გზავნილი
1. Nikusha (Off)
[ 27 Sep 2019, 23:48 ]
amerikelma wyvilma ishvila ukraineli gogo, romelic realurad ara 6-is, aramed 22 wlis iyo - "man chveni mokvla scada"11:47 / 27-09-2019

ame­ri­ke­li qali, ro­mel­sac shvi­lis mi­to­ve­ba­shi ada­na­sha­u­le­ben, am­tki­cebs, rom go­go­nas, ro­me­lic 2010 wels ish­vi­la, na­niz­mis (ju­jo­ba) sin­dro­mi hqon­da da sca­da, oja­xis yve­la wev­ri mo­ek­la. in­for­ma­ci­as „de­i­li me­i­li“ av­rce­lebs.

kris­tin bar­ne­ti­sa da misi yo­fi­li qmris, ma­ikl bar­ne­tis wi­na­ag­mdeg saq­me agidz­ra - mat shvi­lad ay­va­ni­li uk­ra­i­ne­li go­go­nas, na­ta­lia gre­i­sis mi­to­ve­ba ede­bat bra­lad. wyvil­ma go­go­na ashsh-shi da­to­va, tvi­ton ki ka­na­da­shi ga­da­vi­da sa­cxov­reb­lad. ma­ikl bar­ne­tis tqmit, na­ta­li­as bi­nis qi­ras ix­did­nen, tum­ca mas­tan yve­la­na­i­ri kav­shi­ri ga­wyvi­tes.


na­ta­lia 90 sm-a da si­a­ru­li uchirs. kris­ti­ni am­bobs, rom ro­de­sac go­go­na mi­a­to­ves, is 22 wlis iyo da ara 6-is, ro­gorc sa­sa­mar­tlos do­ku­men­ta­ci­a­shia ag­nish­nu­li.

oja­xis eqi­mis gan­cxa­de­bit, na­ta­li­as da­ba­de­bis ta­ri­gi ofi­ci­a­lur sa­bu­teb­shi mi­ti­te­bul wels ar em­txve­va, rad­gan go­go­nas hqon­da moz­rdi­li ada­mi­a­nis kbi­le­bi da ase­ve - menstru­a­cia. go­go­nas an­ti­so­ci­a­lu­ri pi­rov­ne­bis ash­li­lo­ba da­ud­gi­nes.

bar­ne­te­bis tqmit, go­go­nas re­a­lu­ri da­ba­de­bis ta­ri­gi 1989 wlis seq­tem­be­ria. amas­tan, mati mtki­ce­bit, go­go­na oja­xis wev­re­bis mok­vlas cdi­lob­da.„is chvens sa­wo­leb­shi da­nebs ma­lav­da. am­bob­da, rom oja­xis wev­re­bis da­xoc­va un­do­da, ya­va­shi sxva­das­xva mom­wam­vlel niv­ti­e­re­bas yri­da.

xte­bo­da modz­ra­vi man­qa­ni­dan, sar­ke­ebs sis­xls us­vam­da... iset ra­me­ebs ake­teb­da, ra­sac pa­ta­ra bav­shvi ve­ra­so­des mo­i­fiq­reb­da,“ - am­bobs kris­te­ni.

mi­si­ve tqmit, na­ta­lia mdzi­na­re oja­xis wev­rebs ashi­neb­da.

„game dge­bo­da shua otax­shi da am­bob­da „she­sa­fe­ris dros ve­lo­de­bi“ - ix­se­nebs kris­te­ni.na­ta­lia ma­mas­tan, ma­ikl bar­net­tan er­tad 2010 wels
na­ta­lia xshi­rad mih­yav­dat xol­me fsi­qi­at­ri­ul kli­ni­keb­shi, tum­ca 2013 wels, ro­de­sac oja­xi shvi­lis, je­i­ko­bis sas­wav­leb­lis gamo ka­na­da­shi ga­da­vi­da sa­cxov­reb­lad, go­go­na in­di­a­na­shi, sax­lshi dar­cha.

je­i­kobs uam­ravs qve­ya­na­shi ic­no­ben sa­ku­ta­ri ni­chis wya­lo­bit - mi­sit uam­ra­vi sa­er­ta­sho­ri­so me­di­a­sa­shu­a­le­ba da­in­te­res­da. 2012 wels, 12 wlis asak­shi bichi uni­ver­si­te­tis ma­te­ma­ti­kis leq­ci­ebs es­wre­bo­da, axla ki, 21 wlis asak­shi sa­ma­gis­tro nash­roms icavs kvan­tur gra­vi­ta­ci­a­shi.

ar aris cno­bi­li, ra she­em­txva na­ta­li­as mas shem­deg, rac in­di­a­na­shi mshob­leb­ma mar­to da­to­ves - ad­gi­lob­ri­vi me­di­is in­for­ma­ci­it, is 2014 wels bi­ni­dan ga­mo­a­sax­les.

bar­ne­tebs ram­de­ni­me dge­shi sa­sa­mar­tlos wi­na­she mo­u­wevt war­dgo­ma.p.s.

msgavs istoriaze filmic aris oboli - ORPHAN
[Pasuxi][Cit]|
2. bZzziki (Off)
[ 08 Oct 2019, 11:44 ]
oboli cota sxva temaa nainc
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას