, didi kurtxevani, pavle mociqulis epistoleebi, katolike epistoleebi, dabadebis targmaneba (igive abraamis cxovreba ), seqtembris tvis tveni. yvela es wigni giorgim dekanozobis periodshi targmna.

dekanozobis drosve sheudga giorgi ivironis monastris damaarseblebis, ioanesa da eftvimes gvawlis agweris sapatio saqmes. agnishnuli txzuleba ivironis monastris qartveli berebis txovnit daiwera. saqme isaa, rom berdznebi yvelanairad cdilobdnen monastris dasakutrebas da ivironis qartvel damaarsebelta saxelisa da gvawlis michqmalvas. am sashishroebis tavidan asacileblad aucilebeli iyo, sheqmniliyo werilobiti dzegli, sadac faqtebze dayrdnobit iqneboda agwerili ivironis qartuli monastris daarsebis istoria.

txzulebaze mushaobis dros giorgi etatbireboda am didebuli mamebis mowafeebsa da megobrebs, gamowvlilvit ekitxeboda mat am didebuli mama-shvilis cxovrebisa da mogvaweobis detalebs, rataAmisi txzuleba sando istoriul faqtebze yofiliyo dafudznebuli. txzulebis zepiri wyaroebis garda, giorgi iyenebda sxvadasxva werilobit dzeglebsa da sabutebsac. ase rom misi txzuleba dzalze sando istoriul wyaros warmoadgens.

amis shemdgom ivironis mamebma giorgi atoneli, misi survilis sawinaamdegod, winamdzgvrad airchies. winamdzgvris xarisxshi ayvanilma giorgim mravali ketili saqme gaaketa atonis ivironis monastrisatvis: monastris damaarsebeli, ioane atoneli tavisi shvilis, eftvimes gverdit dakrdzala; eklesiashi gadmoasvena agretve didebuli qartveli sasuliero mogvaweebis, episkopos arsen ninowmidelisa da ioane grdzelisdzis nawilebi, agadgenina monastris dazianebuli saxuravi. saxuravis agdgenisatvis sachiro tyviis sashovnelad giorgis konstantinopolshi mouxda gamgzavreba, sadac man sachiro masala ushulaod bizantiis impetrators, konstantime monomaxs gamostxova. tyviastan ertad giorgim sxva mravali wyalobac miigo imperatorisagan. amas garda, konstantinopolshi yofnisasa giorgi shexvda saqartvelos mefes, bagrat IV-sa da dedamiss, dedofal mariams, romelmac giorgis xelidan miigo sqemis kurtxeva. saqartvelos mefem, deda-dedofalma da matma tanmxlebma qartvelebma mravali wyaloba gaiges ivironis monastrisatvis. bagrat mefes didi survili hqonda, giorgi atoneli chyondidis episkoposobaze daetanxmebina, magram giorgim uari ganacxada eopiskoposobis pativze da ukan, ivironis monastershi dabrunda.

winamdzgvris movaleobata gamo giorgi ver axerxebda sakmarisi dro daetmo targmanisatvis. amis gamo giorgim orjer tqva uari winamdzgvrobaze da datova ivironis monasteri. pirvelad igi shavi mtisken gaemarta, magram shav mtaze myofma giorgi sheyenebulma aidzula giorgi, dabrunebuliyo ivironis monastershi. meored giorgi pirdapir konstantinopolshi gaemarta da mefisagan miigo ivironis monastris datovebis nebartva, rashic mas daxmareba agmouchina iq myofma qartvelm,a dedofalma mariamma, mefe bagratis dedam. konstantinopolidan giorgi shav mtaze, svimeonwmidis monastershi gaemgzavra, sadac igi sixarulit miiges. garkveuli xnis shemdeg konstantinopolidan shav mtaze mivida mariam dedofali, romelsac ierusalimshi apirebda gamgzavrebas wminda adgilebis mosalocad. magram radganac imxanad ierusalimshi mgzavroba dzalze sashishi iyo, antioqiis patriarqma dedofals ar urchia ierusalimshi mgzavroba. dedofalma giorgis stxova, wasuliyo wminda qalaqshi da mis magivrad waego safase, romelic dedofals wminda adgilebisatvis shesawirad hqonda gamzadebuli. giorgim uari ver shekadra dedofals, gaemgzavra ierusalimshi, moiloca wminda adgilebi da dedofliseuli shesawiravi sheswira mat. am dros ierusalimshi giorgi-proxore jvris qartvelta monastrs ashenebda. giorgi uxvi shesawiravit daexmara mas, giorgi-proxore ki evedreboda, rom mis mier targmnili wignebi, pirvel yovlisa, jvris monastris bibliotekisatvis gamoegzavna.

ierusalimidan giorgi shav mtaze gaemarta da, yvelanairi zrunvisagan gatavisuflebulma, xeli mihyo wminda wignebis targmnas. misi biografis, giorgi mciris sityvebit, giorgi atonels arasodes sheuwyvetia mushaoba da targmnida yvelgan, sadac ki mouxdeboda xolme yofna: shav mtaze, atonis mtaze, konstantinipolshi tu mgzavrobisas.

svimeonwmideli qartvelebi didi sheviwroebas ganicdidnen berdznebisagan, romeltac ganzraxuloi hqondat, saertod gaedzevebinat qarvelebi am monastridan. qartvelebis uflebebis dasacavad da mati rwmenis cheshmaritebis dasamtkiceblad giorgi atonels orjer hqonda kamati antioqiis patriarqebtan: petrestan (1053-1057 ww.) da tevdosistan ((1057-1076 ww.). orivejer giorgim brwyinvaled gaartva tavi dakisrebul movaleobas. tevdosi patrarqtan saubris dros giorgim yvelanaiari echvi gafanta saqartvelos eklesiis avtokefalobis samartlianobis taobaze; amastan, tavisi daxvewili berdznulita da uagresi ganswavlulobit gancvifrebashi moiyvana tevdosi patriarqi da yvela mastan myofi. “dagacatu natesavit qartveli xar, sxvitA kula yovlita sarwmunoebita sruliad berdzeni xar”, _ase utqvams teodosi patriarqs giorgisatvis. amis shemdeg tevdosisa da giorgi atonels shoris gulitadi megobroba damyarda da yvela sachirboroto saqmeze patriarqi qartvel mamas etatbireboda xolme.

bagrat mefem da katalikosma mravalgzis moiwvies saqartvekloshi giorgi atoneli. wminda mama bolos damorchilda mefis nebas da saqartveloshi gamoemarta. mefe-didebulebi da mgvdelmtavrebi didi pativit sheegebnen giorgi atonels. bagrati shedzlebisdagvarad gverdidan ar icilebda mas. erica da beric morchilad ismenda giorgis shegonebebs, damodzgvrasa da mxilebas. giorgim mteli qveyana gananatla tavisi swavlebit. xuti wlis shemdeg giorgim atonze wasvla gadawyvita da tan gaiyola 80 oboli bavshvi, romeltac misi brdzanebit mouyares tavi saqartvelos sxvadasxva kutxidan. giorgis ganzraxuli hqonda, mtawmindaze agezarda isini da mati sashualebit gaemravlebina eklesia-monatrebshi mogvawe qartvelta ricxvi.

1065 wels giorgi atoneli konstantinopolshi chavida. igi bizantiis keisarma miigo da gaesaubra mas qartvelta rwmenis cheshmartebis taobaze. meore shexvedrisasa keisarma stxova giorgis, echvenebina mistvis oblebi da yvela txovnis agsulebas dahpirda.

meore dges, 24 ivnisss, iovane natlismcemlis shobis dgesaswaulze giorgi atoneli tanxmlebebtan ertda astudiis monastershi gaemarta, sadac natlismcemlis tavi iyo daculi. astudiadan qartveli mamebi taviant metoq monastershi, qselrofshi gaemartnen, sadac sami dgeE dayves. meotxe dges, petrepavlobis dgesaswaulis wina dges, giorgi atonelis brdzanebit, misma mxleblebma moamzades oblebi da yvelani ertad filopatis velisaken gaemartnen, sadac im dros keisari imyofeboda. keisari ganacvifra berulad shemosili oblebis mcirewlovnebam da qartulma galobam. giorgim winaswarmetyvelurad keisars sheavedra uasako oblebi. keisarma sheiwynara giorgis txovna da sxva mravali wyalobac agutqva qartvel mamas.

keisartan shexvedris meore Ddges, 29 ivniss, giorgim udzlureba igrdzno da imave dges, mowafeebisa da sulieri shvilebis garemocvashi mshvidad dalia suli. misma sikvdilma ganuzomlad daamwuxra yvelani - qartvelebica da berdznebic. keisarma ivironis monastrs oqrobechdit mianicha sheuvaloba da oblebs agsazrdelad mtawmindis monasteri ganuchina _ amgvari iyo giorgis txovna, romlitac man sikvdilis win mimarta keisars.

giorgi atoneli didi pativit gadmoasvenes mtawmindaze. igi sami dgis ganmavlobashi esvena eftvime atonelis samartvilis winashe, saidanac yovelta wmidatas eklesiashi gadaasvenes. erti wlis tavze, 24 maiss, giorgi atoneli eklesiis mashenebel giorgis marmarilos luskumashi dakrdzales.

ivironis monastershi mogvaweobda erti mtavardiakoni, saxelad stefane, romelic giorgi atonelis kurtxevit, mgvdlobis xarisxshi aiyvanes. ertxel, Jamiswirvis agsrulebis dros, stefanes bnedam daria xeli. yvela iq myofi shishma aitana. giorgi atonelma dumilit sheswira locva gmerts da shemdeg neli xmit gaesaubra stefanes. wminda mamis xmis gagonebaze stefane gons moego da Jamiswirvis msaxureba ganaxlda.

giorgi atonelis cxovrebis ukvdavsayofad misma mowafem, giorgi mcirem dawera cxoreba da moqalaqoba wmidisa da netarisa mamisa chuenisa giorgi mtawmidelisa .

literaturuli mogvaweoba
originaluri shemoqmedeba

giorgi atonels ekutvnis originaluri txzuleba hagiografiuli Janrisa cxoreba netarisa mamisa chuenisa ioanesi da eft(vi)mesi da uwyeba girsisa mis moqalaqobisa matisa , dawerili giorgis dekanozobashi (1042-1044 ww-shi). txzuleba mogvitxrobs atonis ivironis qarvelta monastris damaarsebelebis, mama-shvil ioane atonelisa da eftvime atonelis cxovrebisa da gvawlis shesaxeb.

ori iambiko. amatgan erti ertvis giorgis mier natargmn saxarebas, meore _ giorgis mier natargmn samociqulos .

originaluri himnebi, romlebic giorgis chaurtavs mis mier natargmn tvenshi. mag., eftvime atonelisa da iodasaf indoelisadmi midzgvnili sagaloblebi.2. targmanebi

giorgis targmanebi saeklesio mwerlobis titqmis yvela dargs moicavs. gansakutrebit fasdaudebelia giorgis gvawli liturgikashi. giorgi mciris sityvebit, giorgi, mouclelobis gamo, gam-gamobit targmnida xolme; amastan, targmnida sheusveneblad: ...sheusveneblad targmnin ... da ra turtit ara scemda gansuenebasa tavsa t(vi)ssa, aramed dge da game tkbilsa mas taflsa wignta sagmrtotasa shureboda, romelta mier daatkbo ena chueni da wmidani ekklesiani ganashuena... . giorgi mciris sityvebit, giorgi atonelisnairi mtargmneli, tuki eftvime atonels ar chavtvlit, aravin yofila qartvelta shoris da arc momavalshi iyo mosalodneli misi rangis mtargmnelis gamochena: ese yovelta uwyit, vitarmed egevitari targmani t(vi)nier wmidisa mamisa chuenisa eft(vi)messa sxua ara gamochenila enasa chuensa da, vhgoben tu, arca gamochinebad ars . biografis cnobit, giorgi targmnida yvelgan, sadac ki uxdeboda yofna _ mtawmindaze, shav mtaze, ulumboze, antioqiashi, svimeonwmindasa da kaliposshi. mas tavisi daugalavi shromit gancvifrebashi mohyavda ara marto qartvelebi, aramed berdznebic.

giorgis targmanebze didi motxovnileba iyo: isini dauyovnebliv vrceldeboda qartul eklesia-monastrebshi: _ qartveli mwignobrebi elodebodnen da dauyovnebliv iwerdnen xolme giorgis axal targmanebs. rodesac giorgi atoneli ierusalimshi imyofeboda, jvris qartvelta monastris amshenebeli da pirveli winamdzgvari, giorgi-proxore, evedreboda mas, gamoegzavna tavisi targmanebi jer kidev mshenebare jvris monastris wignsacavistvis.

giorgis targmnis metodi: giorgim garkveuli metodologiuri siaxle sheitana qartul mtargmnelobit praqtikashi. eftvime atoneliseul kleba-matebis metodisagan gansxvavebit, giorgi upiratesobas anichebda dednis ufro zustad da srulad gadmogebas. magalitad, liturgikuli tvenis targmnis dros giorgim, shedzlebisdagvarad, tavi mouyara ama tu im wmindanis saxelze daweril yvela berdznulenovan sagalobels da sheadgina krebuli, romlis msgavsi sisrulit berdznul enazec ki ar arsebobda.

giorgi atonelis mier berdznuli enidan qartul enaze targmnili txzulebebi:

bibliologia: fsalmunni , otxtavi , samociqulo ( saqme mociqulta da katolike epistoleebi ) pavleni (pavle mociqulis epistoleebi). giorgis mier targmnili bibliuri wignebi kanonikur teqstebadaa agiarebuli saqartvelos eklesiis mier. efrem mciris cnobit, giorgi atonels fsalmunta targmnis dros didi shroma gauwevia _ mas orgzis utargmnia teqsti berdznulidan qartulad.

apokrifebi: avgarozi (anu miwer-mowera ieso qristesa da edesis mefe avgarozs shoris); wigni, romeli dawera ieseb arimatielman, mowafeman uflisa chuenisa ... da uwyeba agdgomisatvis uflisa chuenisa iesu qristesa da agshenebisatvis eklesiisa, romel-igi pirvel agashena luds shina, qalaqsa wmidisa dedoflisa chuenisa gmrtismshoblisa, maradis qalwulisa mariamissa

egzegetika: basili didis equsta dgetat(vi)s , grigol noselis dabadebisat(vi)s kacisa , grigol noselis targmaneba qeba-qebata sa , ioane oqropiris targmani dabadebisa , romel ars cxoreba abrahamisi .

dogmatika da polemika: nikea-konstantinopolis krebis simbolo , grigol sakvirveltmoqmedis, neokesariis episkoposis simbolo , atanase aleqsandrielis simbolo , foti patriarqis simbolo , ioane damaskelis sityua gmrtismetyuelebisat(vi)s da shobisat(vi)s uflisa chuenisa iesu qristesi , egnate gmertshemosilis dogmatikuri shinaarsis 12 epistole (matgan xuti fsevdo-egnateseuli nawarmoebia), basili didis dogmatikuri xasiatis epistole sefeqal simolikias mimart, wmidata krebatat(vi)s, romelta daamtkices martali sarwmunoeba (kitxva-migebis formit).

hagiografia: nektari konstantinopolelis wm. teodores wameba , ioane damaskelis shobisatvis uflisa , doroteso t(vi)relis mowafeta matt(vi)s uflisa daujdomeli an akatisto (didmarxvis mexute shabatis sakitxavi, romelshic motxrobilia ambavi konstantinopolis saswaulebrivi gatavisuflebisa skvitebisa da avarebis alyisagan 662 wels), wm. giorgis wameba! , wm. teodore tvironis wameba .

homiletika: teodore stodielis swavlani didta marxvata sakitxavni , sofron ierusalimelis sityva xarebisat(vi)s , grigol noselis wm. teodroes shesxma .

liturgika: didi svinaqsari , saxareba gamokrebuli saweliwdo , pavle gamokrebuli saweliwdo , samociqulo gamokrebuli , sawinaswarmetyvelo gamokrebuli , tormeti tvis tueni , stiqaroni , irmologioni , didi paraklitoni , didni marxvani , zatikni , didi kurtxevani .

saeklesio samartali: mcneba mgudelta mimart , mcneba wmidisa Jamiswirvisa mgudelta mimart, rata ara wirviden dgesa shina orgzis, aramed ertgzis .
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: Is (23), Mr_justice (26)განცხადებები

img

TOP.GE