ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. Paata (Off)pm
[ 04 აპრ 2011, 13:43 ]
dasavlet saqartvelos katalikos-patriarqi 1769-1776 wlebshi.ioseb bagrationi, samefo ojaxis shvili, iyo solomon I-is dzma da misi uaxloesi tanamebrdzoli. iosebma saeklesio wodebis yvela safexuri diakvnobidan katalikosobamde gelatshi gaiara. amitomac gansakutrebul zrunvas ichenda gelatisadmi. 1745 wlidan gaxda genateli, ramdenime xanshi mitropolitis wodebac miigo.

iosebi qmeditad monawileobda solomons politikur saqmianobashi.

1766 wels hasan fasha imarets sheesia, sveris cixeshi gamagrebuli solomoni daamarcxa da qutaisshi shevida. misi daxmarebit imeretis taxtze teimuraz mamukas dze avida. martalia, mas adgilobriv tavadta umravlesoba ar cnobda, magram solomons didad sheushala xeli imeretis gaertianebashi. solomonma erekle II-s mimarta txovnit eshuamdgomla osmalebtan samshvidobo molaparakebashi. iosebi molaparakebebs awarmoebda jer erekles elchtan, shemdeg mastan ertad stambulshi chavida. erekles shuamdgomlobas osmaletis mtavrobam angarishi gauwia, tanac karze iyo momdgari ruset-turqetis omi, amitom osmaleti dainteresebuli iyo imerettan omis dasrulebashi. winaswari shetanxmebisamebr, qartveli elchebis sultans shehpirdnen, rom solomoni ikisrebda yovelwliur xarks 60 qalis raodenobit (mxolod qalebi maincadamainc qartvelebi ar iqnebodnen), im pirobit, rom osmaleti ar chareuliyo imeretis sashinao saqmeebshi. osmaleti sazavo pirobebis gaformebas achianurebda. 1767 wels osmaletma xeli mainc solomonisatvis miugebel xelshekrulebas moawera: imeretis dzveli moxarkeoba agadgina da teimurazic imeretis taxtze datova. solomoni am pirobebs drois gayvanis miznit daetanxma, sinamdvileshi brdzolisatvis emzadeboda. 1768 wels gadamwyveti dartyma miayena osmaletis kandidaturas _ teimuraz mamukas dzes da mis momxre tavadebs.

osmaletis winaagmdeg mefis brdzolas gansakutebit ushlida xels rostom rachis eristavi. mis mxareze iyo odishis mtavari kacia dadianic, romlistvisac rachis eristavis damarcxeba mitacebuli lechxumis dakargvas nishnavda. dadianma da rachis eristavma axalcixis fashas katalikosi besarioni miugzavnes, romelic rostomis dzma da misi tanamzraxveli iyo. swored am dros axalcixis fashastan solomonma ioseb genateli miagzavna. ase agmochnda erti eklesiis ori mgvdelmtavari gansxvavebuli misiit saqartvelos mtertan. iosebi atyobinebda axalcixis fashas solomonis tanxmobas zavze im pirobit, tu axalcixis fasha katalikos besarions daapatimrebda da solomons gaugzavnida. radgan ukve dawyebuli iyo ruset-turqetis omi, osmaletisatvis solomonis “wyenineba” ar iyo momgebiani da rachis eristavis mociquli katalikosi axalcixis fasham cixeshi daamwyvdia. katalikosi cixidan gaipara, odishshi chavida, sadac kacia dadianma igi “odishis katalikosad” daadgina).

sapasuxod solomonma 1769 wels besarion katalikosi gadaayena da iosebi aiyvana sakatalikoso taxtze. imave wels solomonma ioseb katalikosi urch rachis eristavtan miagzavna mastan morigebis miznit. iosebi barakonshi chavida, sadac rostom eristavma mas sauketeso migeba mouwyo. katalikosma eristavs bardzimze daficebit mefisagan uvnebloba agutqva.

magram solomonma fici daargvia, shesarigeblad chasuli rachis eristavi shvilebianad sheipyro da tvalebi datxara. katalikosisatvis es ertob mdzime moraluri dartyma agmochnda.

amis shemdeg, 1771-1773 welebshi, ioseb katalikosi sheecada kacia dadiantan molaparakebas, rata “odishis sakatalikoso” gaeuqmebina. molaparakebas shedegi ar mohyolia. 1773 wels besarion katalikosi gardaicvala, ris shemdegac odishis mtavrebs agar ucdiat odishshi katalikosis dasma.

genatlobis periodshi, 1760 wels, iosebma gelatis monasters shemoavlo galavani, gmrtismshoblis tadzarshi samgvdelmtavro qvis taxti dadga, romelic marmarilos perangit moapirketa. monasters daubruna bevri mitacebuli yma-mamuli. katalikososad kurtxevis shemdeg 1770 wels ymebi sheswira bichvintis gmrtismshobels.

shemorchenilia ioseb katalikosis dakvetit shesrulebuli xelnawerebi. man moipova da “daixsna” dakarguli ioane qsifilinosis shromebis xelnaweri krebuli da gelatis wminda giorgis tadzars sheswira (K 1-3); ioseb katalikoss gadaurchenia samudamo dakargvas agretve qartuli enisa da qartuli samwignobro xelovnebis umnishvnelovanesi dzegli e.w. vanis saxareba ( 1335). cnobilia agretve misi dakvetit gadawerili sjuliskanoni, ioane sinelis klemaqsi da sxv. 1772 wels imeretshi gadmoxvewilma zaqaria gabashvilma ioseb katalikosis dakvetit gadawera ioane oqropiris “sagmrto jamis wirva”, romlis redaqciul gamartvashi _ berdznul dedantan da rusul targmantan shejerebashi iosebsac miugia monawileoba (Q 331).

ioseb katalikosma garda wignebisa, gelatis sagandzurs shehmata dzvirfasi samgvdelmtavro shesamoseli da saeklesio samsxurebeli churcheli.

ioseb katalikosi gardaicvala 1776 wels, 37 wlis asakshi, dakrdzalulia gelatshi.
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: natty (25), ninie (22), SEY (23)განცხადებები

img

TOP.GE