გზავნილი
1. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 30 Aug 2013, 23:33 ]
biznesis warmoeba tavistavad gulisxmobs ara mxolod finansur, aramed garkveul samartlebriv pasuxismgeblobasac. am sakitxebshi adre tu gvian (rac adre, mit uketesi) uechvelad mogviwevs garkveva, tumca sashishi araferia – mtavaria mondomeba da minimum ori samagido wignis (igivea, rac sa-Desktop-e): „mewarmeta shesaxeb“ saqartvelos kanonisa“ da „saqartvelos sagadasaxado kodeqsis“ grma pativiscema-siyvaruli :) .

internet biznesmenebs, miuxedavad mati virtualuri orientaciisa, kanonmdebloba chveulebriv mewarme subieqtebad ganixilavs, amitom kitxvaze „davregistrirdet tu ara?“ mxolod erti, da isic dadebiti, pasuxi maqvs.

rodis unda davregistrirdet?

mashinve, rogorc ki produqciis gayidvas davapirebt.

tumca eleqtronuli komerciis warmoebistvis konkretulad ra saxis sawarmos registracias movaxdent, mtlianad chvens archevanzea damokidebuli.

ra saxis sawarmos sheqmnas mivanichot upiratesoba?

ra gadasaxadebi unda gadavixadot?

vis winashe unda movaxdinot angarishgeba?

chavtvale, rom am kitxvebze chemi pasuxebisa da interpretaciebis mosmenas profesionali iuristis konsultacia ajobebda. swored amitom, txovnit mivmarte „iuridiuli kompania giorgi abashidze“–s xelmdzgvanels, baton giorgi abashidzes (romelic, chemda sasixarulod da saamayod, chveni xelmomweric agmochnda), rom ganemarta damwyebtatvis dzalian mnishvnelovani da aucilebeli ramdenime sakitxi.

gtxovt, gaitvaliswinot, rom qvemot mocemuli informacia mimdinare momentisatvis arsebul situacias asaxavs, amitom tu postis wakitxvam mogvianebit mogiwiat, aucileblad daakvirdit misi gamoqveynebis tarigs.

kitxva: internet biznesis registraciistvis yvelaze xshirad or formas ircheven: ind. mewarmes da shezguduli pasuxismgeblobis sazogadoebas (shps)? tqven romeli migachniat ufro shesaferisad? ra upiratesobebi da naklovanebebi aqvs titoeul matgans?

pasuxi: vinaidan tqveni shekitxva akonkretebs mewarme subieqtebs, tqvens mier dasaxelebuli subieqtebidan, internet biznesis sawarmoeblad, martebulad mimachnia saqmianobis warmoeba shps–s dafudznebit.

rac sheexeba titoeuli matganis upiratesobas da naklovanebas, es damokidebulia biznesis saxeobaze, tumca minda, xazgasmit avgnishno shps–s upiratesoba, rac mdgomareobs shemdegshi: individualuri mewarme ar aris iuridiuli piri. igi saqmian urtiertobebshi tavis uflebebs axorcielebs da movaleobebs asrulebs, rogorc fizikuri piri.

individualuri mewarme tavisi samewarmeo saqmianobidan warmoshobili valdebulebebisatvis kreditorebis winashe pasuxs agebs piradad, mteli tavisi qonebit.

rac sheexeba shezguduli pasuxismgeblobis sazogadoebas, igi warmoadgens iuridul pirs da misi partniorebi (damfudzneblebi) kompaniis valdebulebebisatvis kreditorebis winashe pasuxs ar ageben.

shps-s shemtxvevashi kreditorebis winashe pasuxismgebloba shemoifargleba mxolod kompaniis qonebit.

shps–s partniorebi kreditorebis winashe pasuxs ageben mxolod shemdeg shemtxvevebshi:

partnioris mier sheutaneli shesatanitac, tu pasuxismgebloba dadga partniorta mier shetanxmebuli shenatanis srulad shetanamde (mag. „a“–m daafudzna shps „X“. dafudznebisas wesdebit gansazgvra, rom kompaniis kapitali sheadgens 100 lars da „a“ 40 lars kapitalshi sheitans dafudznebistanave, xolo darchenil 60 lars – dafudznebidan 1 wlis ganmavlobashi. „a“–m shps „X“–shi sheitana pirveli shenatani – 40 lari, xolo meore shenatanis ganxorcielebamde, dadga shps „X“–is pasuxismgeblobis sakitxi kretidorebis winashe. am shemtxvevashi „a“–s pasuxismgebloba kreditorebis winashe agretve ganisazgvreba mis mier kapitalshi sheutaneli 60 larit da kreditors ufleba aqvs, rom 60 lari ushualod motxovos „a“–s, im shemtxvevashi, tu shps „X“–is qoneba ar aris sakmarisi kreditorebis dasakmayofileblad).
partniorebi sazogadoebis kreditorebis winashe pasuxs ageben piradad, tu isini borotad gamoiyeneben pasuxismgeblobis shezgudvis samartlebriv formebs.

kitxva: ra vadebshi xdeba sawarmos registracia, vis unda mimartos moqalaqem
da ra tanxebtanaa igi dakavshirebuli?

pasuxi: mewarme subieqtis registracias axorcielebs saqartvelos iusticiis saministros mmartvelobis sferoshi moqmedi sajaro samartlis iuridiuli piri – sajaro reestris erovnuli saagento.

iuridiuli piris registracisatvis dadgenilia shemdegi vadebi da momsaxurebis tarifi:

1 samushao dgeshi – 100 lari
imave dges –200 lari

individualuri mewarme:

1 samushao dgeshi – 20 lari
imave dges –50 lari

vadis atvla iwyeba gancxadebis registraciis momdevno dges da sruldeba vadis bolo dgis gasvlastan ertad. tu vadis bolo dge emtxveva uqme an dasvenebis dges, mashin vadis bolo dges warmoadgens momdevno samushao dge.

agsanishnavia is garemoebac, rom tu sadamfudzneblo dokumentaciaze an gancxadebaze xelis mowera xdeba registratoris tandaswrebit, dokumentebi ar sachiroebs notariulad damowmebas. registratoris mier erti dokumentis damowmebis safasuri sheadgens 5 lars.

es gaxlavt oficialuri xarjebi.

tu subieqti isargeblebs iuristis momsaxurebit, agnishnul tanxebs daemateba, misi momsaxurebis xarjebic, romelic damokidebulia saqmis moculobasa da iuristis kvalifikaciaze.

kitxva: ra dziritadi gadasaxadebis gadaxda mouwevs internet mewarmes tavisi
saqmianobis mandzilze? sargebloben tu ara cifruli produqciis gamyidvelebi raime shegavatebit?

pasuxi: kanonmdebeli ar gamoyofs internet mewarmes dabegvris kutxit. shesabamisad, tu ra gadasaxadebis gadaxda mouwevs mewarme subieqts, damokidebulia mis mier ganxorcielebul saqmianobaze (aq shegidzliat ixilot shemosavlebis samsaxuris mier shemushavebul nusxa, sadac asaxulia gadasaxadis saxeebi, vadebi da deklaraciis wardgenis vadebi).

garkveuli shegavatebi arsebobs mxolod im iuridiuli pirebistvis, vinc axorcielebs sainformacio tenologiur saqmianobas (kompiuteruli sainformacio sistemebis sheswavla, mxardachera, ganvitareba, dizaini, warmoeba da danergva, ris shedegadac miigeba programuli uzrunvelyofis produqtebi) da minichebuli aqvs shesabamisi – virtualuri zonis piris – statusi (statusis minichebis wesi da pirobebi ixilet aq). xsenebuli sertifikatis migebis shemdeg ar ibegreba :
a) saqartvelos farglebs garet miwodebit migebuli mogeba;
b) saqartvelos farglebs garet miwodeba damatebuli girebulebis gadasaxadit;
g) saqartvelos sabajo teritoriidan gatana eqsportis gadasaxdelit.

kitxva: sad da rogor xdeba sagadasaxado deklaraciebis wardgena?

pasuxi: yvela mewarme subieqti, saxelmwifo registraciastan ertad, gadis sagadasaxado registraciasac, ra drosac mas enicheba saidentifikacio kodi. deklaraciebis wardgena xedeba eleqtronul formatshi shemosavlebis samsaxuris veb portalze.

esec ase… mgoni, dasawyisistvis sakmarisia.
vinc cdilobt daiwyot mogvaweobaa internet sferoshi da awarmovot tqveni produqti imedi maqvs eg tema da posti gamogadgebat yvela damwyeb bizmesmens. warmatebebi tqvens saqmeshi. da dzalian gtxovt uazro kitxvebit nu gaafuchebt temas. mxolod im pirebma dapostet vinc ushualod dainteresebuli an dakavebuli xat am sferoti
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას