ციტატა:
AC MILAN ამბობს:
impotencia.

Tanamedrove samyaroSi impotenciis 70% aris organizmis bunebrivi dacviTi reaqcia mudmivad ararealizebuli agznebiT gamowveul stresze. amerikelma seqsologebma daadgines im mavne zemoqmedebaTa reitingi, romlebic iwveven impotencias

internet–pornografiis Tvaliereba

videoerotikis da pornografiis Tvaliereba

Silifad Cacmuli gogonebis Tvaliereba quCaSi

erotikuli Jurnalebis kiTxva

striptiz–barebSi siaruli

amerikeli seqsologebis daskvniT, qalebi saflavs uTxrian mamakacis janmrTelobas TavianTi SiSveli fexebiTa da amoWrili dekolteebiT. zemoxsenebuli rusi fiziologi kitaev– smiki dasZens: „yoveli lamazmani, romelic mokle maisuriT midis paemanze, mxolod erT adamians abednierebs; xolo aTeulobiT gzaSi SemxvedrT – ainvalidebs. striptizis mocekvaveebs saerTodac SeiZleba vuwodoT „masobrivi ganadgurebis iaraRi", romlebmac dasavluri civilizacia ukev aqcies „SezRuduli ereqciis sazogadoebad"!

wyaro: droni.ge
- უკან