გზავნილი
1. MESUT OZIL (Off)
[ 03 Sep 2013, 23:09 ]
rkinadeficituri anemia (rda) aris anemia, romelic ganpirobebulia organizmshi rkinis raodenobis shemcirebit, ris shedegadac irgveva hemoglobinis sintezi (warmoqmna) da mcirdeba misi koncentracia titoeul eritrocitshi.
rkinadeficituri anemia vitardeba im shemtxvevashi, rodesac irgveva balansi migebulsa da daxarjul rkinas shoris.
rkinadeficituri anemia organizmis yvela sistemashi iwvevs cvlilebebs, rac garkveuli simptomebit gamoixateba:
kani da lorwovani garsebi – simshrale, tmis da frchxilebis dazianeba.
kuch-nawlavis traqti – madis daqveiteba da gaukugmarteba, disfagia (ylapvis gadzneleba), shekruloba da diarea, glositi (enis anteba), enis wva, ezofagiti (saylapavi milis anteba).
nervuli sistema – advilad dagla, yurebshi shuili, tavbrusxveva, tavis tkivili, inteleqtualuri shesadzleblobebis daqveiteba.
gul-sisxldzargvta sistema – taqikardia, diastoluri disfunqcia.
imunuri sistema - daqveitebulia leikocitebis fagocitozis unari. avadmyofebi advilad avaddebian infeqciuri da virusuli daavadebebit. (imuniteti swordeba rkinis preparatebit mkurnalobis shedegad da ar sachiroebs imunokoreqtorebis gamoyenebas).
sideropeniuri sindromisatvis damaxasiatebelia agretve mteli rigi simptomebi:
uchveulo midrekileba garkveuli sunebis mimart acetoni, benzini da sxva (patosomia).
gaukugmartebuli gemovneba – pika qlorotika, survili chamon carci, miwa, umi xorcis farshi da a.sh. (patofagia – damaxasiatebelia mxolod rkinadeficituri anemiistvis, arcerti sxva mikroelementisa da vitaminis arseboba ar iwvevs am simptoms).
lorwovanisa da kanis momwvano elferi – qlorozi.
kans aqvs moyvitalo cvilis feri mxolod piris irgvliv (genode miuses “qlorozianebis yviteli ulvashebis simptomi”).
lurji sklerebis simptomi (osleris simptomi) xasiatdeba sklerebis silurjit. am fenomenis mizezia tvalis rqovanis distrofiuli cvlilebebi.
shardis sheukavebloba sicilis, xvelis dros, zogjer shardis gamis sheukavebloba.
sideropeniuli subfebriliteti – xangrdzlivi subfebriliteti.
rkinadeficitur anemiaze miutitebs rkinis preparatebis mkurnalobis fonze mistvis klinikuri da laboratoriuli monacemebis gaqroba.
rkinadeficituri anemia sindromia, romlitac rtuldeba sxvadasxva patologia. matgan didi nawili gankurnebadia. misi mizezis dadgena swori mkurnalobis chatarebis umnishvnelovanesi pirobaa.
es mizezebi ki shesadzloa iyos:
 sisxldenebi:
ginekologiuri sisxldenebi;
sisxldenebi kuch-nawlavis traqtidan;
cxviridan sisxldenebi;
daxurul gruebshi sisxldenebi;
hematuria;
iatrogenuli sisxlis dakargva;
 shewovis dargveva;
 rkinis transportis dargveva;
 alimenturi ukmarisoba;
 gazrdili motxovnileba;
 xshiria rkinadeficituri anemia orsulebshi da laqtaciis periodshi. anemiis sixshire matulobs tu orsulobata shoris intervali 3 welze naklebia da aseve tyupi nayofis shemtxvevashi.
unda dadgindes rkinadeficituri anemiis gamomwvevi mizezi. xshirad es mizezi ramdenime sheidzleba iyos. anamnezidan da avadmyofis obieqturi monacemebidan gamomdinare dgeba gamokvlevis gegma.
mis diagnostikashi gansakutrebuli mnishvneloba enicheba:
anamnezis shekrebas, rac exmareba eqims gamokvlevis gegmis swor shedgenashi.
sisxlis saerto analizi;
morfologia;
shratis rkinis gansazgvra;
transferinis receptoris raodenoba;
chautardes kardiologis konsultacia da gaketdes ekg, tu avadmyofs aqvs chivilebi gulis mxriv.
rkinadeficituri anemiis sxva gamomwvevi mizezebi anamnezis shegrovebit sheidzleba dadgindes: alimenturi deficiti, arasrulfasovani cilebita da vitaminebit garibi dieta, mkacri vegeterianloba. aset shemtxvevashi daavadeba nela vitardeba. hemoglobinis machvenebeltan shedarebit gacilebit metad aris shemcirebuli rkinis maragi. swrafi zrda, didi fizikuri datvirtva, es mizezebic anamnezuri monacemebit dgindeba.
daavadebis mizezis dadgenis shemdeg iwyeba mkunaloba rkinis preparatebit, romlis sherchevac unda moxdes mxolod eqimis mier.

janmrtelobainfo.ge
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას