გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 16 Oct 2013, 8:49 ]
warmatebulma samecniero teqnologiebma 21-e saukune astronomiuli aghmochenebis bumadac aqcia. axlaxan astronomta saertashoriso jgufma, romelic 71 varskvlavs teleskopit akvirdeboda, fantastikuri daskvna gaaketa - chveni galaqtikis yvelaze kashkasha varskvlavebis umetesoba vampiri varskvlavebia. mnatobebi, romlebzec eqsperimentebi tardeboda, irmis naxtomis 6 calkeul varskvlavur klastershi arian ganlagebuli. es varskvlavebi mzeze minimum 15-jer didi da milionjer kashkashaa. mati temperatura ki 30 0000ch aghwevs. am varskvlavebs xanmokle, magram mshfotvare cxovreba aqvt da sabolood afetqebit asruleben sicocxles. am dros irgvliv jangbadisa da rkinis msgavs elementebs fantaven da did gavlenas axdenen galaqtikis qimiur shemadgenlobaze. varskvlavebis sinatlis gaanalizebisas mkvlevrebma aghmoachines, rom mati 75% ise axlosaa ertmanettan ganlagebuli, rom ertmanets izidaven da zogjer "ylapaven" kidec, anu erti varskvlavi meoris xarjze agrdzelebs sicocxles.
[Pasuxi][Cit]|
2. aqauri (Off)
[ 03 Feb 2020, 10:41 ]
როცა ვარსკვლავთა გზა გადაიკვეთება,ან ბილიარდის ბურთებივით ერთმანეთს უცვლიან მიმართულებას,ან-შეერთდებიან და ასეთ დროს ძნელი დასადგენია,რომელი რომელია,ან რომელმა რომელი მიიერთა...
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას