გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 23 Oct 2013, 17:52 ]
sachiro masala: 1 kg kitri, 1 tavi xaxvi, 1-2 s.k. erbo, 600 g saqonlis xorcis farshi, marili, pilpili – gemovnebit, 2 s.k. bulionis fxvnili an kubiki, 1 kona kama, 200 g arajani, 3 s.k. marcvlovani mdogvi, 1 s.k. saxamebeli, mwikvi shaqari.momzadeba: kitrebi gavfcqvnat da boloebi movachrat. titoeuli kitri sigrdzeze gavchrat, tesli amovacalot kovzit da naxevar rgolebad davchrat. wvrilad davchrat xaxvi. 1-2 s.k. erbo tafaze gavadnot, davumatot xorcis farshi da sashualo temperaturaze 5 wutis ganmavlobashi vshushot. davumatot xaxvi, marili, pilpili da 2-3 wuti kidev vshushot, shemdeg amovigot tafidan. amave tafashi movatavsot kitri da 2-3 wutis ganmavlobashi vshushot. davasxat 400 ml wyali, bulionis fxvnili da 8-10 wutis ganmavlobashi vshushot, sanam kitri ar darbildeba. kitrs davumatot arajani, mdogvi da dachrili kama. shesasqeleblad davumatot 1 s.k. saxamebeli da wamovadugot. movayarot marili, wiwaka da shaqari. kitrs davumatot moshushuli xorcis farshi, amovuriot da gadmovdgat cecxlidan.[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. bZzziki (Off)
[ 23 Oct 2013, 17:56 ]
Moshushuli kitri :S kitrs ru taviseburi grili suni AR aqvs,Ra machmevs
[Pasuxi][Cit]|
3. bako [Mod] (Off)
[ 23 Oct 2013, 18:02 ]
kargi rame chans,mere unda vcado aucileblad :)
[Pasuxi][Cit]|
4. Sergi (Off)
[ 23 Oct 2013, 18:40 ]
citata: bZzziki mec ese
[Pasuxi][Cit]|
5. VampirE (Off)
[ 24 Oct 2013, 0:05 ]
kitris moshushva ar gamigia...tumca kargi iqneba ise...
[Pasuxi][Cit]|
6. Mateus [Adm] (Off)
[ 28 Oct 2013, 1:59 ]
ar unda iyos cudi. magram, saxamebeli ra aris? an mwikvi shaqari rogoria
[Pasuxi][Cit]|
7. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 2:15 ]
citata: Mateus saxamebeli igive kartofilis fqvilia da mwikvi nishnavs chais kovzis meotxeds daaxloebit :D
[Pasuxi][Cit]|
8. Mateus [Adm] (Off)
[ 28 Oct 2013, 2:36 ]
citata: LILITH

da es kartofilis fxvnili saidan unda movitano, me ar shemxvedria arsad
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას