ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Shoti (Off)pm
[ 21 აგვ 2011, 21:24 ]
jeoseli saqartveloshi mcxovreb yvela martlmadidebels stavazobs saeklesio kalendars, romelshic mocemulia sadghesaswaulo, sadagi, micvalebulta moxseniebis, marxvisa da msgefsis dgheebis zusti tarighebi.

kalendari momzadebulia saqartvelos sapatriarqos mier redaqtirebuli saeklesio kalendris mixedvit.

tqvens mier gaghebuli tanxis nawili moxmardeba qvelmoqmedebas.

saeklesio cnobaris menius sashualebit shegidzliat swrafad da martivad miighot tqventvis saintereso da sachiro, mudmivad ganaxlebadi informacia, msoflios nebismier wertilshi:

yoveldghiuri informacia (dghis wmindani, dghis samociqulo, dghis saxareba, sakurtxoba)
kalendari (msgefsi, marxva, didi dghesaswauli, sadagi dgheebi)


sargeblobis wesi:
akrifet *153# OK da miyevit instruqcias.
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: *tako-tako* (31), koba (30), x.z. (29), xrusha (33), ~NU©IKO~ (26)განცხადებები

img

TOP.GE